Help Print this page 
Title and reference
Euroopan unionin neuvoston työjärjestys

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan unionin neuvoston työjärjestys

Euroopan unionin (EU) neuvosto on toimielin, jossa eri jäsenvaltiot kokoontuvat. Jokaista jäsenvaltiota edustaa yksi ministeritason edustaja. Neuvosto hyväksyy yhdessä Euroopan parlamentin kanssa säännöllisesti säädökset ja koordinoi politiikkoja. Neuvosto kokoontuu eri kokoonpanoissa käsiteltävien asioiden mukaisesti.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2009/937/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä [Ks muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Työjärjestyksellä vahvistetaan EU:n neuvoston (jäljempänä neuvosto) toimintatavat ja organisaatio. Neuvostolle annetaan toimivalta päättää itseään koskevista järjestelyistä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 240 artiklan 3 kohdassa.

Neuvoston kokoonpanot

Neuvosto kokoontuu eri kokoonpanoissa käsiteltävän alan mukaan. Kokoonpanoihin osallistuu kustakin jäsenvaltiosta yksi ministeritason edustaja, jolla on jäsenvaltionsa hallitusta sitovat valtuudet. Yleisten asioiden neuvoston ja ulkoasiainneuvoston kokoonpanoa lukuun ottamatta luettelo neuvoston kokoonpanoista vahvistetaan Eurooppa-neuvoston päätöksellä. Kyseisen päätöksen voimaantuloon asti yleisten asioiden neuvosto vahvistaa päätöksessään 2009/878/EU seuraavia kymmentä neuvoston kokoonpanoa koskevan luettelon

 • yleiset asiat
 • ulkoasiat
 • talous- ja rahoitusasiat (myös talousarvio)
 • oikeus- ja sisäasiat (myös pelastuspalvelu)
 • työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat
 • kilpailukyky (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja avaruus)
 • liikenne, televiestintä ja energia
 • maatalous ja kalastus
 • ympäristö
 • koulutus, nuoriso ja kulttuuri ja urheilu (myös audiovisuaaliset palvelut).

Jokainen jäsenvaltio päättää itse omasta edustuksestaan neuvostossa. Useampi ministeri voi osallistua varsinaisena jäsenenä samaan kokoonpanoon.

Yleisten asioiden neuvosto

Yleisten asioiden neuvosto palvelee pääasiassa kaikkien jäsenvaltioiden Eurooppa-asioiden ministereitä. Se kokoontuu kerran kuukaudessa ja

 • huolehtii neuvoston eri kokoonpanojen työskentelyn johdonmukaisuudesta ja yhteensovittamisesta
 • valmistelee Eurooppa-neuvoston kokoukset ja toteuttaa niistä aiheutuvat jatkotoimet.

Lisäksi yleisten asioiden neuvosto vahvistaa EU:n monivuotisen rahoituskehyksen (EU:n talousarvio seitsemäksi vuodeksi, josta myönnetään rahoitusta kaikille ohjelmille ja toimille), valvoo EU:n laajentumisprosessia ja liittymisneuvotteluja ja käsittelee EU:n institutionaaliseen rakenteeseen liittyvät asiat.

Muiden neuvoston kokoonpanojen on toimitettava Eurooppa-neuvostolle tarkoitetut asiakirjat yleisten asioiden neuvostolle viimeistään kaksi viikkoa ennen Eurooppa-neuvoston kokousta.

Ulkoasiainneuvosto

Ulkoasiainneuvosto vastaa seuraavista aloista

 • yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP)
 • yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (YTPP)
 • yhteinen kauppapolitiikka
 • kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu.

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio

Ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana toimii unionin ulkoasioiden ja tuvallisuuspolitiikan korkea edustaja.Kaikkien muiden neuvoston kokousten puheenjohtajana toimii EU:n kiertävän puheenjohtajavaltion asiasta vastaava ministeri.

