Help Print this page 
Title and reference
Vastavuoroisen tunnustamisen periaate sisämarkkinoilla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vastavuoroisen tunnustamisen periaate sisämarkkinoilla

Tiedonannossa muistutetaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen tärkeydestä sisämarkkinoiden kannalta. Siinä tarkastellaan tilannetta kentällä ja tehdään ehdotuksia siitä, miten vastavuoroisen tunnustamisen toimivuutta voidaan parantaa.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto "Yhtenäismarkkinoiden toimintasuunnitelman seuranta vastavuoroisen tunnustamisen osalta" [KOM(1999) 299 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Sisämarkkinaneuvoston maaliskuussa 1998 esittämän pyynnön johdosta komissio analysoi vastavuoroisen tunnustamisen soveltamisessa havaittuja ongelmia.

VASTAVUOROISEN TUNNUSTAMISEN MERKITYS SISÄMARKKINOILLA

Vastavuoroisen tunnustamisen periaate takaa tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden ilman, että jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä olisi tarpeen yhdenmukaistaa. Jäsenvaltiossa laillisesti valmistetun tuotteen myyntiä ei näin ollen voida kieltää toisessa jäsenvaltiossa, vaikka tekniset tai laatuvaatimukset poikkeaisivat maan omille tuotteille asetetuista. Poikkeus voidaan tehdä vain tilanteissa, joissa yleinen etu, esimerkiksi terveydensuojelu, kuluttajansuoja tai ympäristönsuojelu, sitä vaatii, ja silloinkin vain tarkkaan määritellyillä edellytyksillä. Sama periaate koskee palveluja.

Yleensä on noudatettava ensisijaisesti tuotteen alkuperämaan sääntöjä. Näin varmistetaan toissijaisuusperiaatteen toteutuminen, koska yksityiskohtaista unionin tason sääntelyä ei tarvita, ja taataan paikallisten, alueellisten ja kansallisten perinteiden parempi noudattaminen sekä tuotteiden ja palvelujen monimuotoisuus. Vastavuoroinen tunnustaminen on käytännöllinen ja voimakas taloudellisen yhdentymisen väline.

SOVELTAMISEN ONGELMAT JA ANALYYSI NIIDEN SYISTÄ

Tietojen saatavuus. Yksi ongelmista on luotettavien tietojen saatavuus arviointia varten. Vastavuoroisen tunnustamisen taloudellista merkitystä ei voida tarkkaan arvioida käytettävissä olevien lukujen perusteella, mutta on selvää, että kyseessä on useiden teollisuudenalojen ja palvelualojen kannalta merkittävä mekanismi. Ainoat käytettävissä olevat luvut koskevat komissiolle osoitettuja kanteluja. Niiden tapausten määrää ei tunneta, joissa tuottajat ovat noudattaneet maiden vaatimuksia tai vetäneet tuotteensa markkinoilta.

Esteet. Teollisuuden parissa tehtyjen kyselyjen tulosten mukaan tekniset standardit ja määräykset muodostavat yhä esteitä. Palvelualalla arvioidaan yleisesti, että palvelujen vapaan liikkuvuuden esteet säilyivät lähes ennallaan vuosina 1996-98. Myös muita ongelmakohtia nostetaan esille:

 • kuluttajansuoja: määränpäävaltioissa tehdään tarkastuksia, jotka eivät aina olisi tarpeen;
 • viranomaisten sisäinen organisaatio: hallinnolliset viipeet, menettelyjen kustannukset ja kyvyttömyys käsitellä monisyisiä kysymyksiä (esim. innovatiivisia tuotteita tai palveluja) haittaavat hallinnon kehittämistä;
 • molemminpuolinen luottamuksen puute toisten jäsenvaltioiden toimintaa kohtaan.

Nämä ongelmat ovat saaneet monet markkinoilla toimivat mukauttamaan tuotteensa paikallisiin vaatimuksiin ja ääritapauksissa luopumaan tuotteidensa tai palvelujensa markkinoimisesta toisessa jäsenvaltiossa.

