Help Print this page 
Title and reference
Erittäin pätevien työntekijöiden maahantulo ja oleskelu (EU:n sininen kortti)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Erittäin pätevien työntekijöiden maahantulo ja oleskelu (EU:n sininen kortti)

Direktiivissä määritetään kolmansien maiden kansalaisten maahantulon edellytykset korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten. Siinä luodaan EU:n sininen kortti ja määritetään oleskelun edellytykset ja siihen liittyvät oikeudet sekä kortin myöntäneessä että muissa jäsenvaltioissa.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2009/50/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten.

TIIVISTELMÄ

Direktiivin tarkoituksena on vahvistaa Euroopan unionin (EU) kykyä houkutella kolmansien maiden kansalaisia korkeaa pätevyyttä vaativaan työhön. Tarkoituksena ei ole pelkästään parantaa kilpailukykyä Lissabonin strategian mukaisesti vaan myös rajoittaa aivovientiä. Ehdotuksen tavoitteena on:

 • helpottaa näiden henkilöiden maahantuloa yhdenmukaistamalla maahantuloon ja oleskeluun sovelletut vaatimukset EU:ssa
 • yksinkertaistaa maahanpääsymenettelyjä
 • parantaa EU:n alueella jo oleskelevien henkilöiden oikeudellista asemaa.

Direktiiviä sovelletaan kolmansien maiden kansalaisiin, jotka hakevat pääsyä jonkin jäsenvaltion alueelle korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten yli kolmeksi kuukaudeksi, sekä heidän perheenjäseniinsä.

Maahanpääsyn edellytykset

Maahan pääsemiseksi hakijan on esitettävä seuraavat asiakirjat:

 • työsopimus tai sitova työtarjous, jonka perusteella maksettava palkka on vähintään 1,5 kertaa asianomaisen jäsenvaltion keskimääräisen bruttovuosipalkan suuruinen (jäsenvaltiot voivat laskea palkkakynnystä 1,2:een sellaisten ammattien osalta, joissa erityisesti tarvitaan työskentelemään kolmansien maiden kansalaisia)
 • voimassa oleva matkustusasiakirja ja voimassa oleva oleskelulupa tai pitkäaikaista oleskelua varten myönnetty kansallinen viisumi
 • todiste sairausvakuutuksesta
 • asiakirjat, jotka osoittavat, että hakija täyttää säännellyn ammatin harjoittamiseksi asetetut vaatimukset, ja ei-säänneltyjen ammattien osalta asianmukaista korkeaa ammattipätevyyttä osoittavat asiakirjat.

Hakija ei myöskään saa aiheuttaa uhkaa yleiselle järjestykselle kyseisessä jäsenvaltiossa. Häntä voidaan myös edellyttää ilmoittamaan osoitteensa asianomaisessa jäsenvaltiossa.

Jäsenvaltiot päättävät maahan otettavien kolmansien maiden kansalaisten lukumäärästä.

Maahanpääsymenettely sekä EU:n sinisen kortin myöntäminen ja peruuttaminen

Jäsenvaltiot päättävät oman harkintansa mukaan, onko kolmannen maan kansalaisen ja/tai hänen työnantajansa tehtävä EU:n sinistä korttia koskeva hakemus. Jos hakija täyttää edellä mainitut edellytykset ja kansalliset viranomaiset päättävät myöntää maahantulo-oikeuden, hakija saa EU:n sinisen kortin, joka on voimassa vakiopituisen ajan (yhdestä neljään vuotta). Kortin myöntämistä koskevasta päätöksestä ilmoitetaan 90 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Jos kortti myönnetään, jäsenvaltion on edistettävä kaikin tavoin viisumin myöntämistä hakijalle.

EU:n sinistä korttia koskeva hakemus voidaan hylätä, jos sen laatimisessa on käytetty väärennettyjä tai vilpillisin keinoin hankittuja asiakirjoja, tai jos jäsenvaltio päättää työmarkkinatilanteen johdosta antaa etusijan seuraaville:

 • EU:n kansalaiset
 • jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset, joilla yhteisön lainsäädännön perusteella on suosituimmuusasema tai jotka ovat EY:n alueella pitkään oleskelleita henkilöitä ja haluavat muuttaa kyseiseen jäsenvaltioon.

