Help Print this page 
Title and reference
Rotterdamkonventionen om internationell handel med farliga kemikalier

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rotterdamkonventionen om internationell handel med farliga kemikalier

Euroopan unioni on antanut asetuksen kemikaalien viennistä ja tuonnista ja hyväksynyt vuoden 1998 Rotterdamin yleissopimuksen. Sopimuksen tavoitteena on tiettyjen vaarallisten kemikaalien ja torjunta‑aineiden kansainvälisen kaupan sääntelyn parantaminen ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi ja näiden tuotteiden ympäristön kannalta järkevän käytön edistämiseksi.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2006/730/EY, tehty 25 ;päivänä syyskuuta 2006, kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 689/2008, annettu 17 ;päivänä ;kesäkuuta ;2008, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista.

TIIVISTELMÄ

Euroopan yhteisö allekirjoitti Rotterdamin yleissopimuksen 11. syyskuuta 1998. Päätökseen Rotterdamin yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisöjen puolesta liittyy neuvoston asetus yleissopimuksen määräysten soveltamisesta Euroopan unionissa (EU).

PÄÄTÖS ROTTERDAMIN YLEISSOPIMUKSEN HYVÄKSYMISESTÄ

Perusperiaate

Yleissopimuksella säädellään tiettyjen vaarallisten kemikaalien ja torjunta-aineiden tuontia ja vientiä. Yleissopimuksen hallitsevana periaatteena on ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettely (PIC, Prior Informed Consent). Yleissopimuksessa määrätään, että sen soveltamisalaan kuuluvaa kemikaalia voidaan viedä vain tuojan annettua ennakkosuostumuksensa. Yleissopimuksella otetaan käyttöön menettely, jonka avulla tuojamaat ilmoittavat päätöksistään ja jolla PIC-periaate siis pannaan täytäntöön kemikaalien kansainvälisessä kaupassa. Yleissopimuksessa määrätään tuotteita koskevien yksityiskohtaisten tietojen toimittamisesta, jotta päätöstä tehtäessä oltaisiin tietoisia tuotteiden ominaisuuksista ja vaikutuksista erityisesti ihmisten terveyteen ja ympäristöön.

Yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvat tuotteet

Yleissopimusta sovelletaan kiellettyihin tai ankarasti säänneltyihin kemikaaleihin sekä erittäin vaarallisiin torjunta-ainevalmisteisiin. Nykyisellään PIC-menettelyyn kuuluu yli 30 kemikaalia.

Seuraavat tuotteet eivät kuitenkaan kuulu yleissopimuksen soveltamisalaan:

Yleissopimuksen täytäntöönpano Kunkin sopimuspuolen on nimettävä kansallinen viranomainen, joka huolehtii alueellisesta tai kansallisesta täytäntöönpanosta. Yleissopimuksessa perustetaan sopimuspuolten konferenssi, joka vastaa kansainvälisestä täytäntöönpanosta ja yleissopimuksen arvioinnista, muutosten hyväksyminen mukaan luettuna. Lisäksi sopimuspuolten konferenssin alaisuuteen kuuluu kemikaalien arviointikomitea (jäljempänä "komitea"). Komitea vastaa muun muassa tuotteiden analysoinnista ja arvioinnista. Sihteeristö huolehtii pääasiassa koordinoinnista ja hallinnosta.

Vaarallisten kemikaalien tai torjunta-aineiden lisääminen luetteloon Sopimuspuolet ilmoittavat sihteeristölle kaikista yhtä tai useampaa kemikaalia tai torjunta-ainetta koskevista sääntelytoimenpiteistä alueellaan. Ilmoitukseen on liitettävä tunnistetiedot, tiedot tuotteen ominaisuuksista ja käyttötarkoituksista sekä sääntelytoimenpiteet. Jos samasta kemikaalista saadaan vähintään kahdelta eri alueelta kaksi ilmoitusta, komitea tarkastelee saatuja tietoja ja suosittelee tarvittaessa tuotteen merkitsemistä yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden luetteloon. Erittäin vaarallisista torjunta-aineista on annettu erityismääräyksiä. Yleissopimuksessa otetaan huomioon kehitysmaiden tai siirtymätalouden maiden muita rajoitetummat resurssit, ja kyseiset maat voivat käyttää muiden teknisten lähteiden tietoja halutessaan merkitä torjunta-aineen luetteloon. Tarkasteltuaan tietoja komitea voi suositella torjunta-aineen merkitsemistä luetteloon.