Puheenjohtajavaltio toimii neuvoston työskentelyn liikkeelle panevana voimana, ja sen on esitettävä ehdotus neuvoston toimintaohjelmaksi. Sen jälkeen ehdotukselle on saatava yleisten asioiden neuvoston hyväksyntä. Tulevan puheenjohtajavaltion on lisäksi laadittava esityslistaehdotus toimikaudellaan pidettäviä kokouksia varten.

Puheenjohtajavaltio huolehtii lisäksi sisäisen työjärjestyksen noudattamisesta ja valvoo, että keskustelut sujuvat moitteettomasti. Lisäksi puheenjohtajavaltio voi edustaa neuvostoa Euroopan parlamentissa.

Pysyvien edustajien komitea (Coreper), muut komiteat ja työryhmät

Pysyvien edustajien komitea (Coreper) muodostuu kunkin jäsenvaltion pysyvistä edustajista (Coreper 2) tai näiden sijaisista (Coreper 1). Coreper valmistelee neuvoston istuntojen työskentelyä ja toteuttaa sen antamat toimeksiannot. Coreperin puheenjohtajana toimii sen maan edustaja, joka hoitaa neuvoston puheenjohtajuutta. Coreper valvoo, että EU:n politiikat ja toimet ovat johdonmukaisia ja että seuraavia määräyksiä noudatetaan

 • laillisuutta, toissijaisuutta, suhteellisuutta ja säädösten perustelua koskevia periaatteita
 • sääntöjä, joissa vahvistetaan unionin toimielinten ja elinten toimivallan jako
 • varainhoitoa koskevia määräyksiä
 • menettelyvaatimuksia sekä avoimuutta ja lainsäädännön valmistelun laatua koskevia sääntöjä.

Coreper

 • on velvollinen tarkastelemaan etukäteen kaikkia neuvoston istunnon esityslistalle otettuja asioita. Se pyrkii pääsemään käsiteltävistä asioista yhteisymmärrykseen omalla tasollaan, minkä jälkeen asia annetaan neuvoston hyväksyttäväksi. Jos yhteisymmärrykseen päästään, asia otetaan esityslistalle A-kohdaksi, ja se voidaan hyväksyä neuvostossa ilman keskustelua
 • voi perustaa komiteoita tai työryhmiä, joissa valmistelutehtävät tai tutkimukset voidaan saattaa päätökseen.

Pääsihteeristö

Pääsihteeristö osallistuu neuvoston työskentelyn järjestelyyn, yhteensovittamiseen ja sen yhtenäisyyden valvontaan sekä sen toimintaohjelman täytäntöönpanoon. Pääsihteeristöä johtaa pääsihteeri, jonka neuvosto nimittää määräenemmistöllä. Pääsihteeri antaa myös neuvostolle ehdotuksen pääsihteeristön arvioiduista kuluista sekä vastaa toimielintä koskevien määrärahojen hallinnoinnista.

Neuvoston toiminta

Neuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta. Puheenjohtajavaltio ilmoittaa istuntopäivämäärät seitsemän kuukautta ennen toimikautensa alkua. Neuvoston toimipaikka on Brysselissä, mutta huhti-, kesä- ja lokakuussa se kokoontuu Luxemburgissa. Kokoukset voidaan järjestää muussa paikassa neuvoston tai Coreperin yksimielisellä päätöksellä.

Puheenjohtaja laatii kutakin istuntoa varten esityslistaehdotuksen. Neuvosto vahvistaa lopullisen esityslistan jokaisen istuntonsa aluksi. Esityslista jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäinen on Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ja toinen Muut kuin lainsäädäntöasiat. Esityslista jakautuu edelleen A- ja B-osaan. A-osa sisältää kohdat, jotka voidaan hyväksyä neuvostossa ilman keskustelua.

