Help Print this page 
Title and reference
Muuntogeenisten organismien (GMO) jäljitettävyys ja merkinnät

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Muuntogeenisten organismien (GMO) jäljitettävyys ja merkinnät

Euroopan unioni takaa muuntogeenisten organismien (GMO) ja niistä saatujen tuotteiden jäljitettävyyden ja merkitsemisen koko elintarvikeketjussa. Muuntogeenisten organismien jäljitettävyys mahdollistaa pakkausmerkinnöissä annettujen tietojen valvonnan ja tarkastamisen, niiden ympäristövaikutusten seurannan sekä tuotteiden poistamisen markkinoilta silloin, kun uudet tutkimustiedot osoittavat, että tuotteessa käytetyistä muuntogeenisistä organismeista voi olla vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta [ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) laatii oikeudellisen kehyksen, jolla taataan, että muuntogeeniset organismit voidaan jäljittää koko elintarvikeketjussa ja myös sellaisissa jalostetuissa tuotteissa, joiden valmistusmenetelmä on tuhonnut geneettisesti muunnetun DNA:n tai muuttanut sitä (esim. öljyt). Näitä säännöksiä ei sovelleta pelkästään ihmisravinnoksi tarkoitettuihin muuntogeenisiin organismeihin vaan myös viljelyssä käytettäviin muuntogeenisiin organismeihin (siemeniin).

TAVOITTEET

Euroopan unionilla on kaksi pääasiallista tavoitetta

 • antaa kuluttajille pakollisten merkintöjen kautta tietoa, joka lisää heidän valinnanvapauttaan
 • luoda "turvaverkko", joka perustuu muuntogeenisten organismien jäljitettävyyteen niiden valmistuksen ja markkinoille saattamisen kaikissa vaiheissa. Turvaverkon ansiosta voidaan valvoa merkintöjä, seurata mahdollisia vaikutuksia ihmisten terveyteen tai ympäristöön ja poistaa tuotteet markkinoilta, jos kansanterveyteen tai ympäristöön kohdistuu odottamaton riski.

Muuntogeeniset organismit

Tämä asetus koskee

 • kaikkia muuntogeenisistä organismeista koostuvia tai niitä sisältäviä tuotteita (joihin kuuluvat niinkin erilaiset tuotteet kuin ihmisen tai eläimen ravintoketjussa käytettävät tuotteet, teollisesti jalostettavat, muuhun kuin ravinnoksi tarkoitetut tuotteet (esim. biopolttoaineiden tuotanto) ja koristeiksi tarkoitetut tuotteet (esim. leikkokukkien tuotanto)
 • muuntogeenisistä organismeista valmistettuja elintarvikkeita ja rehuja.

Merkinnät ja jäljitettävyys

Kaikkiin tämän asetuksen kattamiin tuotteisiin on liitettävä pakollinen merkintä, jonka ansiosta kuluttaja saa enemmän tietoa ja vapauden päättää, haluaako hän ostaa muuntogeenisistä organismeista koostuvia tai niitä sisältäviä tuotteita.

Tässä asetuksessa on säädetty merkintöjä koskevia erityisvaatimuksia, joita ei sovelleta erillisesti vaan yhdessä seuraavien merkintäsääntöjen kanssa

 • yleiset merkintäsäännöt, joita sovelletaan ihmisravinnoksi tarkoitettuihin elintarvikkeisiin (direktiivi 2000/13/EY)
 • yleiset merkintäsäännöt, jotka koskevat rehujen kaupan pitämistä (asetus (EY) N:o 767/2009)
 • erityiset merkintäsäännöt, joita sovelletaan muuntogeenisistä organismeista valmistettuihin elintarvikkeisiin ja rehuihin (asetus (EY) N:o 1829/2003).

Jäljitettävyyden ansiosta muuntogeeniset organismit ja niistä valmistetut tuotteet voidaan jäljittää koko tuotantoketjussa. Tämä järjestelmä perustuu siihen, että jokainen toimija toimittaa ja säilyttää tarvittavat tiedot.

Muuntogeeniset organismit tai niitä sisältävät tuotteet

Toimijoiden on toimitettava kirjallisesti seuraavat tiedot

 • tieto siitä, että tuotteet ovat muuntogeenisiä organismeja tai sisältävät niitä
 • yksilöllinen tunniste,joka muuntogeenisille organismeille on osoitettu.

Jos tuote koostuu muuntogeenisten organismien seoksista, teollinen toimija voi toimittaa kyseisten tuotteiden käyttöä koskevan selvityksen, jonka mukana on luettelo kunkin seokseen käytetyn GMO:n yksilöllisistä tunnisteista.

Myös nämä tiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan.

Toimijat, jotka saattavat markkinoille muuntogeenisistä organismeista koostuvia tai niitä sisältäviä esipakattuja tuotteita, on kaikissa tuotanto- ja jakeluvaiheissa varmistettava, että tuotteen merkinnässä on teksti "Tuote sisältää muuntogeenisiä organismeja" tai "Tuote sisältää muuntogeenistä (yhden tai useamman organismin nimi)". Jos tuotteita, myös suurina määrinä toimitettavia tuotteita, ei ole pakattu ja jos merkinnän käyttö on mahdotonta, toimijan on varmistettava, että tiedot toimitetaan yhdessä tuotteen kanssa. Tiedot voidaan esimerkiksi merkitä saateasiakirjoihin.

Muuntogeenisistä organismeista valmistetut tuotteet

Kun toimijat saattavat markkinoille muuntogeenisistä organismeista valmistettuja tuotteita, niiden on toimitettava tuotteen vastaanottavalle toimijalle kirjallisina seuraavat tiedot

 • muuntogeenisistä organismeista valmistetut elintarvikkeiden ainesosat
 • muuntogeenisistä organismeista valmistetut rehuaineet tai rehun lisäaineet
 • jos tuotteesta ei ole ainesosaluetteloa, siinä on oltava maininta, että se on valmistettu muuntogeenisistä organismeista.

Myös nämä tiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan.

Muuntogeenisten organismien satunnaisen esiintymisen kynnysarvo

Kaikissa elintarvikkeiksi tai rehuiksi tarkoitetuissa, myös suoraan jalostettavaksi tarkoitetuissa, tuotteissa on oltava pakollinen merkintä silloin, kun ne koostuvat muuntogeenisistä organismeista, sisältävät niitä tai ovat valmistettuja niistä. Ainoastaan muuntogeenisten organismien vähäiset määrät voidaan vapauttaa tästä velvollisuudesta, jos ne eivät ylitä 0,9 prosentin kynnysarvoa ja jos esiintyminen on satunnaista ja teknisesti mahdotonta välttää.

Jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että tuotteita tarkastetaan ja valvotaan muun muassa ottamalla näytteitä elintarvikkeista ja suorittamalla määrällisiä ja laadullisia testejä. Näiden toimenpiteiden seurauksena jäsenvaltiot voivat poistaa markkinoilta tuotteen, joka ei ole asetuksen vaatimusten mukainen.

Taustaa

Asetuksella yhdenmukaistetaan jäljitettävyyttä koskevat toimenpiteet, jotka sisältyvät voimassa olevaan lainsäädäntöön, erityisesti geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön annettuun direktiiviin 2001/18/EY.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1830/2003

7.11.2003

16.1.2004

EUVL L 268, 18.10.2003

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1137/2008

11.12.2008

-

EUVL L 311, 21.11.2008

Asetukseen (EY) N:o 1830/2003 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. . Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys 19.04.2011

Top