Help Print this page 
Title and reference
Tuoteturvallisuus: yleiset säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tuoteturvallisuus: yleiset säännöt

EU:n lainsäädännöllä taataan kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelun korkea taso. Sisämarkkinoilla liikkeelle laskettujen tuotteiden on täytettävä yleiset turvallisuusvaatimukset. Euroopan unioni (EU) on myös ottanut käyttöön tuoteturvallisuuteen liittyvän nopean tiedonvaihtojärjestelmän (RAPEX) kuluttajille vakavaa vaaraa aiheuttavien tuotteiden varalta.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta [EYVL L 11, 15.1.2002].

TIIVISTELMÄ

Tätä direktiiviä sovelletaan silloin, kun määrättyjen tuoteryhmien turvallisuudesta ei ole annettu EU:n erityislainsäädäntöä tai silloin, kun tässä (alakohtaisessa) erityislainsäädännössä on puutteita. Direktiivin soveltaminen ei rajoita tuotevastuusta annetun direktiivin 85/374/ETY soveltamista.

Yleinen turvallisuusvaatimus

Direktiivissä asetetaan yleinen turvallisuusvaatimus kaikille markkinoille saatetuille tuotteille, jotka on tarkoitettu kuluttajille tai jotka voivat joutua kuluttajien käyttöön, palveluiden yhteydessä kuluttajien käyttämät tuotteet mukaan luettuina. Vaatimus ei kohdistu käytettyihin tavaroihin, jotka ovat antiikkitavaroita tai jotka on korjattava.

Turvallisella tuotteella tarkoitetaan tuotetta, joka ei aiheuta vaaraa tai aiheuttaa (tuotteen käyttöön nähden) sellaista mahdollisimman vähäistä vaaraa, jota voidaan pitää hyväksyttävänä ja joka takaa korkean suojelutason ihmisten turvallisuudelle ja terveydelle.

Tuotetta pidetään turvallisena, jos se on EU:n lainsäädännössä annettujen turvallisuussäännösten mukainen, tai jos tällaisia ei ole, sen jäsenvaltion erityissäännösten mukainen, jonka alueella tuote pidetään kaupan. Tuote katsotaan myös turvalliseksi, kun se täyttää yhteisön vaatimukset, jotka on vahvistettu tässä direktiivissä säädetyn menettelyn mukaisesti. Jos tällaisia lainsäädäntöä tai vaatimuksia ei ole olemassa, tuote arvioidaan

 • vapaaehtoisten (muita asiaankuuluvia eurooppalaisia standardeja osaksi kansallista lainsäädäntöä saattavien) kansallisten standardien perusteella tai komission laatimien, (tuoteturvallisuuden arvioinnista annettuja ohjeita sisältävien) suositusten perusteella
 • siinä jäsenvaltiossa laadittujen standardien perusteella, jossa tuote on tuotettu tai sitä on pidetty kaupan
 • terveellisyyttä ja turvallisuutta koskevien hyvien toimintatapojen perusteella
 • uusimman tiedon ja tekniikan tason perusteella
 • sen turvallisuustason perusteella, jota kuluttajat voivat kohtuudella edellyttää.

Tuottajien ja jakelijoiden velvollisuudet

Tuottajien on saatettava markkinoille tuotteita, jotka vastaavat yleistä turvallisuusvaatimusta. Tuottajien on lisäksi

 • annettava kuluttajille tarvittavat tiedot, jotta he voivat arvioida tuotteeseen liittyvät vaarat, mikäli tällaisia vaaroja ei voi heti havaita
 • ryhdyttävä varotoimiin näiden vaarojen välttämiseksi (esimerkiksi vetämällä tuotteet pois markkinoilta, varoittamalla kuluttajia tai varmistamalla, että kuluttajat palauttavat heille jo toimitetut tuotteet).

Jakelijoiden on myös

 • toimitettava tuotteita, jotka täyttävät yleisen turvallisuusvaatimuksen
 • seurattava markkinoille saatettujen tuotteiden turvallisuutta
 • toimitettava tuotteiden alkuperän jäljittämisessä tarvittavia asiakirjoja.

Tuottajien ja jakelijoiden on tehtävä toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus välittömästi todettuaan tuotteen vaaralliseksi, ja heidän on tarpeen tullen tehtävä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Direktiivin liitteessä I mainitaan erityisvaatimuksia, jotka koskevat kyseistä tietojenantovelvollisuutta.