Päätösvaltaisuus on tarkistettava ennen äänestystä. Istunto on päätösvaltainen, jos jäsenten enemmistö on läsnä. Neuvosto äänestää puheenjohtajansa aloitteesta. Puheenjohtaja on lisäksi velvollinen toimittamaan äänestyksen neuvoston jäsenen tai komission aloitteesta, jos neuvoston jäsenten enemmistö niin päättää.

Kun neuvosto antaa päätöksen, joka edellyttää määräenemmistöä, ja jos joku neuvoston jäsen sitä pyytää, tarkistetaan 31 päivään lokakuuta 2014 saakka, että tämän enemmistön muodostavat jäsenvaltiot edustavat vähintään 62:ta prosenttia Euroopan unionin koko väestöstä.

Kiireellisessä asiassa neuvoston säädökset voidaan antaa kirjallisella äänestyksellä. Neuvoston tai Coreperin on tällöin yksimielisesti tehtävä päätös kirjallisen menettelyn käyttämisestä. Myös puheenjohtaja voi ehdottaa sitä, jos kaikki neuvoston jäsenet hyväksyvät kirjallisen menettelyn käytön.

Neuvoston työskentelyn julkisuus, asiakirjojen julkaiseminen ja tiedoksi antaminen

Neuvoston käsittelyt ovat julkisia sen päättäessä esityksistä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviksi säädöksiksi. Tästä syystä esityslista on jaettu lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä ja muita kuin lainsäädäntöasioita koskeviin osiin. Neuvoston istuntojen esityslistan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä koskevan osan avaaminen yleisölle toteutetaan julkisena lähetyksenä audiovisuaalisin menetelmin.

Neuvoston istunnot ovat julkisia myös seuraavien käsittelyjen osalta

 • neuvoston toimintaohjelmaa koskeva periaatekeskustelu
 • neuvoston muiden kokoonpanojen niiden omista painopisteistä käymät periaatekeskustelut
 • komission viisivuotisohjelman, vuosittaisen työohjelman ja vuotuisen toimintastrategian esittelyt
 • neuvoston tai Coreperin määräenemmistöllä tekemän päätöksen nojalla käydyt keskustelut EU:n ja sen kansalaisten etuja koskevista kysymyksistä
 • määrätyt muita kuin lainsäädäntöasioita koskevat ehdotukset, jotka puheenjohtajavaltio arvioi riittävän tärkeiksi, edellyttäen että neuvosto ja Coreper pääsevät asiasta yksimielisyyteen.

Kun neuvosto hyväksyy muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä, neuvoston jäsenten äänestyksen tulos ja äänestysselitykset julkistetaan.

Neuvoston lainsäätämisjärjestyksessä hyväksymät säädökset on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL), samoin kuin unionin tekemät kansainväliset sopimukset. Muiden säädösten julkaisemisesta päättää neuvosto tai Coreper.

VIITEASIAKIRJAT

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2009/937/EU

21.2.2002

1.1.2005

EYVL L 31, 1.2.2002

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2010/594/EU

16.9.2010

-

EUVL L 263, 6.10.2010

Päätös 2010/795/UE

23.12.2010

-

EUVL L 338, 22.12.2010

Päätös 2011/900/EU

31.12.2011

-

EUVL L 346, 30.12.2011

Päätös 2013/746/EU

12.12.2013

-

EUVL L 333, 12.12.2013

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2013/488/EU, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä [EUVL L 274, 15.10.2013].

Neuvoston toiminnan kehittämiseksi kaikilla turvallisuusluokiteltujen tietojen käsittelyä edellyttävillä aloilla on asianmukaista perustaa turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi kattava turvallisuusjärjestelmä, joka koskee neuvostoa, sen pääsihteeristöä ja jäsenvaltioita. Tätä päätöstä olisi sovellettava, kun neuvosto, sen valmisteluelimet ja neuvoston pääsihteeristö käsittelevät EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja.

Viimeisin päivitys 20.06.2014

Top