Help Print this page 
Title and reference
Eurooppalainen maksamismääräysmenettely

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Eurooppalainen maksamismääräysmenettely

Nykyinen asetus luo perustan eurooppalaiselle maksamismääräysmenettelylle. Menettely yksinkertaistaa ja nopeuttaa riitauttamattomia rahamääräisiä vaatimuksia koskevien valtion rajat ylittävien asioiden käsittelyä ja vähentää niistä aiheutuvia kustannuksia siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Eurooppalainen maksamismääräysmenettely on tunnustettava ja pantava täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta ilman, että on tarpeen julistaa se täytäntöönpanokelpoiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1896/2006, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta.

TIIVISTELMÄ

Asetuksella, jota on sovellettu vuodesta 2008 alkaen, luodaan perusta eurooppalaiselle maksamismääräysmenettelylle. Tällä menettelyllä yksinkertaistetaan ja nopeutetaan oikeudenkäyntiä ja pienennetään oikeudenkäyntikuluja riitauttamattomia rahamääräisiä vaatimuksia koskevissa valtion rajat ylittävissä asioissa. Asetuksella taataan eurooppalaisten maksamismääräysten vapaa liikkuvuus kaikissa jäsenvaltioissa säätämällä vähimmäisvaatimuksista, joiden noudattaminen tekee tunnustamista ja täytäntöönpanoa edeltävät välivaiheen menettelyt tarpeettomiksi täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa.

Menettelyn soveltaminen siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa

Eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä sovelletaan valtion rajat ylittäviin siviili- ja kauppaoikeudellisiin asioihin riippumatta siitä, millaisessa tuomioistuimessa niitä käsitellään. Tässä asetuksessa valtion rajat ylittävällä asialla tarkoitetaan asiaa, jossa vähintään yhdellä asianosaisella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jonka tuomioistuimen käsiteltäväksi asia on saatettu. Asetusta sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioihin Tanskaa lukuun ottamatta.

Menettelyä ei ole tarkoitettu sovellettavaksi vero-, tulli- tai hallinto-oikeudellisiin asioihin eikä valtion vastuuseen teoista ja laiminlyönneistä, jotka on tehty julkista valtaa käytettäessä (acta iure imperii).

Asetuksen soveltamisalaan eivät myöskään kuulu

 • aviovarallisuussuhteet,
 • konkurssi, akordi tai muut niihin rinnastettavat menettelyt,
 • sosiaaliturva,
 • sopimukseen perustumattomat vaatimukset, paitsi jos asianosaiset ovat sopineet niistä tai velka on myönnetty oikeaksi tai jos on kyse omaisuuden yhteisomistukseen perustuvista veloista, joiden määrä tunnetaan.

Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen tekeminen

Eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus on tehtävä liitteessä I olevalla vakiolomakkeella A. Rahamääräisten vaatimusten on oltava tietyn suuruisia ja eräännyttävä siihen mennessä, kun eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus tehdään.

Tuomioistuimen toimivalta määritellään yhteisön oikeussääntöjen mukaisesti, erityisesti asetuksen (EY) N:o 44/2001 nojalla. Jos vaatimus liittyy kuluttajan sellaista tarkoitusta varten tekemään sopimukseen, jota ei voida pitää hänen elinkeinoonsa tai ammattiinsa liittyvänä, ja jos vastaajana on kyseinen kuluttaja, toimivalta on kuitenkin ainoastaan sen jäsenvaltion tuomioistuimella, jossa vastaajalla on kotipaikka.

Tuomioistuin, jolle eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus on tehty, tutkii viipymättä, täyttyvätkö hakemuksen tutkittavaksi ottamisen edellytykset (valtion rajat ylittävä siviili- ja kauppaoikeudellinen luonne, sen tuomioistuimen toimivaltaisuus, jolle hakemus tehdään) ja vaikuttaako vaatimus perustellulta.

Kun hakemuslomake ei täytä tarvittavia edellytyksiä, tuomioistuin antaa kantajalle mahdollisuuden tietyn määräajan sisällä täydentää tai oikaista hakemusta, paitsi jos vaatimus on selvästi perusteeton tai jos hakemusta ei voida ottaa tutkittavaksi. Asetuksen mukaan on käytettävä liitteessä II olevaa vakiolomaketta B.