Jäsenvaltioiden velvollisuudet

Jäsenvaltiot varmistavat, että tuottajat ja jakelijat täyttävät velvollisuutensa. Jäsenvaltiot nimeävät viranomaiset, joiden tehtävänä on

 • valvoa, että tuotteet täyttävät turvallisuusvaatimuksen
 • toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet vaaralliseksi havaittujen tuotteiden tapauksissa (esimerkiksi kaupan kieltäminen) ja ilmoittaa näistä tuotteista komissiolle.

Jäsenvaltiot säätävät säännöt rikkomusten seuraamuksista ja huolehtivat siitä, että jokin viranomainen käsittelee kuluttajien tekemiä valituksia.

Komission tehtävät

Komissio ottaa huomioon yleisen turvallisuusvaatimuksen eurooppalaisille standardointielimille annettavien toimeksiantojen määrittelyssä ja julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä eurooppalaisten standardien viitetiedot, joiden avulla voidaan osoittaa, että yleinen turvallisuusvaatimus on täytetty. Se hallinnoi nopeaa RAPEX-tiedonvaihtojärjestelmää ja voi hyväksyä kiireellisiä toimenpiteitä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

Rapex-järjestelmä: nopeaa toimintaa vakavan vaaran aiheuttavien tuotteiden varalta

Jäsenvaltiot yksilöivät ne tuotteet, jotka aiheuttavat vakavan vaaran terveydelle ja turvallisuudelle ja toteuttavat nopeita toimenpiteitä kuluttajien suojelemiseksi. Jäsenvaltiot tiedottavat näistä toimista komissiolle välittömästi Rapex-järjestelmän välityksellä. Rapex-järjestelmä on jäsenvaltioiden ja komission välinen nopea tiedonvaihtojärjestelmä. Sen avulla voidaan rajoittaa vaarallisten tuotteiden toimittamista ja estää se. Rapex-järjestelmän toimintaprosessit esitellään direktiivin liitteessä II.

Elintarvikkeita, farmaseuttisia valmisteita ja lääkevalmisteita koskevia toimenpiteitä hallinnoidaan muilla järjestelmillä.

Mikäli jäsenvaltiot käyttävät Rapex-järjestelmää, niiden on ilmoitettava komissiolle seuraavat vähimmäistiedot:

 • tuotteen tunnistamiseen tarvittavat tiedot
 • kuvaus tuotteen aiheuttamasta vaarasta ja kaikki asiakirjat, joiden perusteella vaara voidaan arvioida
 • toimenpiteet, joihin on jo ryhdytty
 • tiedot tuotteen jakelusta.

Komissio voi toteuttaa myös EU:n tasolla nopeita toimia, jos se saa tietoonsa, että jokin tuote aiheuttaa vakavaa vaaraa. Komissio voi jäsenvaltioita kuultuaan tehdä päätöksiä, jotka ovat voimassa yhden vuoden ja joiden voimassaoloa voidaan jatkaa yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Päätöksillä voidaan muun muassa

 • antaa turvallisuutta koskevia erityismääräyksiä
 • kieltää määrättyjen aineiden käyttö
 • velvoittaa valmistajat lisäämään tuotteisiin varoituksia.

Komiteamenettely

Kiireellisten toimien toteuttamisessa ja standardointiin liittyvissä päätöksissä komissiota avustaa kulutustavaroiden turvallisuutta käsittelevä sääntelykomitea.

Komissiota avustaa muissa direktiiviin liittyvissä asioissa kulutustavaroiden tuoteturvallisuusasioita käsittelevä neuvoa-antava komitea.

Avoimuus

Kansalaisille on tiedotettava tuotteissa esiintyvistä vaaroista. Salassapitovelvollisuus rajoittuu perusteltuihin tapauksiin.

Taustaa

Direktiivi on jatkoa 29. maaliskuuta 2000 päivätylle raportille, jonka komissio antoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 92/59/ETY soveltamisesta saaduista kokemuksista. Tällä direktiivillä kumotaan yleisestä tuoteturvallisuudesta annettu direktiivi 92/59/ETY 15. tammikuuta 2004 alkaen.

VIITTEET

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL/EUVL

Direktiivi 2001/95/EY [hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD/2000/0073]

15.1.2002

15.1.2004

EYVL L 11, 15.1.2002

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 765/2008

1.1.2010

-

EUVL L 218, 13.8.2008

Asetus (EY) N:o 596/2009

7.8.2009

-

EUVL L 188, 18.7.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) [EUVL C 38, 17.2.2009].

