Help Print this page 
Title and reference
Uuselintarvikkeet ja elintarvikkeiden uudet ainesosat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Uuselintarvikkeet ja elintarvikkeiden uudet ainesosat

Uuselintarvikkeiden ja elintarvikkeiden uusien ainesosien hyväksymistä koskevat säännöt on yhdenmukaistettu Euroopan tasolla. Ennen kyseisten tuotteiden markkinoille saattamista niiden turvallisuus terveyden ja ympäristön kannalta on osoitettava Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen suorittamissa tarkastuksissa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97, annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tässä asetuksessa tarkoitetut uuselintarvikkeet ja uudet ainesosat ovat elintarvikkeita ja ainesosia, joita ei vielä käytetä yleisesti ihmisravinnoksi.

Uuselintarvikkeet ja elintarvikkeiden uudet ainesosat

Asetus koskee seuraaviin luokkiin kuuluvia uuselintarvikkeita ja elintarvikkeiden uusia ainesosia:

 • elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat, joilla on uusi tai muunneltu perusmolekyylirakenne
 • mikro-organismeista, sienistä tai levistä koostuvat elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat
 • kasveista koostuvat tai niistä peräisin olevat elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat sekä eläimistä peräisin olevat ainesosat
 • elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat, joiden ravintoarvoa, aineenvaihduntaa tai ei‑toivottujen aineiden pitoisuutta on muutettu merkittävästi tuotantomenetelmän aikana.

Asetusta ei sovelleta elintarvikelisäaineisiin, elintarvikearomeihin, uuttoliuottimiin eikä elintarvike-entsyymeihin (joista on säädetty asetuksessa (EY) N:o 1332/2008).

Muuntogeeniset organismit (GMO) eivät kuulu enää tämän asetuksen soveltamisalaan, vaan ne on siirretty asetuksen (EY) N:o 1829/2003 soveltamisalaan.

Asetuksen (EY) N:o 258/97 soveltamisalaan kuuluvat elintarvikkeet tai elintarvikkeiden ainesosat eivät saa

 • aiheuttaa vaaraa kuluttajalle
 • harhauttaa kuluttajaa
 • tuottaa kuluttajalle ravitsemuksellista haittaa.

Arviointimenettely

Asetuksessa tarkoitetut elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat arvioidaan ennen niiden markkinoille saattamista yhteisön menettelyä noudattaen.

Tämän menettelyn mukaisesti sen jäsenvaltion toimivaltainen elin, jolle hakemus on esitetty, tekee ensiarvioinnin ja päättää mahdollisen täydentävän arvioinnin tarpeesta. Jos komissio tai muut jäsenvaltiot eivät esitä vastalauseita eikä täydentävää arviointia vaadita, jäsenvaltio ilmoittaa hakijalle, että tämä voi saattaa tuotteen markkinoille. Päinvastaisessa tapauksessa tarvitaan lupapäätös. Päätöksen tekee elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea komission ehdottamia toimenpiteitä noudattaen.

Päätöksessä määritellään luvan laajuus ja tarkennetaan tarvittaessa asianomaisen elintarvikkeen tai elintarvikkeen ainesosan käyttöehdot, nimi, ominaispiirteet sekä merkintöjä koskevat vaatimukset.

Jos uuselintarvikkeella tai elintarvikkeen ainesosalla voi olla vaikutusta kansanterveyteen, sitä koskevista päätöksistä tai määräyksistä on pyydettävä elintarvikealan tiedekomitean lausunto.

Merkinnät

Asetuksessa vahvistetaan uuselintarvikkeiden ja elintarvikkeiden uusien ainesosien merkintöjä koskevat erityisvaatimukset, jotka täydentävät Euroopassa noudatettavia yleisiä elintarvikkeiden merkintävaatimuksia.

Uuselintarvikkeiden ja elintarvikkeiden uusien ainesosien merkinnöissä on ilmoitettava, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta unionin säännöksissä asetettuihin yleisiin elintarvikkeiden merkintävaatimuksiin

 • kaikista elintarvikkeen ominaisuuksista kuten koostumuksesta, ravintoarvosta tai käyttötarkoituksesta
 • aineksista, jotka voivat vaikuttaa joidenkin väestöryhmien terveyteen
 • aineksista, joihin liittyy eettisiä varauksia.

Keskeyttämismenettely

Jos jokin jäsenvaltio katsoo, että uuselintarvikkeen tai elintarvikkeen uuden ainesosan käyttö aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ympäristölle, se voi väliaikaisesti rajoittaa kyseisen elintarvikkeen tai elintarvikkeen ainesosan kauppaa tai käyttöä tai keskeyttää sen kaupan ja käytön alueellaan. Se ilmoittaa asiasta komissiolle, joka ryhtyy toimenpiteisiin markkinoille saattamisen sallimista koskevan menettelyn mukaisesti.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Asetus (EY) N:o 258/97

14.5.1997

15.5.1997

EYVL L 43, 14.2.1997

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1829/2003

11.7.2003

EUVL L 268, 18.10.2003

Asetus (EY) N:o 1882/2003

20.11.2003

EUVL L 284, 31.10.2003

Asetus (EY) N:o 596/2009

7.8.2009

EUVL L 188, 18.7.2009

Asetukseen (EY) N:o 258/97 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

See also

 • Uuselintarvikkeet ja elintarvikkeiden uudet ainesosat, terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston verkkosivu (EN)

Viimeisin päivitys 20.01.2011

Top