Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen suuntavalaisimet (vuoteen 2014 asti)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen suuntavalaisimet (vuoteen 2014 asti)

Tämän direktiivin tarkoituksena on vahvistaa suuntavalaisimien tekniset vaatimukset, jotta unionin tyyppihyväksyntämenettely voidaan ottaa käyttöön.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 76/759/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen suuntavalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Kunkin jäsenvaltion on annettava osan EU-tyyppihyväksyntä suuntavalaisintyypeille, jotka täyttävät direktiivin liitteissä määrätyt rakenne- ja testivaatimukset ja myönnettävä kullekin mallille direktiivin liitteessä esitetyn mallin mukainen osan EU-tyyppihyväksyntämerkki. Tyyppihyväksynnän antaneen jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen tarkastamiseksi, että tuotantomallit ovat hyväksytyn tyypin mukaisia.

Direktiivissä säädetyn hyväksynnän myöntämisjärjestelmän mukaan jäsenvaltiot eivät saa

  • kieltää suuntavalaisimien saattamista markkinoille niiden rakenteeseen tai toimintaperiaatteeseen tai toimintaan liittyvästä syystä, jos niissä on osan EU-tyyppihyväksyntämerkki;
  • evätä ajoneuvolta EU-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää suuntavalaisimiin liittyvistä syistä, jos suuntavalaisimissa on osan EU-tyyppihyväksyntämerkki ja ne on asennettu direktiivissä 76/756/ETY vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;
  • estää tai kieltää ajoneuvon myyntiä, rekisteröintiä, liikkeelle laskemista tai käyttöä suuntavalaisimiin liittyvistä syistä, jos suuntavalaisimissa on osan EU-tyyppihyväksyntämerkki ja ne on asennettu direktiivissä 76/756/ETY vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

Jäsenvaltio voi kuitenkin kieltää saattamasta markkinoille suuntavalaisimia, joissa on osan EU-tyyppihyväksyntä, mutta jotka toistuvasti poikkeavat hyväksytystä tyypistä.

Tämä direktiivi on kumottu asetuksella (EY) N:o 661/2009 1. päivästä marraskuuta 2014 alkaen.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 76/759/EY

30.7.1976

1.7.1977

EYVL L 262, 27.9.1976

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 1999/15/EY

2.5.1999

1.10.1999

EYVL L 97, 12.4.1999

Liittymisasiakirja

1.5.2004

1.5.2004

EUVL L 236, 23.9.2003

Direktiivi 2006/96/EY

1.1.2007

1.1.2007

EUVL L 363, 20.12.2006

Direktiivi 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUVL L 158, 10.6.2013

Direktiiviin 76/759/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys 02.07.2014

Top