Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely

Vähäisiä vaatimuksia koskevaa Euroopan unionin (EU) menettelyä sovelletaan alle 2 000 euron arvoisissa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, jos tapaus ylittää valtion rajat. Menettelyä on sovellettu vuodesta 2009 alkaen kaikissa EU-maissa (Tanskaa lukuun ottamatta) vaihtoehtona kansallisille menettelyille.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 861/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä

TIIVISTELMÄ

Eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa vähäisiä vaatimuksia koskevia oikeudenkäyntejä valtioiden rajat ylittävissä tapauksissa sekä vähentää kuluja. Vaatimuksen arvo ei saa ylittää 2 000 euroa ajankohtana, jolloin se saapuu tuomioistuimeen. Menettelyssä annettu tuomio tunnustetaan ja pannaan täytäntöön muissa EU-maissa, eikä sitä tarvitse erikseen julistaa täytäntöönpanokelpoiseksi. Menettely on vapaaehtoinen ja tarkoitettu vaihtoehdoksi EU-maiden kansallisissa laeissa säädetyille menettelyille.

Soveltamisala

Vähäisiä vaatimuksia koskevaa menettelyä voidaan soveltaa, jos vähintään yhdellä asianosaisella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka muussa kuin siinä EU-maassa, jonka tuomioistuimen käsiteltäväksi asia on saatettu.

Menettelyä ei sovelleta vero-, tulli- tai hallinto-oikeudellisiin asioihin, valtion vastuuseen julkisen vallan käytöstä (”acta jure imperii”) eikä esimerkiksi seuraaviin asioihin:

luonnollisten henkilöiden oikeudellinen asema, oikeuskelpoisuus tai oikeustoimikelpoisuus

perheoikeudelliset asiat

konkurssi

sosiaaliturva

välimiesmenettely

työoikeus

omaisuuden vuokraus rahallisia vaatimuksia lukuun ottamatta

yksityisyyden ja henkilöllisyyteen liittyvien oikeuksien loukkaukset (esimerkiksi kunnianloukkaus).

Menettely

Asianajajan käyttäminen ei ole pakollista eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä. Menettely etenee seuraavasti:

Vaatimuksen esittäminen

Vaatimus esitetään suoraan toimivaltaiselle tuomioistuimelle lomakkeella (asetuksen liitteisiin sisältyvä lomake A), jossa ilmoitetaan muun muassa vaatimuksen luonne ja määrä. Jos vaatimusta ei voida ottaa tutkittavaksi (ks. jäljempänä), tuomioistuin ilmoittaa asiasta kantajalle; jos vaatimusta ei peruuteta, tuomioistuin käsittelee asian oman kansallisen oikeudenkäyntimenettelyä koskevan lainsäädäntönsä mukaisesti.

Vaatimuslomakkeen korjaaminen ja/tai oikaiseminen

Jos kantajan toimittamat tiedot ovat puutteelliset, kantajaa pyydetään toimittamaan puuttuvat tiedot määräajassa lomakkeella B. Vaatimus hylätään, jos kantaja ei toimita tietoja määräajassa tai jos vaatimus on selvästi perusteeton tai muusta syystä jätettävä tutkimatta.

Ilmoitus vastaajalle

Vastaanotettuaan asianmukaisesti täytetyn vaatimuslomakkeen, tuomioistuin täyttää vakiomuotoisen vastauslomakkeen C. Lomake sekä jäljennös vaatimuksesta ja mahdollisista asiakirjatodisteista lähetetään vastaajalle 14 päivän kuluessa. Nämä asiakirjat on annettava tiedoksi vastaajalle postitse käyttäen saantitodistusta, johon merkitään vastaanottopäivä; jos tämä ei ole mahdollista, asiakirjat voidaan antaa tiedoksi myös muulla tavoin.

Vastaajan vastaus

Vastaajalla on vastauslomakkeen tiedoksiantopäivästä lukien 30 päivää aikaa vastauksen antamiseen. Vastaajan vastauksen saatuaan tuomioistuin lähettää kantajalle 14 päivän kuluessa jäljennöksen vastauksesta ja mahdollisista asiakirjatodisteista.

Vastaajan (lomaketta A käyttäen) esittämät vastavaatimukset annetaan tiedoksi kantajalle, jolla puolestaan on 30 päivää aikaa vastauksen antamiseen. Jos vastavaatimuksen arvo ylittää 2 000 euroa, vaatimus ja vastavaatimus käsitellään sen maan oikeudenkäyntimenettelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti, jossa asia on pantu vireille.

Tuomio ja määräajat

Tuomioistuimen on annettava tuomio 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut vastaajan vastauksen (tai kantajan vastauksen, jos asiassa on esitetty vastavaatimus). Tuomioistuin voi pyytää asianosaisia toimittamaan täydentäviä tietoja 30 päivän pituisen määräajan kuluessa ja/tai päättää hankkia näyttöä tai kutsua asianosaiset suulliseen käsittelyyn (ks. jäljempänä), joka pidetään 30 päivän kuluessa kutsusta. Näissä tapauksissa tuomioistuin antaa tuomionsa 30 päivän kuluessa suullisesta käsittelystä tai siitä, kun se sai pyydetyt tiedot.

