Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto

Oikeudenkäyntiin kuuluu asiakirjojen lähettäminen asianosaisten välillä. Asetuksen tarkoituksena on ottaa käyttöön standardoitu asiakirjojen lähettämismenettely, jotta oikeudenkäynti- ja muut asiakirjat saadaan annettua tiedoksi nopeasti ja tehokkaasti siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, silloin kun asianosaiset ovat eri jäsenvaltioissa. Asetus tulee voimaan 13. marraskuuta 2008, ja sillä kumotaan asetus (EY) N:o 1348/2000.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (asiakirjojen tiedoksianto) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Tätä asetusta sovelletaan siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, joissa oikeudenkäynti- tai muu asiakirja on lähetettävä tiedoksiantoa varten yhdestä jäsenvaltiosta toiseen. Asetusta ei sovelleta vero-, tulli- tai hallinto-oikeudellisiin asioihin eikä valtion vastuuseen teoista tai laiminlyönneistä, jotka on tehty julkista valtaa käytettäessä. Asetusta ei myöskään sovelleta, jos vastaanottajan osoite ei ole tiedossa.

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannon parantaminen

Tällä asetuksella pyritään parantamaan asetuksen (EY) N:o 1348/2000 soveltamista (ks. kertomus KOM(2004) 603). Tärkeimmät muutokset ovat seuraavat:

  • Otetaan käyttöön sääntö, jonka mukaan vastaanottavan viranomaisen on toteutettava kaikki tarvittavat toimet asiakirjan tiedoksiannon toimittamiseksi viipymättä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa asiakirjan vastaanottamisesta.
  • Otetaan käyttöön uusi vakiolomake, jolla vastaanottajalle ilmoitetaan, että tällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa joko tiedoksiannon yhteydessä tai palauttamalla asiakirjan vastaanottavalle viranomaiselle viikon kuluessa.
  • Otetaan käyttöön sääntö, jonka mukaan viranomaisen tai vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan toimivaltaisen muun henkilön käyttämisestä aiheutuvien kulujen on vastattava jäsenvaltion ennalta määräämää yksittäistä kiinteää maksua, joka on suhteellisuuden ja syrjimättömyyden periaatteiden mukainen.
  • Otetaan käyttöön postitiedoksiantoa koskevat yhtenäiset vaatimukset (kirjattu kirje ja vastaanottotodistus tai vastaava).

Lähettävät ja vastaanottavat viranomaiset jäsenvaltioissa

Jäsenvaltio nimeää viranomaiset, jotka voivat lähettää ja ottaa vastaan tässä tarkoitettuja asiakirjoja. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näiden viranomaisten nimet ja osoitteet, alueellinen toimivalta ja hyväksymät kielet sekä käytettävissä olevat asiakirjojen vastaanottotavat. Jokaisessa jäsenvaltiossa on myös keskusyksikkö, joka toimittaa tietoja viranomaisille, ratkaisee mahdollisesti syntyviä ongelmia ja lähettää poikkeustapauksissa lähettävän viranomaisen puolesta tiedoksiantopyynnön asianomaiselle vastaanottavalle viranomaiselle. Liittovaltio tai valtio, jossa on voimassa useita eri oikeusjärjestelmiä tai jossa on alueellisia itsehallintoyksiköitä, voi nimetä useamman kuin yhden viranomaisen tai keskusyksikön. Viranomaiset ja keskusyksiköt nimetään viiden vuoden ajaksi, ja nimeäminen voidaan uusia viiden vuoden välein.

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannon nopeuttaminen

Hakija, joka toimittaa asiakirjat lähettävälle viranomaiselle, vastaa kaikista ennen asiakirjan lähettämistä aiheutuvista kääntämiskustannuksista. Lähettävän viranomaisen on selostettava hakijalle, että vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa, ellei se ole kielellä, jota hän ymmärtää, tai sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa tiedoksianto tapahtuu.

Asiakirjat on lähetettävä suoraan ja viipymättä viranomaiselta toiselle millä tahansa sopivalla tavalla, kunhan ne ovat helposti luettavissa ja niiden sisältö vastaa alkuperäisen asiakirjan sisältöä. Asiakirjoihin on liitettävä pyyntö asiakirjan tiedoksiantamisesta asetuksen liitteenä olevalla vakiolomakkeella jollakin jäsenvaltion hyväksymällä kielellä. Asiakirjoihin ei sovelleta laillistamista tai muuta vastaavaa muodollisuutta. Vastaanottavan viranomaisen on lähetettävä vastaanottotodistus seitsemän päivän kuluessa. Vastaanottavan viranomaisen on otettava yhteyttä lähettävään viranomaiseen mahdollisimman nopeasti, jos lähetyksestä puuttuu tietoja.