Hakemus voidaan hylätä myös jäsenvaltion vahvistaman maahan päästettävien henkilöiden lukumäärän perusteella, eettisen rekrytoinnin varmistamiseksi tai jos työnantajalle on määrätty seuraamuksia työnantajavelvoitteiden rikkomisen tai laittoman työnteon vuoksi.

EU:n sininen kortti voidaan myös peruuttaa, jos kortinhaltijalla ei ole hänen itsensä ja hänen perheenjäsentensä ylläpitoon riittäviä varoja ilman sosiaaliavustusta tai jos hän on ollut työttömänä yhtäjaksoisesti yli kolme kuukautta tai työttömyysjaksoja on kortin voimassaoloaikana ollut enemmän kuin yksi.

Oikeudet ja oleskelu muissa jäsenvaltioissa

Kortin perusteella kolmansien maiden kansalaiset voivat yhdessä perheensä kanssa

 • saapua ja palata kortin myöntäneen jäsenvaltion alueelle, oleskella siellä ja kulkea toisten jäsenvaltioiden kautta
 • päästä kyseisen alan työmarkkinoille
 • nauttia yhdenvertaisesta kohtelusta jäsenvaltion kansalaisten kanssa, erityisesti työolojen, sosiaaliturvan, eläkkeiden sekä tutkintojen ja yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen tunnustamisen osalta.

Kahden vuoden laillisen työskentelyn jälkeen kortinhaltija voi saada korkeaa pätevyyttä vaativan työn tekemisen osalta kyseisen maan kansalaisiin verrattuna yhdenvertaisen kohtelun. Oleskeltuaan jäsenvaltiossa laillisesti 18 kuukautta hän voi muuttaa toiseen jäsenvaltioon korkeaa pätevyyttä vaativan työn vuoksi (ottaen huomioon kyseisen jäsenvaltion viranomaisten mahdollisesti asettamat maahan otettavien henkilöiden lukumäärää koskevat rajoitukset).

Maahanpääsymenettely on sama kuin ensimmäisessä jäsenvaltiossa. EU:n sinisen kortin haltija ja hänen perheensä voivat saapua toiseen jäsenvaltioon ja oleskella siellä, jos he ilmoittavat maassaolostaan kuukauden kuluessa saapumisesta kyseisen jäsenvaltion viranomaisille. Toinen jäsenvaltio voi päättää, että hakija ei saa tehdä työtä ennen kuin hakemusta koskeva myönteinen päätös on tehty. Hakemus voidaan kuitenkin jättää toisen jäsenvaltion viranomaisille myös silloin kun EU:n sinisen kortin haltija oleskelee ja työskentelee edelleen ensimmäisen jäsenvaltion alueella.

Täytäntöönpano ja raportointi

Komissio kerää vuodesta 2013 alkaen jäsenvaltioilta vuosittain tilastotiedot niiden kolmansien maiden kansalaisten lukumäärästä, joille on myönnetty EU:n sininen kortti, joiden kortti on uusittu tai peruutettu tai jolta se on evätty. Tiedot kerätään myös heidän kansallisuudestaan, ammatistaan ja perheenjäsenistään. Vuodesta 2014 alkaen komissio toimittaa kolmen vuoden välein neuvostolle ja Euroopan parlamentille kertomuksen direktiivin soveltamisesta ja tekee tarvittaessa muutosehdotuksia.

Taustaa

Komissio teki 21. joulukuuta 2005 esittämässään laillista maahanmuuttoa koskevassa toimintapoliittisessa suunnitelmassa viisi lainsäädäntöehdotusta, jotka koskevat kolmansien maiden kansalaisten eri ryhmiä. Tässä esitelty direktiivi on ensimmäinen toimintasuunnitelman mukainen säädösehdotus.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2009/50/EY

19.6.2009

19.6.2011

EUVL L 155, 18.6.2009

Viimeisin päivitys 18.08.2009

Top