Help Print this page 
Title and reference
Euroopan muuttoliikeverkosto (EMV)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan muuttoliikeverkosto (EMV)

Päätöksellä perustetaan Euroopan muuttoliikeverkosto (EMV), jonka tavoitteena on vastata yhteisön toimielinten sekä jäsenvaltioiden viranomaisten ja laitosten tarpeeseen saada ajantasaista, luotettavaa, puolueetonta ja vertailukelpoista tietoa turvapaikka- ja maahanmuuttoasioista politiikan suunnittelun tukemiseksi Euroopan unionissa (EU). EMV antaa lisäksi yleisölle tietoa kyseisistä asioista.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2008/381/EY, tehty 14 päivänä toukokuuta 2008, Euroopan muuttoliikeverkoston perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Tällä päätöksellä perustetaan Euroopan muuttoliikeverkosto (EMV), jonka tavoitteena on vastata yhteisön toimielinten sekä jäsenvaltioiden viranomaisten ja laitosten tarpeeseen saada ajantasaista, luotettavaa, puolueetonta ja vertailukelpoista tietoa turvapaikka- ja maahanmuuttoasioista politiikan suunnittelun tukemiseksi Euroopan unionissa (EU). EMV antaa lisäksi yleisölle tietoa kyseisistä asioista.

Edellä mainitun tavoitteen toteuttamista varten EMV

 • kerää ja vaihtaa useista eri lähteistä saatavia ajantasaisia ja luotettavia tietoja
 • laatii analyyseja kyseisistä tiedoista ja esittää ne helppokäyttöisessä muodossa
 • osallistuu yhteistyössä muiden asiaan liittyvien EU:n elinten kanssa sellaisten indikaattorien ja kriteerien kehittelyyn, jotka parantavat tietojen johdonmukaisuutta ja auttavat kehittämään muuttoliikkeitä koskeviin tilastoihin liittyviä yhteisön toimia
 • tuottaa ja julkaisee säännöllisesti raportteja maahanmuutto- ja turvapaikkatilanteesta yhteisössä ja jäsenvaltioissa
 • perustaa internet-pohjaisen tietojenvaihtojärjestelmän, joka tarjoaa pääsyn maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita koskeviin asiakirjoihin ja julkaisuihin, ja huolehtii järjestelmän ylläpidosta
 • tekee tunnetuksi EMV:a saattamalla sen keräämät tiedot yleisesti saataville ja jakamalla tietoa toiminnan tuloksista, jolleivät kyseiset tiedot ole luonteeltaan luottamuksellisia
 • koordinoi tietoja ja tekee yhteistyötä muiden vastaavien eurooppalaisten ja kansainvälisten elinten kanssa.

EMV varmistaa, että sen toiminta on johdonmukaista ja yhteisön asianmukaisten maahanmuutto- ja turvapaikka-alan välineiden ja rakenteiden kanssa koordinoitua.

Komissio koordinoi EMV:n toimintaa yhdessä kunkin jäsenvaltion nimeämien kansallisten yhteyspisteiden kanssa. Ne puolestaan muodostavat useita erilaisia yksiköitä käsittävän ja kaikkia asianomaisia sidosryhmiä edustavan kansallisen verkoston. Johtokunta antaa EMV:n toimintaa koskevaa poliittista ohjausta varmistaakseen yhdessä komission kanssa, että maahanmuutto- ja turvapaikka-asioihin liittyvän yhteisön politiikan painopisteet näkyvät EMV:n toiminnassa asianmukaisella tavalla. Koordinoinnissa komissiota avustaa palveluntarjoaja.