Jos hakemus täyttää vain osan vaadituista edellytyksistä, tuomioistuin voi ehdottaa kantajalle hakemuksen muuttamista. Asetuksen mukaan on käytettävä liitteessä III olevaa vakiolomaketta C. Tietyn määräajan sisällä kantajaa pyydetään hyväksymään tai hylkäämään ehdotus eurooppalaiseksi maksamismääräykseksi, jonka määrän tuomioistuin on määrittänyt. Kantajalle on annettava tieto päätöksen seurauksista, ja hän toimittaa vastauksen palauttamalla lomakkeen.

Jos kantaja hyväksyy tuomioistuimen ehdotuksen, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen siltä vaatimuksen osalta, jonka kantaja on hyväksynyt. Alkuperäisen vaatimuksen jäljelle jäävää osaa koskevat seuraukset määräytyvät kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos kantaja ei lähetä vastaustaan tuomioistuimen asettamassa määräajassa tai ei hyväksy tuomioistuimen ehdotusta, tuomioistuimen on hylättävä eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus kokonaisuudessaan.

Tuomioistuin ilmoittaa kantajalle hylkäämisen perusteet liitteessä IV olevaa vakiolomaketta D käyttäen. Hakemuksen hylkäämisestä tehtyyn päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta. Hakemuksen hylkääminen ei estä kantajaa jatkamasta vaatimuksen perimistä tekemällä uuden eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen tai käyttämällä jotain muuta jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaista menettelyä.

Eurooppalaisen maksamismääräyksen antaminen

Kun eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen tekemisen ehdot täyttyvät, tuomioistuin antaa maksamismääräyksen mahdollisimman pian, tavallisesti 30 päivän kuluessa hakemuksen tekemisestä. Tähän 30 päivän määräaikaan ei sisälly aika, jonka kantaja on käyttänyt täydentääkseen, oikaistakseen tai muuttaakseen hakemusta.

Määräys on annettu pelkästään kantajan antamien tietojen perusteella, joita tuomioistuin ei ole tarkistanut. Maksamismääräyksestä tulee toteuttamiskelpoinen, jos vastaaja ei esitä vastinetta määräyksen antaneelle tuomioistuimelle.

Asetuksella poistetaan eksekvatuurimenettely, toisin sanoen eurooppalainen maksamismääräys on tunnustettava ja pantava täytäntöön muissa jäsenvaltioissa ilman, että on tarpeen julistaa se täytäntöönpanokelpoiseksi, ja ilman mahdollisuutta vastustaa sen tunnustamista. Täytäntöönpanomenettelyihin sovelletaan määräyksen antavan jäsenvaltion lainsäädäntöä.

Eurooppalaisen maksamismääräyksen antaminen vastaajalle tiedoksi

Eurooppalainen maksamismääräys annetaan vastaajalle tiedoksi sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jossa määräys annetaan tiedoksi. Asetuksessa määrätään tiedoksiannossa noudatettavat vähimmäisvaatimukset silloin, kun kyseessä on tiedoksianto, johon liittyy vastaajan vastaanottotodistus tai tiedoksianto, johon ei liity vastaajan vastaanottotodistusta.

Tiedoksianto, johon liittyy vastaanottotodistus:

 • henkilökohtainen tiedoksianto: vastaaja allekirjoittaa vastaanottotodistuksen, johon on merkitty vastaanottopäivä,
 • henkilökohtainen tiedoksianto: tiedoksiannon toimittanut toimivaltainen henkilö allekirjoittaa päivätyn asiakirjan, jossa todetaan, että vastaaja on vastaanottanut asiakirjan tai kieltäytynyt vastaanottamasta sitä ilman laillista perustetta,
 • vastaaja allekirjoittaa ja palauttaa vastaanottotodistuksen, johon on merkitty vastaanottopäivä, postitse tai sähköisesti, esimerkiksi telekopioitse tai sähköpostitse.

Tiedoksianto, johon ei liity vastaanottotodistusta:

 • henkilökohtainen tiedoksianto: vastaajan kotiosoitteessa henkilölle, joka asuu samassa taloudessa kuin vastaaja tai työskentelee siellä,
 • henkilökohtainen tiedoksianto: henkilökohtainen tiedoksianto vastaajan liiketiloissa henkilölle, joka työskentelee vastaajan palveluksessa, jos vastaaja on itsenäinen ammatinharjoittaja tai oikeushenkilö,
 • määräyksen toimittaminen vastaajan postilaatikkoon,
 • määräyksen toimittaminen postitoimistoon tai toimivaltaisten viranomaisten haltuun ja sitä koskevan kirjallisen ilmoituksen toimittaminen vastaajan postilaatikkoon, jos kirjallisessa ilmoituksessa on selkeä maininta siitä, että kyse on tuomioistuinasiakirjasta,
 • postitse tai sähköisesti, mistä on osoituksena tiedoksiannon toimittamisen automaattinen vahvistus, mikäli vastaaja on tämän etukäteen hyväksynyt.

