Help Print this page 
Title and reference
Torjunta-aineiden enimmäismäärät elintarvikkeissa ja rehussa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Torjunta-aineiden enimmäismäärät elintarvikkeissa ja rehussa

Euroopan unionissa sovelletaan torjunta-ainejäämien enimmäismääriä elintarvikkeiden ja rehun koostumukseen, jotta ihmisten ja eläinten terveyttä voidaan suojella asianmukaisesti. Tällä asetuksella kootaan yhteen ainoaan tekstiin ja yhdenmukaistetaan enimmäismäärät, joita sovelletaan elintarvikkeiksi tai rehuksi tarkoitettuihin tuotteisiin, ja siinä vahvistetaan enimmäismäärille oletusarvo.

SÄÄDÖS

Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005 , annettu 23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta [ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Asetuksessa vahvistetaan sallitut enimmäismäärät torjunta-ainejäämille, joita saattaa esiintyä elintarvikkeiksi tai rehuksi tarkoitetuissa kasvi- ja eläinperäisissä tuotteissa. Nämä jäämien enimmäismäärät kattavat toisaalta erityiset jäämien enimmäismäärät, joita sovelletaan tiettyihin elintarvikkeisiin ja rehuihin, ja toisaalta yleisen jäämien enimmäismäärän, jota sovelletaan tuotteisiin, joiden osalta ei ole vahvistettu erityistä jäämien enimmäismäärää.

Tavoitteena on varmistaa, etteivät elintarvikkeissa ja rehussa esiintyvät torjunta-ainejäämät aiheuta kohtuutonta riskiä kuluttajien ja eläinten terveydelle.

Asetuksen kattamat elintarvikkeet ja rehut

Asetus kattaa kaikki elintarvikkeiksi tai rehuiksi tarkoitetut tuotteet, jotka on lueteltu liitteessä I.

Näihin tuotteisiin ei sovelleta vahvistettuja enimmäismääriä, jos ne on tarkoitettu kylvämiseen tai istuttamiseen, hyväksytyissä tehoainetesteissä käytettäviksi, muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden ja rehun valmistamiseen tai vientiin Euroopan unionin ulkopuolelle.

Oletusarvo ja erityiset jäämien enimmäismäärät

Suurin sallittu torjunta-ainejäämä elintarvikkeissa on 0,01 mg/kg. Tätä yleistä enimmäismäärää pidetään oletusarvona eli sitä sovelletaan niihin tuotteisiin tai tuotetyyppeihin, joiden osalta ei ole vahvistettu erityistä jäämien enimmäismäärää.

Erityiset jäämien enimmäismäärät, jotka on sisällytetty liitteeseen II, voivat joissakin tapauksissa olla oletusarvoa tiukemmat.

Joissakin tapauksissa voidaan vahvistaa väliaikaisia jäämien enimmäismääriä, jotka sitten sisällytetään liitteeseen III. Väliaikaiset enimmäismäärät on vahvistettava

  • hunajalle ja yrttiteelle
  • poikkeustapauksissa, joissa kasvinsuojeluaineiden käyttö voi aiheuttaa saastumista
  • kansallisille jäämien enimmäismäärille, joita ei ole vielä yhdenmukaistettu
  • tapauksissa, joissa uusia tuotteita on sisällytetty liitteeseen I ja jäsenvaltio pyytää perusteellisten tieteellisten tutkimusten suorittamista, ja edellyttäen, ettei ole havaittu kohtuuttomia kuluttajien turvallisuuteen liittyviä riskejä.

Tuotteita, jotka eivät noudata vahvistettuja enimmäismääriä, ei saa laimentaa. Tämä ei kuitenkaan koske tiettyjä jalostettuja tuotteita ja yhdistelmätuotteita, jotka komissio luettelee liitteessä VI.

Poikkeukset enimmäismääriin

Tietyt komission (liitteessä VII) luettelemat aineet voidaan hyväksyä, vaikka ne ylittäisivät niille vahvistetut jäämien enimmäismäärät, jos

  • kyseisiä tuotteita ei ole tarkoitettu välittömään kulutukseen
  • tehdään tarkastuksia sen varmistamiseksi, ettei tuotteita aseteta kuluttajien saataville
  • muille jäsenvaltioille ja komissiolle on ilmoitettu toteutetuista toimenpiteistä.

Jäsenvaltio voi poikkeustapauksessa antaa luvan käyttää tuotteita, jotka eivät noudata liitteissä II ja III vahvistettuja enimmäismääriä, kunhan nämä tuotteet eivät aiheuta kohtuutonta riskiä. Jäsenvaltion on ilmoitettava tällaisista luvista välittömästi komissiolle, muille jäsenvaltioille ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jotta voidaan viivytyksettä ryhtyä asianmukaisiin toimiin (esimerkiksi väliaikaisten jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi).

Joihinkin tehoaineisiin ei sovelleta minkäänlaisia jäämien enimmäismääriä. Kyse on kasvinsuojeluaineissa esiintyvistä tehoaineista, jotka on arvioitu (kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevan) direktiivin 91/414/ETY mukaisesti ja joiden osalta ei ole katsottu tarpeelliseksi vahvistaa jäämien enimmäismäärää. Nämä tehoaineet on lueteltu liitteessä IV, jonka komissio vahvistaa 12 kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta.