EMV:n johtokuntaan kuuluu yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta ja yksi tarkkailijan asemassa oleva Euroopan parlamentin edustaja, ja sen puheenjohtajana toimii komission edustaja. EMV:n toiminnan poliittiseen ohjaukseen liittyvien tehtäviensä mukaisesti johtokunta hyväksyy EMV:n vuosittaisen työohjelman sekä talousarvion (ennen komission virallista hyväksyntää), tarkastelee EMV:n toiminnan kehittymistä, laatii vähintään kerran vuodessa tiiviin tilannekatsauksen, selvittää strategisesti hyödylliset yhteistyösuhteet ja opastaa tarvittaessa kansallisia yhteyspisteitä niiden toiminnan kehittämisessä.

Kussakin kansallisessa yhteyspisteessä on vähintään kolme asiantuntijaa, jotka voivat kuulua joko samaan yksikköön tai muihin jäsenvaltiossa toimiviin yksiköihin. Asiantuntijoilla on oltava kokemusta maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita koskevan politiikan suunnittelusta sekä alan lainsäädännöstä, tutkimuksesta ja tilastoista. Heidän tehtävänään on

 • osallistua vähintään viisi kertaa vuodessa järjestettäviin EMV:n kokouksiin, joissa muun muassa tarkastellaan edistymistä, vaihdetaan tietoja ja näkemyksiä, autetaan työohjelman kehittämisessä ja parannetaan tietojen vertailukelpoisuutta esimerkiksi kehittämällä sanastoa ja tesaurusta
 • kansallisten raporttien laatiminen yhteisten vaatimusten mukaisesti, jotta parannetaan päätöksentekijöiden tehtävien kannalta olennaisten aihealojen vertailukelpoisuutta, politiikan kehitys ja tilastotietojen analysointi mukaan luettuina
 • vertailukelpoisessa muodossa olevien kansallisten tietojen toimittaminen tietojenvaihtojärjestelmään ja samalla suunnitelmallista tiedonhakua helpottavan EMV:n sanaston ja tesauruksen kehittäminen
 • kehittää valmiutta esittää tapauskohtaisia kyselyjä ja vastata niihin nopeasti
 • useita erilaisia yksiköitä käsittävän ja kaikkia asianomaisia sidosryhmiä edustavan kansallisen muuttoliikeverkoston perustaminen sekä kokousten järjestäminen.

Komissio laatii kansallisista raporteista tiivistelmäraportin, johon se kokoaa tärkeimmät tulokset ja käsittelee niitä EU:n politiikan näkökulmasta (esimerkiksi yhdistämällä ne viimeaikaisiin poliittisiin aloitteisiin).

Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat päättäneet liittyä EMV:n perustamista koskevan päätökseen. Tanska on jättäytynyt päätöksen ulkopuolelle, vaikka osallistuukin joihinkin EMV:n toimiin.

Taustaa

Komissio perusti vuonna 2003 Eurooppa-neuvoston ehdotuksesta EMV:n, jotta voisi vastata tarpeeseen vaihtaa kattavasti tietoja maahanmuuttoasioihin liittyvistä näkökohdista ja edistää yhteistä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa. EMV aloitettiin kokeiluhankkeena, ja vuosina 2004–2006 se oli valmistelutoimi.

Haagin ohjelma lisäsi tarvetta muuttoliikeilmiöiden yhteiseen analysointiin (ajantasaisten tietojen kerääminen, tuottaminen, vaihto ja tuloksellinen hyödyntäminen), ja EMV on yksi väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Kun EMV:n valmistelutoimet oli saatettu onnistuneesti päätökseen, järjestettiin verkoston tulevaa asemaa ja rakennetta koskeva julkinen kuuleminen, joka käynnistettiin julkaisemalla 28 päivänä marraskuuta 2005 vihreä kirjan Euroopan muuttoliikkeiden verkoston tulevaisuudesta (KOM (2005) 606 lopullinen). Elokuussa 2007 julkaistiin EMV:n oikeusperustan vahvistamista koskeva ehdotus neuvoston päätökseksi, josta tehtiin 14 päivänä toukokuuta 2008 neuvoston päätös 2008/381/EY.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2008/381/EY

21.5.2008

-

EUVL L 131, 21.5.2008

Viimeisin päivitys 03.09.2008

Top