Help Print this page 
Title and reference
Maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavat seuraamukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavat seuraamukset

Tämä direktiivi käsittelee Euroopan unionissa (EU) laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työllistämistä, ja direktiivin tarkoitus on estää laitonta muuttoa EU:hun. Direktiivissä säädetään tällaisten henkilöiden työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista yhteisistä vähimmäisvaatimuksista (esim. sulkeminen julkisten etuuksien ulkopuolelle) ja vakavissa tapauksissa rikosoikeudelliset seuraamukset.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/52/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista vähimmäisvaatimuksista.

YHTEENVETO

Direktiivissä vaaditaan jäsenvaltioita kieltämään maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työllistämisen. Siinä säädetään jäsenmaille yhteiset vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat tätä kieltoa rikkoviin työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia. Jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta direktiiviä sellaisiin laittomasti oleskeleviin kolmansien maiden kansalaisiin, joiden maasta poistamista on lykätty ja joilla on kansallisen oikeuden mukaisesti lupa tehdä työtä.

Työnantajien velvollisuudet

Työnantajien velvollisuus on

 • vaatia kolmannen maan kansalaista esittämään ennen työntekoon ryhtymistä voimassa oleva oleskelulupa tai muu oleskeluoikeuden antava asiakirja
 • säilyttää oleskeluluvan tai muun oleskeluoikeuden antavan asiakirjan jäljennös työsuhteen ajan kansallisten viranomaisten mahdollista tarkastusta varten
 • ilmoittaa viranomaisille kolmansien maiden kansalaisten työsuhteen alkamisesta kyseisen jäsenvaltion asettamassa määräajassa.

Jäsenvaltiot voivat säätää yksinkertaistetusta ilmoitusmenettelystä, jos työnantaja on luonnollinen henkilö ja työtä tehdään työnantajan yksityisiä tarpeita varten. Jäsenvaltiot voivat päättää olla vaatimatta ilmoitusta, jos kolmannen maan kansalaiselle on myönnetty pitkäaikainen oleskelulupa.

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kiellon rikkomisesta rangaistaan tehokkailla, oikeasuhteisilla ja varoittavilla seuraamuksilla, joita voivat olla muun muassa

 • taloudelliset seuraamukset suhteutettuna laittomasti palkattujen kolmansien maiden kansalaisten lukumäärään
 • maksut, joilla korvataan laittomasti palkattujen kolmansien maiden kansalaisten palauttamisesta aiheutuvat kustannukset.

Taloudellisia seuraamuksia voidaan pienentää, mikäli laittomasti maassa oleskeleva henkilö on tehnyt työtä työnantajan yksityisiin tarkoituksiin, eivätkä työolot ole olleet hyväksikäyttöä osoittavia.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työnantajan vastuulla on maksaa kaikki erääntyneet maksut, kuten erääntyneet palkkasaatavat sekä niiden lähettämisestä työntekijän kotimaahan koituvat kustannukset ja sosiaaliturvamaksut. Saatavien laskennassa työsuhteen oletetaan kestäneen vähintään kolme kuukautta, paitsi jos voidaan toisin todistaa.

Jäsenvaltioiden on luotava tarvittavat menettelyt, joilla laittomasti palkatut kolmansien maiden kansalaiset voivat vaatia mahdolliset palkkasaatavat työnantajiltaan. Kolmansien maiden kansalaisille on tiedotettava heidän oikeuksistaan ennen palautuksen täytäntöönpanoa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työnantajiin kohdistetaan tarvittaessa myös muita toimenpiteitä, kuten

 • sulkeminen joidenkin tai kaikkien julkisten etuuksien, myös jäsenvaltioiden hallinnoiman EU:n rahoituksen, ulkopuolelle enintään viideksi vuodeksi
 • sulkeminen julkisten hankintamenettelyjen ulkopuolelle enintään viideksi vuodeksi
 • työnantajalle laittoman työnteon paljastumista edeltävien enintään 12 kuukauden aikana maksettujen etuuksien takaisin periminen
 • toimipaikan pysyvä tai väliaikainen sulkeminen.

Kun työnantaja on alihankkija, jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimeksiantajaa, jonka välitön alihankkija työnantaja on, voidaan pitää vastuullisena työnantajana olevan alihankkijan ohella tai tämän sijasta. Toimeksiantaja, joka on noudattanut kansallisen oikeuden mukaista huolellisuusvelvollisuutta, ei ole vastuullinen. Jäsenvaltiot voivat myös säätää tätä tiukempia alihankintaan liittyviä vastuuvelvoitteita.

Tahallista kiellon rikkomista pidetään rikosoikeudellisesti rangaistavana tekona silloin, kun työnantaja

 • rikkoo kieltoa jatkuvasti tai toistuvasti
 • työllistää huomattavan määrän laittomasti maassa oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia
 • työllistää tällaisia henkilöitä erityistä hyväksikäyttöä osoittavissa työoloissa
 • työllistää ihmiskaupan uhreja
 • työllistää laittomasti alaikäisiä.

Yllyttäminen ja avunanto tällaiseen toimintaan ovat myös rikosoikeudellisesti rangaistavia tekoja.

Rikosoikeudellisten rangaistusten lisäksi voidaan määrätä muita toimenpiteitä, muun muassa asiaa koskevan oikeuden päätöksen julkaiseminen. Myös oikeushenkilö voidaan saattaa vastuuseen.

Kantelut ja tarkastukset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on tehokkaita menettelyjä, joiden avulla laittomasti työskennelleet kolmansien maiden kansalaiset voivat tehdä kantelun työnantajiaan vastaan joko suoraan tai nimettyjen kolmansien osapuolten välityksellä. Niille kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat joutuneet kärsimään erityistä hyväksikäyttöä osoittavista työoloista voidaan myöntää tapauskohtaisen harkinnan perusteella käsittelyn ajaksi oleskelulupa vastaavia menettelyjä noudattaen kuin direktiivissä 2004/81/EY säädetään niiden kolmansien maiden kansalaisten osalta, jotka tekevät yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja ovat ihmiskaupan uhreja.

Jäsenvaltioiden on suoritettava säännöllisiin riskinarviointeihin perustuvia tehokkaita ja riittäviä tarkastuksia, joilla valvotaan laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työntekoa.

Taustaa

Komissio ehdotti näitä toimenpiteitä 19 päivänä heinäkuuta 2006 antamassaan tiedonannossa politiikan ensisijaisista tavoitteista kolmansien maiden kansalaisten laittoman maahanmuuton torjunnassa. Eurooppa‑neuvosto (15.–16. joulukuuta 2006) tuki aloitetta, ja pyysi komissiota tekemään ehdotuksia.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2009/52/EY

20.7.2009

20.7.2011

EUVL L 168, 30.6.09

Viimeisin päivitys 03.12.2009

Top