Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polykloorattujen bifenyylien (PCB) ja polykloorattujen terfenyylien (PCT) käsittely

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Polykloorattujen bifenyylien (PCB) ja polykloorattujen terfenyylien (PCT) käsittely

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 96/59/EY polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/ PCT)

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä pyritään yhtenäistämään lainsäädäntöä, joka koskee polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien (PCB/PCT)* käsittelyä sekä niitä sisältävien laitteiden puhdistamista tai käsittelyä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU-maiden on varmistettava, että:

 • käytetty PCB ja PCT sekä niitä sisältävät laitteet käsitellään mahdollisimman pian
 • laitteista, jotka sisältävät yli viisi litraa PCB:tä ja PCT:tä, tehdään inventaariot ja inventaarioluetteloista toimitetaan yhteenveto Euroopan komissiolle kolmen vuoden kuluessa direktiivin antamisesta
 • PCB:tä ja PCT:tä käsittelevillä yrityksillä on asianmukainen lupa ja ne pitävät rekisteriä niille toimitetun käytetyn PCB:n ja PCT:n määrästä, alkuperästä ja laadusta
 • on toteutettu turvatoimenpiteet PCB:tä ja PCT:tä tai niitä sisältäviä laitteita koskevan tulipalovaaran välttämiseksi
 • PCB:tä tai PCT:tä ei polteta laivoilla
 • muuntajia ei täytetä PCB:llä tai PCT:llä
 • muuntajat, jotka sisältävät enemmän kuin 0,05 painoprosenttia PCB:tä tai PCT:tä, puhdistetaan lainsäädännössä asetettujen edellytysten mukaisesti
 • laitteet, jotka sisältävät yli viisi litraa PCB:tä ja PCT:tä puhdistetaan ja/tai käsitellään viimeistään vuoden 2010 loppuun mennessä. Muuntajat, joiden sisältämä neste sisältää 0,05–0,005 painoprosenttia PCB:tä tai PCT:tä, voidaan kuitenkin käsitellä vaihtoehtoisesti vasta niiden käyttöiän lopussa.

Inventaarioluettelot sisältävät seuraavat tiedot:

 • laitteen haltijan nimi ja osoite
 • laitteen sijainti ja kuvaus
 • laitteen sisältämän PCB:n tai PCT:n määrä
 • toteutetun tai suunnitellun käsittelyn tai korvaamisen päivämäärät ja tyypit
 • selvityksen päivämäärä.

Komissio:

 • määrää mittausten vertailumenetelmistä, joiden avulla määritetään saastuneen aineksen PCB- ja PCT-pitoisuudet
 • määrää tekniset standardit muita PCB:n ja PCT:n käsittelymenetelmiä varten
 • asettaa saataville tuotenimiluettelon kondensaattoreista, vastuksista ja induktiokeloista, jotka sisältävät PCB:tä ja PCT:tä
 • määrää tarvittaessa vähemmän vaarallisista, PCB:tä ja PCT:tä korvaavista aineista.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 16. syyskuuta 1996 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 16. maaliskuuta 1998 mennessä.

KESKEINEN TERMI

* Polyklooratut bifenyylit (PCB) ja polyklooratut terfenyylit (PCT): ryhmä keinotekoisia yhdisteitä, joita käytettiin aiemmin laajalti, pääasiassa sähkölaitteissa. Ne kiellettiin monissa maissa 1970-luvun lopulla ympäristösyistä.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 96/59/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 1996 polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/ PCT) (EYVL L 243, 24.9.1996, s. 31–35)

Direktiiviin 96/59/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2001/68/EY, tehty 16 päivänä tammikuuta 2001, PCB-yhdisteiden määrittämiseen käytettävien kahden vertailumenetelmän vahvistamisesta polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT) annetun neuvoston direktiivin 96/59/EY 10 artiklan a kohdan mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 107) (EYVL L 23, 25.1.2001, s. 31)

Viimeisin päivitys: 24.05.2016

Top