Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lannoitteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Lannoitteet

Euroopan unioni (EU) vahvistaa lannoitteiden markkinoille saattamista koskevat säännöt, joilla tarkoitetaan edellytyksiä, jotka on täytettävä EU-lannoite-merkinnän käyttämiseksi, sekä merkintöihin ja pakkauksiin sovellettavat säännökset.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, lannoitteista [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tämä asetus hyväksyttiin tarkoituksena koota lannoitteita koskevat säännökset yhteen säädökseen ja varmistaa, että näitä erittäin teknisiä säännöksiä sovelletaan yhdenmukaisesti. Sitä sovelletaan ainoastaan kivennäislannoitteisiin (epäorgaanisiin lannoitteisiin), jotka ovat kasvien ravitsemiseen käytettyjä yhden tai useamman aineen yhdisteitä (ravinteita).

Yleiset säännökset

Kaikkiin lannoitteisiin, jotka ovat asetuksen säännösten mukaisia ja jotka luetellaan liitteessä I, voidaan liittää merkintä EU-lannoite. EU:n markkinoille hyväksyttyjen lannoitteiden luetteloa voidaan laajentaa. Tätä varten valmistajan on esitettävä hakemus maansa toimivaltaiselle viranomaiselle ja laadittava lannoitteen ominaisuuksia koskevat tekniset asiakirjat. Sen jälkeen hakemukset lähetetään komissiolle, joka tekee päätöksen valmistajan hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Kaikilla EU-lannoite-merkinnällä varustetuilla lannoitteilla on vapaa liikkuvuus EU:n markkinoilla. Jäsenvaltiot eivät voi kieltää tai rajoittaa niiden markkinoille saattamista, elleivät ne katso, että asianomainen lannoite on terveyden tai ympäristön kannalta vaarallinen. Tällöin lannoite vedetään tilapäisesti pois markkinoilta siihen saakka, kunnes siitä on tehty EU:n tasolla tutkimus, jossa selvitetään, onko riskille perusteita.

Vähimmäisvaatimukset

Lannoitetyyppi voi saada merkinnän EU-lannoite ainoastaan seuraavin edellytyksin

  • se ei vaikuta haitallisesti ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen eikä ympäristöön tavanomaisessa käytössä
  • se on tehokas
  • sitä varten on käytettävissä asianmukaiset näytteenotto- ja analyysimenetelmät.

Asetuksen liitteessä I, jota muutettiin vuonna 2013, vahvistetaan lisäksi kunkin lannoitetyypin edellyttämä ravinteiden vähimmäispitoisuus (typpi- ja fosforipitoisuus jne.).

Lannoitteiden pakkauksia ja pakkausmerkintöjä koskevat säännöt

Asetuksessa säädetään joistakin lannoitteiden pakkausten ja pakkausmerkintöjen pakollisista tiedoista. Niitä ovat muun muassa merkintä EU-lannoite, ravinteiden ja hivenravinteiden kuvauksiin liittyvät yksityiskohtaiset tiedot, valmistajan tiedot sekä tarvittaessa lannoiteseoksen tiedot. Lisäksi asetuksessa ehdotetaan joidenkin vapaaehtoisten tietojen, kuten lannoitteiden yksityiskohtaisten käyttö-, varastointi- ja käsittelyohjeiden, antamista.

Asetuksella yhdenmukaistetaan lannoitteiden pakkausmerkintöjä ja pakkaamista koskevat säännöt EU:ssa. Säännöt koskevat muun muassa eri ravinteiden pitoisuuksien ilmoittamista. Aineiden pitoisuudet voidaan ilmoittaa useilla tavoilla. Fosfaattipitoisuus voidaan esimerkiksi ilmoittaa alkuainemuodossa tai oksideina.

Erityismääräykset

Asetuksessa annetaan yksityiskohtaiset tekniset määräykset, jotka koskevat neljän lannoitetyypin soveltamisalaa, ilmoittamista, merkitsemistä ja pakkaamista:

  • Epäorgaaniset pääravinnelannoitteet: kyseessä ovat tärkeimmät ravinteet, joita käytetään suuria määriä kasvien kasvattamiseen, esimerkiksi typpi, fosfori ja kalium
  • Epäorgaaniset sivuravinnelannoitteet: kyseessä ovat kalsium, magnesium, natrium ja rikki
  • Epäorgaaniset hivenravinnelannoitteet: kyseessä olevat lannoitteet sisältävät ravinteita, joita tarvitaan pieniä määriä, esimerkiksi booria, kobolttia, kuparia, rautaa ja mangaania
  • Runsastyppiset ammoniumnitraattilannoitteet: koska tällaiset lannoitteet voivat olla vaarallisia, asetuksessa säädetään lisätoimenpiteistä, kuten asetuksen liitteessä III kuvattu räjähtämättömyyskoe.

Tarkastukset

Jäsenvaltiot voivat suorittaa virallisia tarkastuksia, joilla varmistetaan, että EU-lannoite-merkinnällä varustetut lannoitteet ovat asetuksen säännösten mukaisia. Tarkastukset suoritetaan jäsenvaltioiden nimeämissä laboratoriossa asetuksen liitteessä tarkoitetun yhdenmukaisen menettelyn mukaisesti.

Valmistajan on EU-lannoitteiden tarkistamista varten säilytettävä tiedot lannoitteiden alkuperästä niin kauan kuin lannoitetta toimitetaan markkinoille.

Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan, jos asetuksen säännöksiä on rikottu.

Komissiota avustaa asetuksen täytäntöönpanossa ja liitteiden mukauttamisessa jäsenvaltioiden edustajista muodostuva komitea.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 2003/2003

11.12.2003(8 ja 26 artiklan osalta 11.6.2005)

-

EUVL L 304, 21.11.2003

POIKKEUKSET SÄÄDÖKSEEN

Päätös 2006/348/EY [EUVL L 129, 17.5.2006].

Tämä poikkeus koskee Suomen tasavallan ilmoittamia kadmiumin enimmäispitoisuuksia lannoitteissa.

Päätös 2006/349/EY [EUVL L 129, 17.5.2006].

Tämä poikkeus koskee Itävallan tasavallan ilmoittamia kadmiumin enimmäispitoisuuksia lannoitteissa.

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) n:o 219/2009

20.4.2009

-

EUVL L 87, 31.3.2009

(EU) asetus n:o 463/2013

13.6.2013

-

EUVL L 134, 18.5.2013

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 2003/2003 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys 01.04.2014

Top