Tuotteet. Suurin osa ilmenevistä ongelmista liittyy tarjottavaan suojaan. Määränpäävaltio katsoo usein, että sen oma tapa järjestää turvallisuus on ainoa oikea. Ongelmia ilmenee useimmin elintarvikkeiden, sähkömekaniikan, ajoneuvojen, jalometallien, rakentamisen ja kemianteollisuuden aloilla.

Palvelut. Komissio saa eniten kanteluita kaupallisten tiedotteiden, rakentamisen, patenttiasiamiesten ja turvallisuuspalvelujen aloilla. Lukujen antama vaikutelma ei ole täydellinen, koska komissiolle tehdään vain vähän kanteluita. Säänneltyjen ammattien osalta tutkintotodistusten vastavuoroisessa tunnustamisessa esiintyneet ongelmat kohdistuvat pääasiassa yksilöihin. Yksittäisten kantelujen määrä on pysynyt ennallaan. Rahoituspalvelujen alalla komissio on todennut, että yleisen edun ja kuluttajansuojan käsitteitä on käytetty perusteettomasti rahoitustuotteiden markkinoinnin kieltämiseksi. Kaupallisten tiedotteiden alalla kansallisten säännösten eroavuudet erityisesti mainonnassa estävät vielä todellisten yhtenäismarkkinoiden toteutumisen. Sähköisessä kaupassa oikeudelliset esteet rajoittavat edelleen yhtenäismarkkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien toteutumista.

EHDOTUKSET

Uskottava valvonta. Edistyksen arvioimiseksi komissio laatii joka toinen vuosi arviointikertomuksen, jonka päätelmät voidaan sisällyttää sisämarkkinoiden tulostauluun, jotta jäsenvaltiot tuntevat jäljellä olevat ongelmat ja löydetyt ratkaisut. Komissio sitoutuu kiinnittämään enemmän huomiota siihen, että jäsenvaltiot noudattavat velvoitteitaan, ja jos velvoitteita ei noudateta, komissio voi käynnistää ns. rikkomisesta johtuvan menettelyn. Lisäksi ilmoitusmenettelyn tarjoamat mahdollisuudet olisi käytettävä täysin hyväksi vastavuoroisen tunnustamisen edistämiseksi ja uusien esteiden ehkäisemiseksi.

Kansalaisille ja talouselämän toimijoille suunnatut toimet. Komissio tarjoaa kahdentyyppistä toimintaa: toinen kuuluu komission ja toinen jäsenvaltioiden toteutettavaksi.

Komission toimet. Komissio sitoutuu edistämään kansalaisten ja yritysten välistä vuoropuhelua. Tiedotuksen ja taloudellisen analyysin parantamiseksi komissio tarjoutuu

 • laatimaan oppaan vastavuoroista tunnustamista koskevan periaatteen soveltamisesta teollisuustuotteiden alalla sekä tiedotuslehtisen, jossa käsitellään tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta poikkeavia toimenpiteitä koskevan päätöksen 3052/95 soveltamista
 • laatimaan taloudellisen analyysin vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta eri aloilla; tavoitteena on tarkempi arvio taloudellisesta hyödystä ja soveltamatta jättämisen aiheuttamista kustannuksista
 • tekemään tutkimuksen rahoitustuotteita koskevista kansallisista kuluttajansuojasäännöistä.

Koulutuksen suhteen komissio ehdottaa seuraavia toimenpiteitä:

 • järjestetään alakohtaisia pyöreän pöydän kokouksia, joihin osallistuvat jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja ammattialojen edustajat
 • luodaan kansallisella tasolla konkreettisia hankkeita, joilla parannetaan vastavuoroista tunnustamista koskevan periaatteen tuntemusta kohderyhmissä.

