Help Print this page 
Title and reference
Romuajoneuvot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Romuajoneuvot

Euroopan unioni haluaa vähentää ajoneuvoista peräisin olevan jätteen syntymistä sekä lisätä uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muita romuajoneuvojen ja niiden osien hyödyntämismuotoja. Tämän kaksiosaisen tavoitteen saavuttamiseksi EU asettaa uusia vaatimuksia eurooppalaisille autonvalmistajille: niiden on muun muassa suunniteltava ajoneuvot siten, että ne on helppo kierrättää.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, romuajoneuvoista [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Direktiivi koskee ajoneuvoja ja romuajoneuvoja, mukaan lukien niiden osat ja materiaalit. Sen soveltamisalaan kuuluvat erityisesti seuraavat:

 • vähintään nelipyöräiset moottoriajoneuvot, joita käytetään matkustajien kuljettamiseen ja joissa on enintään yhdeksän istuinta (M1 luokka)
 • vähintään nelipyöräiset moottoriajoneuvot, joita käytetään tavaroiden kuljettamiseen ja joiden massa on enintään 3,5 tonnia (N1 luokka) ja
 • kolmipyöräiset moottoriajoneuvot.

Jätteen määrän vähentäminen

Direktiivin tarkoituksena on vähentää ajoneuvoista peräisin olevan jätteen määrää. Näin ollen siinä kannustetaan Euroopan unionissa toimivia ajoneuvojen valmistajia ja maahantuojia

 • rajoittamaan vaarallisten aineiden käyttöä uusissa ajoneuvoissa
 • suunnittelemaan ja valmistamaan ajoneuvoja siten, että helpotetaan niiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä
 • lisäämään kierrätetyn materiaalin käyttöä.

Elohopean, kuusiarvoisen kromin, kadmiumin ja lyijyn käyttö 1 päivän heinäkuuta 2003 jälkeen markkinoille saatettavien ajoneuvojen osissa on kielletty. Näitä aineita voidaan kuitenkin käyttää tietyissä sovelluksissa, ellei käyttöä voida välttää (ks. direktiivin 2000/53/EY liite II).

Jätteiden keräysjärjestelmät

Jäsenvaltioiden on perustettava ajoneuvoista peräisin oleville jätteille keräysjärjestelmiä. Jäsenvaltiot huolehtivat lisäksi romuajoneuvojen siirtämisestä valtuutettuihin käsittelylaitoksiin.

Valtuutettu käsittelylaitos antaa romuajoneuvon omistajalle tai haltijalle romutustodistuksen, kun ajoneuvo siirretään käsittelylaitokseen. Viranomaiset voivat poistaa ajoneuvon rekisteristä omistajan tai haltijan esitettyä romutustodistuksen. Ajoneuvon valmistaja vastaa kokonaan tai osittain kustannuksista, joita ajoneuvon siirtäminen käsittelylaitokseen aiheuttaa.

Jätteenkäsittelyjärjestelmät

Jäsenvaltioiden on huolehdittava romuajoneuvojen varastoinnista ja käsittelystä jätepuitedirektiivissä ja tämän direktiivin liitteessä I asetettujen vaatimusten mukaisesti. Valtuutettujen käsittelylaitosten on puhdistettava romuajoneuvot ennen käsittelyä ja otettava talteen kaikki ympäristölle haitalliset osat ja materiaalit.

Jätteiden uudelleenkäytön ja hyödyntämisen edistäminen

Ajoneuvojen osien uudelleenkäyttöä ja hyödyntämistä (kierrätys, talteenotto, uudistaminen jne.) on suosittava. Direktiivin tavoitteena on lisätä uudelleenkäyttö- ja hyödyntämisastetta.

Uudelleenkäyttö- ja hyödyntämisastetta on nostettava (keskimääräisestä painosta ajoneuvoa ja vuotta kohti) seuraavasti:

 • 85 prosenttiin 1. tammikuuta 2006 mennessä
 • 95 prosenttiin 1. tammikuuta 2015 mennessä.

Uudelleenkäyttö- ja kierrätysastetta on nostettava (keskimääräisestä painosta ajoneuvoa ja vuotta kohti) seuraavasti:

 • 80 prosenttiin 1. tammikuuta 2006 mennessä
 • 85 prosenttiin 1. tammikuuta 2015 mennessä.

Ennen vuotta 1980 valmistettujen ajoneuvojen osalta tavoitteet ovat alhaisempia.

Osia ja materiaalia koskevat tiedot ajoneuvojen purkamisen helpottamiseksi

Jäsenvaltiot varmistavat, että tuottajat käyttävät osien ja materiaalien koodausstandardeja. Standardien avulla eri osat ja materiaalit voidaan tunnistaa, mikä helpottaa ajoneuvojen purkamista.

Komissio huolehtii yhteisön koodausstandardien laatimisesta. Tätä varten se ottaa huomioon kansainvälisillä foorumeilla tehdyn työn.

Tuottajat toimittavat purkamistiedot kutakin uutta markkinoille saatettua ajoneuvotyyppiä varten. Tiedot on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa ajoneuvon markkinoille saattamisesta.

Edistymisen arviointi täytäntöönpanoa koskevien kertomusten avulla

Taloudellisten toimijoiden (tuottajat, jakelijat, purkajat jne.) on julkistettava tietoja

 • ajoneuvojen ja niiden osien suunnittelusta (hyödynnettävyys ja kierrätettävyys)
 • romuajoneuvojen käsittelystä
 • romuajoneuvojen ja niiden osien uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyödyntämistapojen kehittämisestä ja optimoinnista
 • hyödyntämisen ja kierrätyksen suhteen tapahtuneesta kehityksestä.