Asiakirjan tiedoksianto toimitetaan vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan kuukauden kuluessa

Vastaanottavan viranomaisen olisi joko toimitettava asiakirjan tiedoksianto itse tai huolehdittava sen toimittamisesta kuukauden kuluessa. Jos tämä ei ole mahdollista, vastaavan viranomaisen on ilmoitettava siitä lähettävälle viranomaiselle ja jatkettava toimia asiakirjan tiedoksiannon toimittamiseksi. Asiakirjan tiedoksiannon toimittamisessa noudatetaan vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädäntöä tai erityistä menettelyä, jos lähettävä viranomainen on sitä pyytänyt ja se on vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaista. Kun toimenpiteet asiakirjan tiedoksi antamiseksi on suoritettu, siitä täytetään todistus pyynnön lähettäneen jäsenvaltion hyväksymällä kielellä. Todistus lähetetään asiakirjan lähettäneelle viranomaiselle.

Tiedoksiannettavan asiakirjan tiedoksiantopäivä on päivä, jona tiedoksianto tapahtuu vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, paitsi silloin, kun asiakirja on annettava tiedoksi tietyn ajan kuluessa tuon jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Asiakirjojen tiedoksiantamisesta ei saa aiheutua kustannuksia tai maksuja vastaanottavalle jäsenvaltiolle, lukuun ottamatta kustannuksia, jotka aiheutuvat erityisen tiedoksiantomenetelmän käyttämisestä tai oikeusviranomaisen käyttämisestä. Tällöin hakijan on maksettava kustannukset. Jäsenvaltioiden on vahvistettava ennalta yksittäinen kiinteä maksu ja ilmoitettava se komissiolle.

Asiakirjat voidaan toimittaa tiedoksi myös suoraan postitse kirjattuna kirjeenä tai suoraan vastaanottavan jäsenvaltion oikeusviranomaisten, viranomaisten tai muiden toimivaltaisten henkilöiden välityksellä, jos suora tiedoksianto sallitaan kyseisessä jäsenvaltiossa. Poikkeuksellisissa olosuhteissa asiakirjojen lähettämisessä toisen jäsenvaltion viranomaisille voidaan käyttää konsuli- tai diplomaattikanavia.

Ilmoittaminen vastaanottajalle tämän oikeudesta kieltäytyä vastaanottamasta tiedoksiannettavaa asiakirjaa

Vastaanottava viranomainen ilmoittaa vastaanottajalle, että tämä voi kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa, jos se on kielellä, jota hän ei ymmärrä, tai jos se ei ole sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa tiedoksianto tapahtuu. Tiedoksiannon vastaanottamisesta voi kieltäytyä joko asiakirjan tiedoksiannon yhteydessä tai lähettämällä asiakirjan takaisin vastaanottavalle viranomaiselle viikon kuluessa.

Jos asiakirja on haaste tai vastaavanlainen asiakirja eikä vastaanottaja ole tullut saapuville, tuomioistuin ei voi tehdä päätöstä asiassa ennen kuin on varmaa, että asiakirja oli toimitettu tiedoksi jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ja että vastaajalla oli riittävästi aikaa valmistautua vastaamaan asiassa. Asiassa voidaan kuitenkin tehdä päätös, jos asiakirja oli tiedoksiannettu jollakin asetuksen mukaisella tavalla ja jos on kulunut yli kuusi kuukautta eikä asiakirjan tiedoksiannon toimittamisesta ole saatu todistusta vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toteuttamista kohtuullisina pidettävistä toimenpiteistä huolimatta. Jos vastaaja ei ollut saanut riittävän ajoissa tietoa voidakseen tulla saapuville, vastaanottaja voi silti hakea vapautusta muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun vastaaja on saanut tiedon päätöksestä.

Komission olisi laadittava jäsenvaltioiden toimittamat tiedot sisältävä käsikirja ja päivitettävä sitä säännöllisesti. Komissio laatii asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen, jossa keskitytään erityisesti viranomaisten tehokkuuteen, vuoteen 2011 mennessä ja sen jälkeen viiden vuoden välein.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1393/2007 [hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD/2005/0126]

30.12.2007sovelletaan 13.11.2008 alkaen, lukuun ottamatta artiklaa 23, jota sovelletaan 13.8.2008 alkaen

-

EUVL L 324, 10.12.2007

See also

Viimeisin päivitys 21.05.2008

Top