Vastaajan osoite on tiedettävä varmuudella, jotta tiedonanto eurooppalaisesta maksamismääräyksestä voidaan antaa. Tiedoksianto voidaan toimittaa myös vastaajan edustajalle.

Eurooppalaisen maksamismääräyksen vastustaminen

Eurooppalaisen maksamismääräyksen vastaanottava henkilö (vastaaja) voi antaa vastineen maksamismääräyksen lähettäneelle tuomioistuimelle. Vastine on lähetettävä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona määräys annettiin tiedoksi vastaajalle. Vastaaja voi antaa vastineen käyttämällä liitteessä VI olevaa vakiolomaketta F, joka toimitetaan hänelle eurooppalaisen maksamismääräyksen mukana. Vastaajan on ilmoitettava vastineessa, että hän vastustaa vaatimusta, mutta hänen ei tarvitse ilmoittaa vastustamisen syytä.

Kun vastaaja vastustaa eurooppalaista maksamismääräystä, menettely jatkuu määräyksen antaneen jäsenvaltion toimivaltaisissa tuomioistuimissa riita-asiain käsittelyä koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jollei kantaja ole pyytänyt menettelyn päättämistä tässä tapauksessa.

Vastineen lähettämiselle asetetun 30 päivän määräajan kuluttua umpeen vastaajalla on oikeus pyytää eurooppalaisen maksamismääräyksen uudelleen tutkimista tuomioistuimessa, josta se lähetettiin, jos:

 • maksamismääräys on annettu tiedoksi ilman vastaajan vastaanottotodistusta, eikä tiedoksiantoa ole toimitettu riittävän ajoissa siten, että vastaaja olisi voinut valmistautua vastaamaan asiassa,
 • vastaaja ei ole voinut vastustaa vaatimusta ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi,
 • maksamismääräys on annettu selvästi virheellisin perustein.

Kun tuomioistuin hylkää vastaajan pyynnön, eurooppalainen maksamismääräys pysyy voimassa. Jos tuomioistuin päättää, että uudelleen tutkiminen on perusteltua, eurooppalainen maksamismääräys on mitätön.

Täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltaisen tuomioistuimen on lisäksi vastaajan pyynnöstä evättävä täytäntöönpano, kun eurooppalainen maksamismääräys on ristiriidassa jossakin jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa aiemmin annetun päätöksen tai määräyksen kanssa. Aikaisemman päätöksen täytyy koskea samojen asianosaisten välistä samaa asiaa, ja täytäntöönpanevan jäsenvaltion on tunnustettava se.

VIITTEET

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1896/2006

31.12.2006

-

EUVL L 399, 30.12.2006

Neuvoston asetus (EY) N:o 1896/2006 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Kohti kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevaa EU:n horisontaalista kehystäCOM(2013) 401 final , 11.6.2013 - ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asiakirjassa esitetään joukko yhteisiä, sitomattomia periaatteita jäsenvaltioiden kollektiivisia oikeussuojakeinomekanismeja varten, jotta kansalaiset ja yritykset voivat voivat panna täytäntöön EU:n lainsäädännössä taatut oikeutensa, silloin kun niitä on loukattu.

Asiakirjan tavoitteena on varmistaa yhdenmukainen lähestymistapa kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin EU:ssa ilman jäsenvaltoiden järjestelmien yhdenmukaistamista. Kansallisia oikeussuojakeinomekanismeja täytyy olla olemassa kaikilla eri aloilla, joissa EU:n lainsäädäntö takaa oikeuksia kansalaisille ja yrityksille, kuten kuluttajansuojan ja rahoituspalvelujen aloilla, Näiden mekanismien tulisi parantaa oikeussuojan saatavuutta ja antaa tarkoituksenmukaiset prosessioikeudelliset takeet perusteettomien oikeudenkäyntien välttämiseksi.

Suosituksessa EU-maita pyydetään panemaan asianmukaiset toimenpiteet täytäntöön kahden vuoden kuluessa. Komissio tulee sitten arvioimaan senhetkisen tilanteen jäsenvaltioiden vuosittaisten raporttien pohjalta voidakseen määrittää, ovatko uudet toimepiteet tarpeen horisontaalisen lähestymistavan lujittamiseksi.

Viimeisin päivitys 08.04.2014

Top