Jäsenvaltioiden on kolmen vuoden välein toimitettava komissiolle näihin tietoihin perustuva kertomus. Kertomukset toimitetaan komission laatiman kyselylomakkeen muodossa. Kyselylomakkeiden ansiosta komission on mahdollista seurata moottoriajoneuvojen kaupan ja ajoneuvojen keräykseen, purkamiseen, murskaamiseen, hyödyntämiseen sekä kierrätykseen liittyvän teollisuuden mahdollisia muutoksia. Komissio julkaisee kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta yhdeksän kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut jäsenvaltioiden laatimat kertomukset.

VIITTEET

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Direktiivi 2000/53/EY

21.10.2000

21.4.2002

EYVL L 269, 21.10.2000

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2002/525/EY

1.1.2003

-

EUVL L 170, 29.6.2002

Päätös 2005/438/EY

10.6.2005

-

EUVL L 152, 15.6.2005

Päätös 2005/673/EY

1.7.2005

-

EUVL L 254, 30.9.2005

Direktiivi 2008/33/EY

21.3.2008

-

EUVL L 81, 20.3.2008

Direktiivi 2008/112/EY

12.1.2009

-

EUVL L 345, 23.12.2008

Päätös 2010/115/EU

23.2.2010

-

EUVL L 48, 25.2.2010

Direktiivi 2011/37/EU

20.4.2011

-

EUVL L 85, 31.3.2011

Direktiivi 2013/28/EU

11.6.2013

-

EUVL L 135, 22.5.2013

Direktiiviin 2000/53/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY täytäntöönpanosta kaudella 2005–2008 [ KOM(2009) 635 lopullinen annettu 20 päivänä marraskuuta 2009 – ei julkaistu EUVL:ssä].

Komissiolle toimitetuista 25 kertomuksesta ilmenee, että joitakin direktiivin säännöksiä ei ole vielä saatettu kokonaan tai asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Useat jäsenvaltiot eivät saavuttaneet uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja/tai hyödyntämistä koskevia tavoitteitaan vuonna 2006. Vain 19 jäsenvaltiota saavutti 80 prosentin uudelleenkäyttö-/kierrätystavoitteen ja 13 puolestaan 85 prosentin uudelleenkäyttö-/hyödyntämistavoitteen.

Komission kertomus Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY täytäntöönpanosta kaudella 2002–2005 [ KOM(2007) 618 lopullinen annettu 17 päivänä lokakuuta 2007 – ei julkaistu EUVL:ssä].

Romuajoneuvoista annettu direktiivi on useimmissa jäsenvaltioissa saatettu hyvin osaksi kansallista lainsäädäntöä, erityisesti tiettyjen ajoneuvoissa ja niiden osissa käytettävien haitallisten aineiden kiellon tai romuajoneuvojen maksuttoman takaisin oton osalta. Monet jäsenvaltiot ovat vahvistaneet ennen vuotta 1980 valmistetuille ajoneuvoille alhaisempia uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyödyntämistavoitteita. Vaikka direktiivin soveltamisessa on edistytty huomattavasti, sen täytäntöönpano ei ole kuitenkaan täysin tyydyttävää. Komissio toteaa, että jäsenvaltioiden on tehostettava kyseisen alan lainsäädännön soveltamisen valvontaa koskevia toimenpiteitään.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/64/EY , annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta sekä neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta [EUVL L 310, 25.11.2005].

Tässä direktiivissä vahvistetaan uusien ajoneuvojen osien ja materiaalien uudelleenkäytettävyyttä, kierrätettävyyttä ja hyödynnettävyyttä koskevat vähimmäisarvot. Toimenpiteillä pyritään helpottamaan osien uudelleenkäytettävyyttä, kierrätettävyyttä ja hyödynnettävyyttä vuodeksi 2015 vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi romuajoneuvojen kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden alalla. Direktiivissä säädetään, että valmistajat on arvioitava ennen kuin jäsenvaltio myöntää niille joko EY-tyyppihyväksynnän tai kansallisen tyyppihyväksynnän. Joulukuun 15. päivästä 2008 alkaen ajoneuvolle, joka ei täytä tämän direktiivin vaatimuksia, ei voida myöntää EY-tyyppihyväksyntää eikä kansallista tyyppihyväksyntää. Lisäksi 15. heinäkuuta 2010 alkaen uusien ajoneuvojen, jotka eivät vastaa tämän direktiivin säännöksiä, markkinoille saattaminen on kiellettyä.

Päätös 2005/293/EY [EUVL L 94, 13.4.2005].

Komission päätös, tehty 1 päivänä huhtikuuta 2005, romuajoneuvoista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/53/EY asetettujen uudelleenkäytön/hyödyntämisen ja uudelleenkäytön/kierrätyksen tavoitteiden seurantaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.

Päätös 2003/138/EY [EUVL L 53, 28.2.2003].

Komission päätös, tehty 27 päivänä helmikuuta 2003, ajoneuvojen osien ja materiaalien koodausstandardien vahvistamisesta romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY nojalla.

Päätös 2002/151/EY [EYVL L 50, 21.2.2002].

Komission päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2002, romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettua romutustodistusta koskevista vähimmäisvaatimuksista.

Viimeisin päivitys 29.04.2014

Top