Ongelmien ratkaisumekanismien tehostamiseksi aiotaan

 • arvioida kaksivuotiskertomuksissa tarkemmin, olisiko uusi yhdenmukaistamisaloite tarpeellinen
 • laatia mallihakemus, jota vastavuoroisen tunnustamisen soveltamisesta vastaavat viranomaiset sekä eurooppalaiset ja kansalliset alan liitot voivat käyttää asioidessaan keskenään
 • tarjota talouden toimijoille tilaisuus pyytää perusteluja hakemuksen tullessa hylätyksi ja parantaa kantelujen hallinnollista käsittelyä komissiossa erityisesti ongelma-aloilla
 • ulottaa komission ja jäsenvaltion yhdessä järjestämät "pakettikokoukset" koskemaan tuotteiden lisäksi palvelualaa ja seurata järjestelmällisemmin jäsenvaltioiden esittämiä ratkaisuehdotuksia
 • kehittää yhteisön verkosto rahoituspalveluja koskevien kantelujen käsittelyä varten
 • tehdä erityisiä alakohtaisia aloitteita, joilla parannetaan periaatteen soveltamista palveluissa, varsinkin lentoliikenteen ja televiestinnän alalla.

Vastavuoroisen tunnustamisen kansainvälisen ulottuvuuden ottamiseksi huomioon ja kaupan esteiden vähentämiseksi tai poistamiseksi komissio aikoo tehdä vastavuoroisesta tunnustamisesta sopimuksia palvelukaupan yleissopimuksen (GATS) sekä tavaroiden alalla maailman kauppajärjestön WTO:n puitteissa.

Jäsenvaltioiden toimet. Koska jäsenvaltiot ovat vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toteuttamisessa tärkeimmät toimijat, komissio ehdottaa, että ne sitoutuvat

 • seuraamaan EY:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja sisällyttämään kansalliseen lainsäädäntöönsä vastavuoroista tunnustamista koskevia lausekkeita
 • vastaamaan kohtuullisen ajan kuluessa vastavuoroista tunnustamista koskeviin pyyntöihin, paitsi erityisen arkaluonteisissa tapauksissa
 • lujittamaan jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten yhteistyötä uuden telemaattisen yhteysverkon, koordinointikeskusten johtajien tapaamisten, yhteyspisteiden järjestelmällisen hyödyntämisen sekä kansallisten koordinaattoreiden vastuun lisäämisen avulla (erityisesti säänneltyjen ammattien alalla)
 • laatimaan säännöllisesti raportteja soveltamisen ongelmista ja mahdollisista ratkaisuista.

Tausta

Komissio hyväksyi vuonna 1997 "Yhtenäismarkkinoiden toimintasuunnitelman" (DE) (EN) (FR). Asiakirjassa selostetaan yksityiskohtaisesti ne ensisijaiset toimet, joita on toteutettava yhtenäismarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ennen 1. tammikuuta 1999. Komissio mainitsi tässä toimintasuunnitelmassa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen käytön yhtenä ensisijaisista toimista.

Kaksi vuotta myöhemmin eli vuonna 1999 komissio julkaisi puheena olevan tiedonannon, jonka pohjalta neuvosto antoi päätöslauselman vastavuoroisesta tunnustamisesta (ks. "Muut asiaan liittyvät asiakirjat").

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätöslauselma, annettu 28. lokakuuta 1999, vastavuoroisesta tunnustamisesta [EYVL C 141, 19.5.2000]. Neuvosto painottaa vastavuoroisen tunnustamisen merkitystä sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta. Tämä edellyttää yhtenäistä yhdenmukaistetun lainsäädännön, standardoinnin, vaatimustenmukaisuuden arviointivälineiden ja vastavuoroisen tunnustamisen yhdistelmää. Neuvosto katsoo, että tilannetta on edelleen pyrittävä parantamaan sekä tuotteiden (erityisesti elintarvikkeiden, sähkötekniikan, rakennustarvikkeiden ja moottoriajoneuvojen), palvelujen (erityisesti rahoituspalvelujen) että ammattipätevyyksien alalla (esimerkiksi tutkintojen tunnustamisessa). Neuvosto arvostelee hallinnollisia menettelyjä raskaudesta ja monimutkaisuudesta ja katsoo, että jäsenvaltioiden hallinnolla ei ole riittävästi tietoa muiden jäsenvaltioiden lainsäädännöstä ja todentamismenettelyistä.

