Help Print this page 
Title and reference
Tiettyjen vierasaineiden enimmäismäärät - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Tiettyjen vierasaineiden enimmäismäärät - EUR-Lex

Euroopan unioni (EU) vahvistaa enimmäismäärät tietyille vierasaineille kyseisten aineiden pitoisuuksien supistamiseksi elintarvikkeissa niin alhaiseksi kuin hyvät tuotantotavat tai hyvä maatalouskäytäntö kohtuudella sallivat. Tavoitteena on saavuttaa kansanterveyden suojelun korkea taso varsinkin erityisen erittäin alttiiden väestöryhmien kuten lasten ja raskaana olevien naisten osalta.

SÄÄDÖS

Asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Markkinoille ei voida saattaa elintarvikkeita, jotka sisältävät vierasaineita yli asetuksen liitteessä (katso liite) määriteltyjen sallittujen enimmäismäärien.

Enimmäismääriä sovelletaan elintarvikkeiden syötävään osaan. Määriä sovelletaan myös useista ainesosista koostuviin tai jalostettuihin, kuivattuihin tai laimennettuihin elintarvikkeisiin tarvittaessa pitoisuus- tai laimennuskerrointa käyttäen tai ottaen huomioon ainesosien suhteelliset osuudet valmisteessa.

Vierasaineet

Tämä asetus koskee seuraavia vierasaineita:

  • nitraatit
  • mykotoksiinit (aflatoksiinit, okratoksiini A, patuliini, deoksinivalenoli, zearalenoni, fumonisiinit, T-2-toksiinit ja HT-2-toksiinit)
  • metallit (lyijy, kadmium, elohopea ja epäorgaaniset tinayhdisteet)
  • monoklooripropaani-1, 2-dioli (3-MCPD)
  • dioksiinit ja PCB-yhdisteet
  • polysykliset aromaattiset hiilivedyt (HAP).

Sekoittamisen kieltäminen

Elintarvikkeita, jotka ovat vierasaineiden vahvistettujen enimmäismäärien mukaisia, ei saa sekoittaa sellaisiin elintarvikkeisiin, joissa vahvistetut enimmäispitoisuudet ylittyvät. Vastaavasti elintarvikkeita, joihin sovelletaan lajittelumenettelyä tai muuta fyysistä menettelyä vierasainepitoisuuden alentamiseksi, ei saa sekoittaa ihmisravinnoksi tarkoitettuihin elintarvikkeisiin, joissa enimmäispitoisuudet ovat vaatimusten mukaiset.

Pakkausmerkintöjä koskevat erityiset säännöt

Maapähkinöiden, muiden öljysiementen, pähkinöiden, kuivattujen hedelmien, riisin ja maissin ja sellaisten markkinoille saatettujen elintarvikkeiden, joihin sovelletaan lajittelumenettelyä tai muuta fyysistä menettelyä ennen ihmisravinnoksi käyttämistä, pakkausmerkinnässä on oltava seuraava maininta: Tuotteeseen on ennen ihmisravinnoksi tai elintarvikkeiden ainesosiksi käyttämistä sovellettava lajittelumenettelyä tai muita fyysisiä menettelyjä aflatoksiinitason alentamiseksi.

Lisäksi maapähkinöiden, muiden öljysiementen ja niistä jalostettavien tuotteiden sekä viljojen pakkausmerkinnässä on ilmoitettava käyttötarkoitus ja lähetyksen/erän tunnistekoodi. Tässä asetuksessa vahvistettuja enimmäismääriä on sovellettava, ellei pakkauksessa ole selvää merkintää siitä, että tuotteet eivät ole ihmisravinnoksi tarkoitettuja.

Jos katteen alla kasvatettu salaatti (kasvihuonesalaatti) ei ole merkitty sellaiseksi, siihen sovelletaan avomaalla kasvatettua salaattia (avomaan salaattia) varten liitteessä vahvistettuja enimmäismääriä.