Jäämien enimmäismäärien vahvistaminen, muuttaminen tai poistaminen

Ennen kuin kasvinsuojeluaine voidaan saattaa markkinoille direktiivin 91/414/ETY mukaisesti, sen sisältämät tehoaineet on arvioitava jäämien enimmäismäärän vahvistamiseksi. Jos tehoainetta on elintarvikkeessa tai rehussa yli tämän enimmäismäärän, se on vaaraksi ihmisille tai eläimille.

Tässä asetuksessa säädetään jäämien enimmäismääriä koskeviin hakemuksiin sovellettavasta menettelystä. Hakemukset tulee osoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle, joka välittää ne Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA).

Riskinarvioinnista vastaa EFSA. Sen on annettava lausunto jokaisesta uudesta jäämien enimmäismäärän vahvistamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta (paitsi sellaisesta poistamisesta, joka johtuu kasvinsuojeluaineelle myönnetyn luvan peruuttamisesta). Elintarviketurvallisuusviranomaisen antamat lausunnot sisältävät muun muassa torjunta-aine/tuote-yhdistelmille lasketun määritysrajan sekä riskinarvion sallitun päiväsaannin ylittämisestä.

Elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon pohjalta komissio antaa asetuksen uuden jäämien enimmäismäärän vahvistamisesta tai voimassa olevan jäämien enimmäismäärän muuttamisesta taikka poistamisesta.

Enimmäismääriä koskevat tarkastukset

Jotta jäämien enimmäismäärien noudattaminen voidaan varmistaa, jäsenvaltiot tekevät enimmäismääriä koskevia tarkastuksia vuosittain päivitettävien yhteisön ja jäsenvaltioiden monivuotisten valvontaohjelmien pohjalta. Tarkastukset kattavat näytteenoton, näytteiden analysoinnin sekä näytteissä esiintyvien torjunta-aineiden ja jäämätasojen yksilöimisen.

Taustaa

Ennen tämän asetuksen antamista kukin jäsenvaltio sovelsitaa omia torjunta-aineiden enimmäismääriään, kunnes yhteisön säännöstö tulee voimaan. Aikaisemmassa yhteisönNykyisessä lainsäädännössä vahvistettiinut torjunta-aineiden enimmäismäärät vaihtelevat tuotekohtaisestiteittain: hedelmät ja vihannekset (direktiivi 76/895/ETY), vilja (direktiivi 86/362/ ETY), eläinperäiset elintarvikkeet (direktiivi 86/363/ ETY) ja kasviperäiset tuotteet, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset (direktiivi 90/642/ ETY). Tällä asetuksella kumotaan kaikki edellä luetellut direktiivit ja vahvistetaan yhdenmukaiset enimmäismäärät kaikille elintarvikkeille. EläinreRehulle annetaan sama suoja. Ensimmäistä kertaa yhteisön tasolla sovelletaan yhteistä enimmäismäärää kaikentyyppisiin torjunta-aineisiin tekemättä eroa elintarvikeluokkien välillä.

Tehoaineiden käyttö kasvinsuojeluaineissa on asianmukaisimpia menetelmiä kasvien suojelemiseksi haitallisilta organismeilta. Niiden käyttö voi kuitenkin johtaa jäämien esiintymiseen käsitellyissä tuotteissa, tällaisilla tuotteilla ruokittavissa eläimissä ja näille aineille altistuneiden mehiläisten hunajassa. Näin ollen on syytä huolehtia siitä, etteivät jäämätasot aiheuta kohtuuttomia riskejä ihmisille eivätkä mahdollisesti myöskään eläimille.

Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea avustaa komissiota torjunta-ainejäämien enimmäismääriä koskevassa päätöksenteossa. Jäsenvaltioiden kansalliset viranomaiset pitävät yhteyttä komissioon, EFSA:an, muihin jäsenvaltioihin sekä muihin tämän asetuksen piiriin kuuluviin toimijoihin.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulopäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 396/2005

5.4.2005

-

EUVL L 70, 16.3.2005

Muutossäädökset

Voimaantulopäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 178/2006

22.2.2006

-

EUVL L 29, 2.2.2006

Asetus (EY) N:o 149/2008

1.9.2008

-

EUVL L 58, 1.3.2008

Asetus (EY) N:o 260/2008

8.4.2008

-

EUVL L 76, 19.3.2008

Asetus (EY) N:o 299/2008

10.4.2008

-

EUVL L 97, 9.4.2008

Asetus (EY) N:o 839/2008

31.8.2008

-

EUVL L 234, 30.8.2008

Asetus (EY) N:o 256/2009

28.3.2009

-

EUVL L 81, 27.3.2009

Asetukseen (ETY) N:o 396/2005 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Komissio päivittää asetuksen liitteitä jatkuvasti täytäntöönpanoasetuksin, jotta jäämien enimmäismäärät vastaisivat Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen kantoja.

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 915/2010 , annettu 12 päivänä lokakuuta 2010, unionin yhteensovitetusta monivuotisesta valvontaohjelmasta vuosiksi 2011, 2012 ja 2013 kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja niiden pinnalla olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi ja kuluttajien kyseisille torjunta-ainejäämille altistumisen arvioimiseksi [EUVL L 269, 13.10.2010].

Asetus (EY) N:o 882/2004 [EUVL L 165, 30.4.2004].

rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta.

Direktiivi 2002/63/EY [EYVL L 187, 16.7.2002].

yhteisön näytteenottomenettelyistä kasvi-ja eläinperäisten tuotteiden torjunta-ainejäämien virallisessa tarkastuksessa.

Viimeisin päivitys 06.02.2014

Top