Komissio julkaisee direktiivin 2001/95/EY nojalla harmonisoitujen standardien nimet ja viitenumerot.

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009 yleisestä tuoteturvallisuudesta 3 päivänä joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY täytäntöönpanosta [ KOM(2008) 905 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Tuoteturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen tehokkuus on parantunut direktiivin 2001/95/EY täytäntöönpanon jälkeen. Eurooppalaisen tieto- ja varoitusjärjestelmän ansiosta on kyetty poistamaan markkinoilta suuri määrä vaarallisia tuotteita. Joitakin näkökohtia voidaan kuitenkin kehittää kattavan kuluttajansuojan aikaansaamiseksi. Tässä kertomuksessa määritellään seuraavien alojen prioriteetit:

 • kulutustuotteiden turvallisuus etenkin jäljitettävyyden osalta tehostamalla tuotteiden, tuottajan tai jakelijan tunnistamisvaatimusta
 • toisaalta jäsenvaltioiden välisen koordinoinnin tehostamisen ansiosta toteutettava markkinavalvonta, joka perustuu tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihtoon (myös tulliyhteistyön alalla). Toisaalta sallitaan kansainvälisten järjestöjen, aluejärjestöjen ja kolmansien maiden kansallisten järjestöjen osallistuminen Rapex-järjestelmään
 • standardointi yksinkertaistamalla tiettyjä tuoteryhmiä koskevia menettelyjä ja vahvistamalla olettamus yleisten turvallisuusvaatimusten täyttymisestä kyseisten standardien osalta
 • nopean hälytysjärjestelmän yhteydessä toteutetut hätätoimenpiteet, jotka voidaan vahvistaa lopullisesti vaarallisten tuotteiden poistamiseksi markkinoilta.

Direktiivin 2001/95/EY soveltamisala kattaa myös kuluttajapalvelujen turvallisuuden. Direktiivi on saatettu osaksi kaikkien jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä.

RAPEX

Komission päätös 2010/15/EU , annettu 16 päivänä joulukuuta 2009, direktiivin 2001/95/EY (yleisestä tuoteturvallisuudesta annettu direktiivi) 12 artiklan nojalla perustetun yhteisön nopean tietojenvaihtojärjestelmän (RAPEX) ja 11 artiklan nojalla perustetun ilmoitusmenettelyn hallinnointia koskevista ohjeista [EUVL L 22, 26.1.2010].

Komissio säätää uudet ohjeet RAPEX-järjestelmän hallinnoinnin ja vaarallisia tuotteita koskevan ilmoitusmenettelyn helpottamiseksi. Ohjeet on tarkoitettu markkinavalvonnasta vastaaville kansallisille viranomaisille.

KANNETTAVAT MUSIIKKISOITTIMET

Komission päätös 2009/490/EY , tehty 23 päivänä kesäkuuta 2009, turvallisuusvaatimuksista, jotka kannettavia musiikkisoittimia koskevien eurooppalaisten standardien on täytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) [EUVL L 161, 24.6.2009].

Komissio on vahvistanut turvallisuusvaatimuksen, jonka tavoitteena on ehkäistä kuulovauriot, joita kannettavia musiikkisoittimia kohtuullisen ennustettavissa olosuhteissa käyttäville kuluttajille aiheutuu altistumisesta kannettavien musiikkisoitinten melutasolle. Turvallisuusvaatimus on otettava huomioon kannettavien musiikkisoittimien suunnittelussa ja valmistuksessa. Sen avulla standardointielimet voivat laatia tarkoituksenmukaisia standardeja. Tuotteisiin on myös lisättävä varoituksia, joilla kuluttajille ilmoitetaan laitteiden riskeistä.

SAVUKKEENSYTYTTIMET

Komission päätös 2009/298/EY , tehty 26 päivänä maaliskuuta 2009, jäsenvaltioiden velvoittamisesta toteuttamaan toimia markkinoille saatettavien savukkeensytyttimien lapsiturvallisuuden varmistamiseksi ja muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien markkinoille saattamisen kieltämiseksi tehdyn päätöksen 2006/502/EY voimassaoloajan pidentämiseksi [tiedoksiannettu numerolla K(2009) 2078] (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Komission päätös 2006/502/EY (tarkistettuna päätöksillä 2007/231/EY ja 2008/322/EY), tehty 11 päivänä toukokuuta 2006, jäsenvaltioiden velvoittamisesta toteuttamaan toimia markkinoille saatettavien savukkeensytyttimien lapsiturvallisuuden varmistamiseksi ja muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien markkinoille saattamisen kieltämiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) [EUVL L 198, 20.7.2006].

