Help Print this page 
Title and reference
Koneet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Koneet

Direktiivin tarkoituksena on varmistaa koneiden ja niiden apuvälineiden vapaa liikkuvuus, mutta vahvistaa myös niitä koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset työntekijöiden ja kuluttajien suojelemiseksi. Se perustuu teknistä yhdenmukaistamista ja standardointia koskeviin ns. uuden lähestymistavan mukaisiin periaatteisiin. Uuden lähestymistavan mukaan koneiden ja niiden apuvälineiden suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettava olennaisia turvallisuusvaatimuksia.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (uudelleenlaadittu) [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Direktiivin tavoitteena on vahvistaa suunnittelua ja rakentamista koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset Euroopan markkinoille tuotavien koneiden turvallisuuden parantamiseksi.

Soveltamisala

Direktiiviä sovelletaan paitsi koneisiin suppeassa merkityksessä, myös seuraaviin tuotteisiin:

 • vaihdettavat laitteet,
 • turvakomponentit
 • nostoapuvälineet
 • ketjut, köydet ja vyöt
 • nivelakselit.

Direktiiviä sovelletaan myös puolivalmisteisiin .

Markkinoille saattaminen, vapaa liikkuvuus ja markkinavalvonta

Valmistajan on ennen koneen markkinoille saattamista taattava ennen kaikkea:

 • että kone on olennaisten turvallisuus- ja terveysvaatimusten mukainen
 • että tekninen rakennetiedosto on käytettävissä. Tiedoston on osoitettava, että kone on direktiivin vaatimusten mukainen. Sen on, siinä määrin kuin on tarpeen tämän arvioinnin suorittamiseksi, käsitettävä koneen rakenne, valmistus ja toiminta
 • että tarvittavat tiedot ovat saatavilla
 • että vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt on suoritettu
 • että EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on laadittu
 • että koneeseen on kiinnitetty CE-merkintä.

Valmistajan on ennen puolivalmisteen markkinoille saattamista

 • varmistettava, että asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on laadittu
 • laadittava kokoonpano-ohjeet
 • laadittava liittämisvakuutus.

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää sellaisten koneiden saattamista markkinoille ja/tai ottamista käyttöön alueellaan, jotka täyttävät direktiivissä säädetyt vaatimukset. Niiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että koneet voidaan saattaa markkinoille ainoastaan, jos ne täyttävät direktiivin asiaankuuluvat säännökset eivätkä vaaranna henkilöiden ja kotieläinten terveyttä ja turvallisuutta eivätkä omaisuutta.

Vaatimustenmukaisuusolettama ja yhdenmukaistetut standardit

Jäsenvaltioiden on pidettävä direktiivin säännösten mukaisina koneita, joissa on CE-merkintä ja joita seuraa EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Jos kone on valmistettu sellaisen yhdenmukaistetun standardin mukaisesti, jonka viite tai viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, sen oletetaan olevan kyseisen yhdenmukaistetun standardin kattamien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen.

Komission on mahdollista toteuttaa toimenpiteitä rajoittaakseen tai kieltääkseen sellaisten koneiden markkinoille saattamisen, jotka voivat vaarantaa henkilöiden ja mahdollisesti kotieläinten terveyttä ja turvallisuutta tai omaisuutta.

Olennaiset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden arviointi

Koneen valmistajan on varmistettava, että suoritetaan riskin arviointi, jotta koneeseen sovellettavat terveys- ja turvallisuusvaatimukset voidaan määrittää. Kone on sen jälkeen suunniteltava ja rakennettava ottaen huomioon riskin arvioinnin tulokset. Riskin arviointi ja riskin pienentäminen on prosessi, jonka aikana valmistajan on

 • määritettävä koneen raja-arvot, joihin sisältyvät tarkoitettu käyttö sekä kohtuudella ennakoitavissa oleva väärinkäyttö
 • tunnistettava koneen mahdollisesti aiheuttamat vaarat ja niihin liittyvät vaaratilanteet
 • arvioitava riskin suuruus ottaen huomioon mahdollisen vamman tai terveyshaitan vakavuus ja todennäköisyys
 • arvioitava riskin merkitys
 • poistettava vaarat tai pienennettävä näihin vaaroihin liittyviä riskejä soveltamalla suojaustoimenpiteitä.

Valmistajan on varmentaakseen, että kone on direktiivin säännösten mukainen, sovellettava jotain direktiivin liitteissä esitetyistä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä.

Ilmoitetut laitokset

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille laitokset, jotka ne ovat nimenneet suorittamaan koneiden markkinoille saattamista varten tehtävän vaatimustenmukaisuuden arvioinnin.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2006/42/EY

29.6.2006 (Soveltamispäivä: 29.9.2009)

29.6.2008

EUVL L 157, 9.6.2006

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 596/2009

7.8.2009

-

EUVL L 188, 18.7.2009

Direktiivi 2009/127/EY

15.12.2009

15.6.2011

EUVL L 310, 25.11.2009

Direktiiviin 2006/42/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto [EUVL C 348, 28.11.2013].

Tässä tiedonannossa komissio julkaisee koneisiin liittyvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot.

Viimeisin päivitys 17.01.2014

Top