Poikkeukset

Asetuksessa annetaan Suomelle ja Ruotsille poikkeuslupa dioksiinien ja niiden tyyppisten PCB-yhdisteiden enimmäispitoisuuksien ylittämiseen. Poikkeuslupa koskee näiden maiden alueella tuotettua ja käytettävää Itämeren alueen lohta, silakkaa, jokinahkiaista, taimenta ja nieriää. Latvialle annetaan vastaava poikkeuslupa villin lohen osalta. Mitään näistä tuotteista ei voi saattaa markkinoille muissa Euroopan unionin maissa. Tuotteiden pakkausmerkinnöissä on tiedotettava kuluttajille mahdollisista terveysriskeistä.

Seuranta

Jäsenvaltioiden on seurattava niiden vihannesten nitraattipitoisuutta, joissa pitoisuus saattaa olla merkittävä, erityisesti vihreitä lehtivihanneksia. Tulokset on ilmoitettava Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA).

Varastojen loppuunkäyttäminen

Asetuksessa sallitaan varastojen loppuun käyttäminen sellaisten elintarvikkeiden osalta, joissa vierasaineiden enimmäispitoisuudet ylittyvät mutta jotka on saatettu markkinoille ennen kyseisiä vierasaineita koskevien rajoitusten voimaantuloa.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1881/2006

9.1.2007

Sovelletaan 1.3.2007 alkaen

EUVL L 364, 20.12.2006

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1126/2007

9.1.2007

-

EUVL L 255, 29.9.2007

Asetus (EY) N:o 629/2008

23.7.2008

-

EUVL L 173, 29.9.2007

Asetus (EU) N:o 165/2010

9.3.2010

-

EUVL L 50, 27.2.2010

Asetus (EU) N:o 420/2011

20.5.2011

-

EUVL L 111, 30.4.2011

Asetus (EU) N:o 1258/2011

23.12.2011

-

EUVL 320, 3.12.2011

Asetus (EU) N:o 1259/2011

23.12.2011

-

EUVL 320, 3.12.2011

Asetus (EU) N:o 594/2012

26.7.2012

-

EUVL L 176, 6.7.2011

Asetus (EU) N:o 1058/2012

13.12.2012

-

EUVL L 313, 13.11.2012

Asetus (EU) N:o 1067/2013

20.11.2013

-

EUVL L 289, 31.10.2013

Asetukseen (EY) N:o 1881/2006 tehdyt myöhemmät muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu versio on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

NÄYTTEIDEN OTTO JA ANALYYSIMENETELMÄT

Asetus (EU) N:o 252/2012 (näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tietyissä elintarvikkeissa olevien dioksiinien, dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden ja muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuuksien virallista tarkastusta varten) [EUVL L 84, 23.03.2012].

Asetus (EY) N:o 333/2007 (elintarvikkeiden lyijy-, kadmium-, elohopea-, epäorgaanisen tinan, 3-MCPD- ja bentso(a)pyreenipitoisuuksien virallinen tarkastus) [EUVL L 88, 29.3.2007].

Asetus (EU) N:o 1882/2006 (näytteenotto- ja määritysmenetelmät tiettyjen elintarvikkeiden nitraattipitoisuuksien virallista tarkastusta varten) [EUVL L 364, 20.12.2012].

Asetus (EU) N:o 401/2006 (näytteenotto- ja määritysmenetelmät elintarvikkeiden mykotoksiinipitoisuuksien virallista tarkastusta varten) [EUVL L 70, 9.3.2006].

TUONTI

Komission asetus (EY) N:o 1152/2009 , annettu 27 päivänä marraskuuta 2009, tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen elintarvikkeiden tuonnissa aflatoksiinipitoisuusriskien vuoksi käyttöön otettavista erityisehdoista ja päätöksen 2006/504/EY kumoamisesta [EUVL L 313, 28.11.2009].

Viimeisin päivitys 10.04.2014

Top