Tuomioistuin antaa tuomionsa siinäkin tapauksessa, että asianosaiset eivät vastaa määräajassa. Tuomiota ei saa sen sisältämän asiaratkaisun osalta ottaa uudelleen käsiteltäväksi täytäntöön panevassa EU-maassa. Tuomioistuin antaa asianosaisen pyynnöstä ilman lisäkustannuksia todistuksen annetusta tuomiosta lomakkeella D.

Suullinen käsittely

Suullinen käsittely järjestetään vain, jos se on tarpeen tai asianosainen sitä pyytää. Tuomioistuin voi evätä pyynnön, jos suullinen käsittely ei selvästi ole tarpeellinen asian käsittelemiseksi oikeudenmukaisella tavalla. Tuomioistuin voi järjestää suullisen käsittelyn videoneuvotteluna tai muuta vastaavaa tekniikkaa käyttäen.

Todisteiden vastaanottaminen

Tuomioistuin päättää tuomion antamiseksi tarvittavista todistelukeinoista ja todistelun laajuudesta käyttäen yksinkertaisinta ja edullisinta todisteiden vastaanottamistapaa.

Tuomion täytäntöönpano

Tuomion täytäntöönpano tapahtuu täytäntöön panevan jäsenvaltion lain mukaisesti. Täytäntöönpanoa vaativan asianosaisen on esitettävä tuomion virallinen jäljennös ja todistuksen (lomake D) käännös täytäntöönpanevan jäsenvaltion kielellä. Kantajalta ei saa vaatia vakuutta, takausta tai talletusta sillä perusteella, että hän on muun maan kansalainen tai että hänellä ei ole kotipaikkaa tai asuinpaikkaa täytäntöönpanevassa EU-maassa. Täytäntöönpanomenettelyssä toimivaltaisen edustajan lisäksi kantaja ei tarvitse muuta valtuutettua edustajaa tai postiosoitetta täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa.

Täytäntöönpanosta kieltäytyminen

Täytäntöönpanevan jäsenvaltion tuomioistuin voi kieltäytyä tuomion täytäntöönpanosta vastaajan pyynnöstä, jos

tuomio on ristiriidassa aiemman samaa asiaa koskevan ja samojen asianosaisten välillä annetun tuomion kanssa

aiempi tuomio on annettu täytäntöönpanevassa EU-maassa tai täyttää tunnustamisen edellytykset kyseisessä valtiossa ja

tähän ristiriitaan ei ole vedottu eikä siihen ole voitu vedota eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä, jossa tuomio annettiin.

Jos asianosainen on hakenut muutosta eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annettuun tuomioon, täytäntöönpaneva jäsenvaltio voi rajoittaa täytäntöönpanon turvaamistoimiin, vaatia vakuutta täytäntöönpanon edellytykseksi tai joissakin tapauksissa keskeyttää täytäntöönpanomenettelyn.

Muutoksenhaku

Tuomioon voidaan hakea muutosta, jos se on mahdollista asiaa käsittelevän tuomioistuimen jäsenvaltion lain mukaan.

Uudelleen tutkiminen

Vastaaja voi pyytää tuomion antanutta toimivaltaista tuomioistuinta tutkimaan asian uudelleen, jos

vaatimuslomake tai kutsu saapua suulliseen käsittelyyn on annettu tiedoksi ilman vastaajan henkilökohtaista vastaanottotodistusta ja tiedoksiantoa ei vastaajasta riippumattomista syistä suoritettu riittävän ajoissa, jotta vastaaja olisi voinut valmistautua vastaamaan, tai

vastaaja ei ole voinut riitauttaa vaatimusta hänestä riippumattoman ylivoimaisen esteen vuoksi.

Näissä tapauksissa vastaajan edellytetään toimivan viipymättä. Jos asian uudelleen tutkiminen on perusteltu, alkuperäinen tuomio on mitätön.

Tuomioistuin ei edellytä asianosaisilta vaatimuksen oikeudellista arviointia. Tuomioistuin antaa asianosaisille tarvittaessa tietoa menettelyyn liittyvistä kysymyksistä ja pyrkii auttamaan heitä sovintoratkaisuun.

Kielet ja käännökset

Vaatimus on esitettävä asiaa käsittelevän tuomioistuimen kielellä, samoin kuin vastaus, mahdollinen vastavaatimus, asiakirjatodisteiden kuvaus ja muut asiaan liittyvät asiakirjat.

Kulut

Hävinnyt asianosainen maksaa oikeudenkäyntikulut. Tuomioistuin ei määrää voittaneelle asianosaiselle korvausta kuluista, jotka ovat tarpeettomia tai suhteettomia vaatimukseen nähden.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 861/2007

1.8.2007. Sovelletaan 1.1.2009 alkaen (25 artiklaa 1.1.2008 alkaen)

-

EUVL L 199, 31.7.2007, s. 1-22

Muutos

-

-

EUVL L 141, 5.6.2015, s. 118

Asetukseen (EY) N:o 861/2007 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 10.09.2015

Top