Sopimuspuolten konferenssi tarkastelee komitean suositusta ja voi tehdä lopullisen päätöksen. Konferenssi voi myös poistaa tuotteen luettelosta.

Tuonti

Kunkin sopimuspuolen on ilmoitettava, suostuuko se yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien vaarallisten kemikaalien tai torjunta-aineiden tuontiin alueelleen vai ei. Tuonti voidaan sallia tietyin edellytyksin. Myös väliaikaiset päätökset hyväksytään. Sopimuspuolen, joka kieltää kemikaalin tuonnin tai hyväksyy sen vain tietyin edellytyksin, on huolehdittava siitä, että tuontivalmisteeseen sovelletaan sen alkuperästä riippumatta samoja vaatimuksia kuin kotimaiseen kulutukseen tarkoitettuihin kotimaisiin valmisteisiin.

Vienti

Tuotteita vievän sopimuspuolen on luonnollisesti noudatettava muiden sopimuspuolten tuotteiden tuontiluvasta tekemiä päätöksiä. Tuotetta ei saa viedä sellaisen sopimuspuolen alueelle, joka ei ole antanut vastausta tai joka on antanut vain väliaikaisen vastauksen tuotteen tuontiluvasta. Sääntöön on kuitenkin poikkeuksia; tuotetta voidaan esimerkiksi viedä, jos tuojasopimuspuoli on nimenomaisesti antanut suostumuksensa kyseisen tuotteen osalta.

Lisäksi viejäsopimuspuolten olisi pyydettäessä avustettava tuojasopimuspuolia hankkimaan tarvittavat lisätiedot ja kehittämään valmiuksiaan huolehtia kyseisistä kemikaaleista niiden koko elinkaaren ajan.

Kuhunkin vietyyn tuotteeseen, joka yleissopimuksella kielletään tai jota sillä säännellään ankarasti, on liitettävä vienti-ilmoitus, ja tuojasopimuspuolen on myös annettava tuotteen vastaanottoilmoitus. Yleissopimuksessa on määräyksiä tiedoista, joita kemikaaleihin on liitettävä, esimerkiksi pakkausmerkintöjä koskevista säännöistä.

Tietojenvaihto

Tarkoituksena on helpottaa yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita koskevien tieteellisten, teknisten, taloudellisten ja lainsäädännöllisten tietojen vaihtoa sekä antaa tietoja alan kansallisesta sääntelystä.

Tekninen apu

Kehitysmaat ja siirtymätalousmaat voivat saada asiantuntija-apua kemikaalien sääntelyssä edistyneemmiltä sopimuspuolilta.

Riitojen ratkaiseminen

Sopimuspuolten konferenssi laatii yleissopimuksen noudattamatta jättämistä koskevia määräyksiä. Riitojen ratkaisemiseksi sopimuspuolten käytössä on sovittelumenettely. Sopimuspuoli, joka ei ole alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö, voi saattaa riidan Kansainväliseen tuomioistuimeen.

Sopimuksen irtisanominen

Sopimuspuoli voi sanoutua irti yleissopimuksesta kolme vuotta sen voimaantulon jälkeen. Irtisanominen tulee voimaan aikaisintaan vuoden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta.

TUONTI- JA VIENTIASETUS

Asetuksen tavoitteena on panna Rotterdamin yleissopimuksen määräykset täytäntöön Euroopan yhteisössä. Asetuksella varmistetaan yleissopimuksessa vaadittujen toimenpiteiden hyväksyminen, ja ehdotuksen joissakin säännöksissä jopa ylitetään yleissopimuksen vaatimukset.

Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kemikaalit

Asetuksen soveltamisala on laajempi kuin yleissopimuksen. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tietyt yhteisössä tai jäsenvaltiossa kielletyt tai ankarasti säännellyt vaaralliset kemikaalit sekä kaikkien vientikemikaalien luokittelu, pakkaukset ja pakkausmerkinnät.

Vienti-ilmoitusmenettely

Asetuksessa säädetään ilmoitusmenettelyä koskevista määräajoista ja velvoitteista. Järjestelmässä kaikilta viejiltä vaaditaan vuosittainen vienti-ilmoitus, joka on tehtävä ennen kemikaalin ensimmäistä vientiä. Ilmoitukset merkitään keskitettyyn rekisteriin.

Asetuksessa esitetyt toimenpiteet ovat tiukempia kuin yleissopimuksessa. Asetuksen säännösten mukaan kaikkiin yhteisössä kiellettyihin tai ankarasti säänneltyihin kemikaaleihin tai torjunta‑aineisiin sekä kyseisiä kemikaaleja sisältäviin tuotteisiin on liitettävä vienti-ilmoitus. Lisäksi vientiin vaaditaan vientisuostumus, kun kyseessä ovat sellaiset yhteisössä kielletyt tai ankarasti säännellyt kemikaalit tai torjunta-aineet, jotka täyttävät PIC-ilmoitusmenettelyä koskevat edellytykset, vaikka valmisteet eivät kuuluisi yleissopimuksen soveltamisalaan ja vaikka ne eivät edellyttäisi PIC-menettelyä. Asetuksessa säädetään myös muun muassa vientikemikaalien tai ‑torjunta-aineiden käyttöikää ja varastointia koskevista vähimmäisvaatimuksista. Myös pakkausmerkintöjä ja pakkauksia koskevat toimenpide-ehdotukset ovat ankarampia.

Vientiä koskevia toimenpiteitä sovelletaan kaikkiin kolmansiin maihin tapahtuvaan vientiin, ei ainoastaan yleissopimuksen sopimuspuolina oleviin maihin tapahtuvaan vientiin.

Asetuksen säännösten mukaan tiettyjen, tarkoin määriteltyjen kemikaalien tai torjunta-aineiden ja valmisteiden vienti voitaisiin kieltää kokonaan.

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Tietojenvaihto

Säännökset laajennetaan koskemaan kaikkia maita, ja asetuksessa viitataan Euroopan yhteisön osallistumiseen kemikaalien turvallisuutta käsittelevän hallitustenvälisen foorumin (IFCS) perustamaan valmiuksien parantamiseen tarkoitettuun tietoverkkoon.

Seuranta ja arviointi

Asetuksessa edellytetään määräaikaisraportteja kaupan kohteena olevien kemikaalien tai torjunta‑aineiden määristä. Jäsenvaltiot velvoitetaan antamaan komissiolle säännöllisesti tietoja asetuksen toiminnan seurannasta ja arvioinnista, ja komissio laatii asiasta määräaikaiskertomuksia.

Täytäntöönpano

Täytäntöönpanosta määrätään suurelta osin yleissopimuksessa. Kukin jäsenvaltio nimeää yhden tai useamman kansallisen viranomaisen, joka huolehtii täytäntöönpanosta kansallisesti. Euroopan komissio vastaa täytäntöönpanosta yhteisön tasolla, ja se myös koordinoi jäsenvaltioiden välisiä sekä Euroopan yhteisön ja yleissopimuksen toimielinten välisiä toimia. Komissio vastaa myös liitteiden muuttamisesta. Komissiota avustaa komitea.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2006/730/EY

19.2.2002

-

EUVL L 299, 28.10.2006

Asetus (EY) N:o 689/2008

1.8.2008

-

EUVL L 204, 31.7.2008

Asetukseen (EY) N:o 689/2008 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys 06.09.2010

Top