Neuvosto kehottaa jäsenvaltioita

 • tarkistamaan ja yksinkertaistamaan alan kansallista lainsäädäntöä ja sen soveltamismenettelyjä, tehostamaan ja nopeuttamaan menettelyjä ja vahvistamaan hallinnollista yhteistyötä
 • parantamaan talouden toimijoiden ja kansalaisten tietoisuutta oikeuksistaan
 • tukemaan komissiota soveltamisongelmia koskevien tietojen keräämisessä ja huolehtimaan siitä, että tiedonvaihtovelvoitteita noudatetaan asianmukaisesti.

Neuvosto kehottaa komissiota:

 • keräämään tietoja menestyksekkäistä tapauksista ja todetuista puutteista sekä näiden taloudellisista vaikutuksista ja sisällyttämään ne sisämarkkinoiden tulostaulukkoon
 • parantamaan tiedotuskampanjoilla kansalaisten ja talouden toimijoiden tietoisuutta oikeuksistaan
 • varmistamaan, että tämän alan politiikkaa koordinoidaan yhteisön muiden alojen politiikan kanssa.

Talouden toimijoita ja kansalaisia kehotetaan ilmoittamaan jäsenvaltioille ja komissiolle kohtaamistaan ongelmista.

Komission tulkitseva tiedonanto - Tuotteiden entistä helpompi pääsy toisen jäsenvaltion markkinoille: vastavuoroisen tunnustamisen soveltaminen käytännössä [C/2003/3944 - EUVL C 265, 4.11.2003]. Tiedonannolla pyritään selkiyttämään vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta ja auttamaan näin yrityksiä ja kansallisia viranomaisia sen soveltamisessa. Kyseessä on käytännön opas, jossa kuvataan periaatteen toimintaa käytännössä ja tuodaan esille ne oikeudet, joita periaatteesta aiheutuu talouden toimijoille. Tiedonanto on osa vuosien 2003-2006 sisämarkkinastrategiaa. Sen seurauksena jäsenvaltioita, yrityksiä ja kuluttajajärjestöjä aiotaan kuulla laajalti. Komissio voi tämän kuulemisen tulosten perusteella tehdä säädösehdotuksen vastavuoroisen tunnustamisen soveltamisen vahvistamiseksi.

ULKOISET NÄKÖKOHDAT - SOPIMUKSET EU:N ULKOPUOLISTEN MAIDEN KANSSA

Neuvoston päätöslauselma, annettu 24. kesäkuuta 1999, vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusten hallinnoinnista [EYVL C 190, 7.7.1999]. Neuvosto ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että Euroopan yhteisö (EY) on tehnyt Australian, Kanadan, Uuden-Seelannin ja Amerikan yhdysvaltojen kanssa vastavuoroista tunnustamista koskevat sopimukset. Näiden sopimusten tarkoituksena on taata, että kaikki sopimusten soveltamisalaan kuuluvat tuotteet todella pääsevät markkinoille sopimuspuolina olevien valtioiden koko alueella. Neuvosto kehottaa päätöslauselmassaan komissiota

 • laatimaan ehdotuksen vastavuoroista tunnustamista koskevien, yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa tehtyjen sopimusten hallinnoinnissa sovellettavista pääperiaatteista sekä sopimusmallin tulevia neuvotteluja varten
 • laatimaan käsikirjan, jossa selitetään vastavuoroista tunnustamista koskevia sopimuksia ja niiden täytäntöönpanoa
 • laatimaan säännöllisin väliajoin raportteja voimassa olevien sopimusten täytäntöönpanosta.

See also

 • Lisätietoja saa sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosaston vastavuoroisen tunnustamisen (DE) (EN) (FR) verkkosivuilta

Viimeisin päivitys 06.06.2007

Top