Savukkeensytyttimiä väärinkäyttävät eli niillä leikkivät lapset aiheuttavat EU:n jäsenvaltiossa vuosittain 1 500-1 900 vammaa ja 34-40 kuolemantapausta. Tällaisten onnettomuuksien estämiseksi on kehitetty lapsiturvallisia mekanismeja, joiden käyttö on ollut pakollista kymmenkunta vuotta Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Sen myötä, että lapsiturvallisuusvaatimukset on otettu käyttöön Yhdysvalloissa, onnettomuuksien määrä on vähentynyt 60 prosenttia.

Uusien onnettomuuksien estämiseksi komissio teki 11 päivänä toukokuuta 2006 päätöksen 2006/502/EY, jossa jäsenvaltiot velvoitetaan toteuttamaan toimia markkinoille saatettavien savukkeensytyttimien lapsiturvallisuuden varmistamiseksi ja muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien markkinoille saattamisen kieltämiseksi.

Komission päätös 2008/357/EY , tehty 23 päivänä huhtikuuta 2008, erityisistä lapsiturvallisuusvaatimuksista, jotka savukkeensytyttimiä koskevien eurooppalaisten standardien on täytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY mukaisesti [EUVL L 120, 7.5.2008].

Erityiset savukkeensytyttimiä koskevat lapsiturvallisuusvaatimukset olisi laadittava direktiivin 2001/95/EY 4 artiklan säännösten mukaisesti niin, että standardointielimiä pyydettäisiin tarkistamaan standardia EN 13869 ja että tarkistettu standardi voitaisiin julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Päätöksessä vahvistetaan turvallisuusvaatimukset, joiden pohjalta CEN:n (Euroopan standardointikomitean) on tarkistettava savukkeensytyttimien turvallisuutta ja testausmenetelmiä koskevaa standardia EN 13869.

SAVUKKEET

Komission päätös 2008/264/EY , tehty 25 päivänä maaliskuuta 2008, paloturvallisuuteen liittyvistä vaatimuksista, jotka savukkeita koskevien eurooppalaisten standardien on täytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY mukaisesti [EUVL L 83, 26.3.2008].

Sytytetyt ja valvomatta jätetyt savukkeet ovat merkittävä uhka kuluttajien turvallisuuden kannalta. Ne aiheuttavat yhteisössä vuosittain arviolta vähintään 1 000 kuolemantapausta. On kuitenkin kehitetty teknisiä ratkaisuja, jotka estävät savuketta palamasta koko pituudeltaan: savukepaperissa on tietyin välein paperikaistaleita, jotka tekevät savukkeista ainakin jossain määrin itsestään sammuvia. Tämän ansiosta valvomatta jätetty savuke sammuu suurimmassa osassa tapauksia hapenpuutteen vuoksi.

Päätöksessä vahvistetaan turvallisuusvaatimukset, joiden pohjalta CEN (Euroopan standardointikomitea) täyttää pyynnön hyväksyä rajoitettua syttymisalttiutta koskeva standardi. Savukkeita koskeva turvallisuusvaatimus perustuu direktiiviin 2001/95/EY.

Standardin tehokkuus varmennetaan seuraavasti: enintään 25 prosenttia testattavasta savukemerkkierästä saa palaa koko pituudeltaan loppuun.

VAUVAT JA PIKKULAPSET

Komission päätös 2010/9/EU , tehty 6 päivänä tammikuuta 2010, turvallisuusvaatimuksista, jotka vauvojen ja pienten lasten kylpyistuimia, kylpyalustoja sekä kylpyammeita ja telineitä koskevien eurooppalaisten standardien on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY nojalla täytettävä [tiedoksiannettu numerolla K(2009) 10290] (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Vauvojen ja pikkulasten kylvettämiseen tarkoitettujen tuotteiden on vastattava yleisiä tuoteturvallisuusvaatimuksia. Näin ollen eurooppalaisten standardointielinten on laadittava turvallisuusstandardeja, jotka koskevat:

 • kylpyistuimia: tarkoitettu ainoastaan lapsille, jotka kykenevät istumaan mutta eivät vielä osaa seistä
 • kylpyalustat: niiden avulla lapsi pidetään kallistuneessa tai makuuasennossa syntymästä siihen asti, kunnes lapsi pystyy istumaan ilman apua
 • 0–12 kuukauden ikäisten lasten kylvettämiseen tarkoitetut kylpyammeet: tuotteet, jotka sijoitetaan tavalliseen kylpyammeeseen tai ammeen reunalle tai lattialle, tai kiinnitettynä telineeseen.

