Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan unioniin liittyminen – liittymisprosessi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan unioniin liittyminen – liittymisprosessi

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan unionista tehty sopimus – EU:hun liittyminen

TIIVISTELMÄ

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN TARKOITUS

Sopimuksen 49 artikla muodostaa oikeusperustan Euroopan valtion liittymiselle EU:hun.

Sopimuksen 2 artiklassa vahvistetaan EU:n perustana olevat arvot.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Liittymistä koskevat vaatimukset

Hakijamaan on

oltava maantieteellisessä Euroopassa sijaitseva valtio

kunnioitettava Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa vahvistettuja arvoja ja sitouduttava niihin. Nämä arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, sekä moniarvoisen yhteiskunnan ja syrjimättömyyden, suvaitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden, yhteisvastuun sekä naisten ja miesten tasa-arvon kunnioittaminen.

Hakijamaan on täytettävä myös EU:n jäsenyysedellytykset. Näitä kutsutaan yleisesti Kööpenhaminan arviointiperusteiksi, sillä ne määritettiin kesäkuussa 1993 Kööpenhaminassa kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa. Arviointiperusteet ovat seuraavat:

vakaat instituutiot, jotka takaavat demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeudet sekä vähemmistöjen kunnioittamisen ja suojelun

toimiva markkinatalous ja kyky selviytyä kilpailupaineista ja markkinavoimista EU:ssa

kyky täyttää ja panna tehokkaasti täytäntöön jäsenyydestä seuraavat velvoitteet, muun muassa poliittiset sekä talous- ja rahaliittoa koskevat tavoitteet.

Madridissa joulukuussa 1995 kokoontunut Eurooppa-neuvosto lisäsi, että ehdokasmaan on voitava soveltaa EU:n lainsäädäntöä ja varmistaa, että osaksi kansallista lainsäädäntöä saatettua EU:n lainsäädäntöä pannaan tehokkaasti täytäntöön asianmukaisten hallinto- ja oikeuslaitosrakenteiden avulla.

EU:lla on oikeus päättää, milloin ehdokasmaa on täyttänyt jäsenyysedellytykset. EU:n on myös itse kyettävä vastaanottamaan uusia jäseniä.

Menettely

1.

Hakemus

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan vaatimukset täyttävä maa toimittaa virallisen hakemuksen neuvostolle. Neuvosto ilmoittaa hakemuksesta Euroopan parlamentille, komissiolle ja kansallisille parlamenteille.

2.

Ehdokasmaan asema

Kun komissio on antanut myönteisen lausunnon ja Euroopan parlamentti hyväksyntänsä, Eurooppa-neuvosto antaa maalle ehdokasmaan aseman.

3.

Jäsenyysneuvottelut

Neuvottelut aloitetaan, kun Eurooppa-neuvosto on tehnyt asiasta yksimielisen päätöksen ja parlamentti on antanut puoltavan lausunnon.

Neuvotteluja käydään EU-maiden hallitusten ja ehdokasmaan hallituksen välisissä kokouksissa. Unionin säännöstö (EU:n lainsäädäntö) jaetaan erillisiin politiikan aloihin, joista neuvotellaan erikseen. (Tällä hetkellä 35 politiikan alaa tai ”lukua”.)

Liittymistä valmistelevassa vaiheessa komissio arvioi ehdokasmaan toimenpiteitä unionin säännöstön täytäntöönpanemiseksi. Se myös avustaa ehdokasmaita tässä prosessissa muun muassa TAIEX-ohjelman kaltaisilla liittymistä valmistelevilla rahoitusvälineillä.

Siirtymäjärjestelyt – sopimuspuolet keskustelevat myös siitä, voidaanko (ja miten) tiettyjä sääntöjä ottaa käyttöön asteittain, jotta uudella jäsenellä tai nykyisillä EU-mailla olisi riittävästi aikaa mukautua niihin. Tästä keskustellaan pääasiassa neuvottelujen loppuvaiheessa.

4.

Arviointiprosessi

Samanaikaisesti neuvottelujen kanssa toteutetaan arviointiprosessia. Siinä tarkistetaan, onko asianomaiseen lukuun sisältyvät unionin säännöstön osat saatettu osaksi ehdokasmaan lainsäädäntöä. Vasta sitten, kun ehdokasmaa osoittaa panneensa kyseisen unionin säännöstön luvun täytäntöön tai panevansa sen täytäntöön viimeistään liittymispäivänä, kyseinen luku voidaan alustavasti sulkea. Poikkeuksen muodostavat tapaukset, joissa ehdokasmaa sopii unionin säännöstön tiettyyn osaan liittyvistä erityisjärjestelyistä.

Komissio pitää neuvoston ja Euroopan parlamentin ajan tasalla koko prosessin ajan esittämällä vuotuisia edistymiskertomuksia. Myös ehdokasmaa laatii vuosittain kansallisia ohjelmia, joissa se arvioi omaa edistymistään unionin säännöstön eri lukujen täytäntöönpanossa.

5.

Liittyminen

Neuvottelujen tärkeimpänä tavoitteena on valmistella liittymissopimusta. Neuvoston on hyväksyttävä liittyminen yksimielisesti, ja myös Euroopan parlamentin on annettava sille hyväksyntänsä. Tämän jälkeen kukin EU-maa ja liittyvä maa allekirjoittavat ja ratifioivat liittymissopimuksen valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti.

TAUSTAA

SÄÄDÖS

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artikla

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artikla

Viimeisin päivitys: 10.11.2015

Top