Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elintarvikkeissa olevat vieraat aineet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Elintarvikkeissa olevat vieraat aineet

Vieraat aineet ovat aineita, joita ei ole tarkoituksella lisätty elintarvikkeeseen. Näitä aineita voi esiintyä elintarvikkeissa tuotannon, pakkaamisen, kuljetuksen tai varastoinnin seurauksena tai ympäristön saastumisen vuoksi. Rajoittaakseen vieraiden aineiden elintarvikkeille aiheuttamia haittavaikutuksia ja ehkäistäkseen niistä johtuvia terveysriskejä Euroopan unioni (EU) toteuttaa toimenpiteitä näiden aineiden pitoisuuksien vähentämiseksi elintarvikkeissa.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (ETY) N:o 315/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä [ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Asetuksella (ETY) N:o 315/93 kielletään liian suuria määriä jäännösaineita sisältävien elintarvikkeiden markkinoille saattaminen. Nämä aineet, joita kutsutaan vieraiksi aineiksi, johtuvat elintarvikkeiden käsittelyistä niiden tuotannon jälkeen tai ympäristön saastumisesta. Ne voivat aiheuttaa riskin kansanterveydelle. Tästä syystä Euroopan unioni sääntelee vieraiden aineiden pitoisuuksia ja pitää ne toksikologian kannalta mahdollisimman alhaisella tasolla.

Asetusta ei sovelleta sellaisiin vieraisiin aineisiin, joista säädetään tarkemmin EU:n lainsäädännössä, eikä ulkopuolisiin aineisiin, kuten hyönteisten jäänteisiin, eläinten karvoihin tai muihin.

Jäsenvaltio voi ryhtyä kyseisessä asetuksessa säädettyihin rajoittaviin toimenpiteisiin, mikäli se epäilee, että jokin vieras aine aiheuttaa vaaran ihmisten terveydelle. Siinä tapauksessa jäsenvaltio tiedottaa päätöksestä ja sen perusteluista viipymättä muille jäsenvaltioille ja komissiolle. Komissio tutkii mahdollisimman pian jäsenvaltion esittämät perustelut ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet kuultuaan elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevää pysyvää komiteaa. Komitea avustaa komissiota myös kaikissa vieraisiin aineisiin liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi vieraiden aineiden suurimpien sallittujen toleranssien vahvistamisessa.

Jäsenvaltiot eivät voi kieltää kyseisen asetuksen mukaisten elintarvikkeiden markkinointia.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Asetus (ETY) N:o 315/93

1.3.1993

-

EYVL L 37, 13.2.1993.

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1882/2003

20.11.2003

-

EUVL L 284, 31.10.2003.

Asetus (EY) N:o 596/2009

7.8.2009

-

EUVL L 188, 18.7.2009.

Asetuksen (ETY) N:o 315/93 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien vahvistamisesta [EUVL L 364, 20.12.2006]. Asetuksessa vahvistetaan elintarvikkeissa olevien nitraatin, mykotoksiinien, metallien, dioksiinien ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen sekä eräiden muiden aineiden enimmäismäärät.

Katso konsolidoitu toisinto

Viimeisin päivitys 09.12.2010

Top