Komission päätös 2010/11/EU , tehty 7 päivänä tammikuuta 2010, turvallisuusvaatimuksista, jotka kuluttajan asennettavaksi tarkoitettuja lapsiturvallisia ikkunoiden ja parvekkeenovien lukituslaitteita koskevien eurooppalaisten standardien on täytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY mukaisesti [tiedoksiannettu numerolla K(2009) 10298] (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Määrätyt kuluttajan asennettavaksi tarkoitetut, osina myytävät laiteet, joilla estetään lapsen pääsy ikkunalle tai ikkunan aukeaminen. Näille alle 51 kuukauden ikäisiä lapsia varten tarkoitetuille laitteille, on vahvistettava turvallisuutta koskevat eurooppalaiset erityisstandardit.

BIOSIDITUOTTEET

Komission päätös 2009/251/EY , tehty 17 päivänä maaliskuuta 2009, jäsenvaltioiden velvoittamisesta varmistamaan, että dimetyylifumaraatti-nimistä biosidia sisältäviä tuotteita ei saateta markkinoille eikä aseteta saataville markkinoilla [EUVL L 74, 20.3.2009] (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Dimetyylifumaraatti-nimisellä biosidituotteella suojataan määrättyjä kulutustavaroita (huonekalut, jalkineet, nahkavaatteet jne.) niiden varastoinnin tai kuljetuksen aikana. Dimetyylifumaraatti voi aiheuttaa voimakkaita ihoreaktioita (kosketusihottuma), ja sen haittavaikutukset on selvitetty kliinisillä tutkimuksilla.

Jäsenvaltiot varmistavat 1. toukokuuta 2009 lähtien, että dimetyylifumaraattia sisältävien tuotteiden kaupan pitäminen ja asettaminen saataville kielletään. Markkinoilla jo saatavilla olevat tuotteet on poistettava ja kuluttajille on tiedotettava näiden tuotteiden aiheuttamasta vaarasta. Dimetyylifumaraattia sisältävän tuotteen dimetyylifumaraattipitoisuus on suurempi kuin 0,1 mg/kg tuotteen tai tuotteen osan painosta.

Päätöstä sovelletaan 15. päivään maaliskuuta 2010, ja tarvittaessa sen soveltamista jatketaan.

EHDOTUS

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulutustavaroiden turvallisuudesta sekä neuvoston direktiivin 87/357/ETY ja direktiivin 2001/95/EY kumoamisesta [ COM(2013)78 - ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

Ehdotuksella on tarkoitus kumota ruoalta näyttäviä tuotteita koskeva direktiivi 87/357/ETY ja yleistä tuoteturvallisuutta koskeva direktiivi 2001/95/ETY uudella asetuksella kulutustavaroiden turvallisuudesta. Ehdotettuun asetukseen on sisällytetty tämänhetkisen lainsäädännön perusperiaate, jonka mukaan kaikkien markkinoille saatettavien kulutustavaroiden on oltava turvallisia. Asetus korostaa kuitenkin enemmän tuotteen parempaa tunnistettavuutta ja jäljitettävyyttä. Uusien standardien kehittämiseen tai jo olemassa olevien standardien päivittämiseen tarvittavia menetelmiä yksinkertaistetaan huomattavasti, mikä tehostaa standardien roolia kulutustavaraturvallisuuden alalla.

Ehdotus on osa Tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapakettia, johon sisältyvät myös ehdotus yhdestä yhteisestä markkinavalvonta-asetuksesta sekä vuodet 2013-2015 kattava markkinavalvonnan monivuotinen toimintasuunnitelma. Vuonna 2012 hyväksytty Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti II vahvistaa, että Tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti on avaintoiminto, jolla tähdätään EU:ssa liikkuvien tuotteiden turvallisuuden parantamiseen.

Viimeisin päivitys 21.01.2014

Top