Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tilapäinen matkustusasiakirja (TMA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Tilapäinen matkustusasiakirja (TMA)

Matkustellessaan Euroopan unionin (EU) kansalainen saattaa kadottaa passinsa, se voi tuhoutua tai se voidaan varastaa. Siksi tällä päätöksellä laaditaan EU:n jäsenvaltioille yhtenäinen malli tilapäisen matkustusasiakirjan (TMA) myöntämiseksi yhtä ainoata matkaa varten siihen jäsenvaltioon, jonka kansalainen hakija on tai jossa hakija asuu vakinaisesti.

SÄÄDÖS

Neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös 96/409/YUTP, tehty 25 päivänä kesäkuuta 1996, tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta.

TIIVISTELMÄ

Tällä päätöksellä laaditaan vakiomalli liitteessä I kuvatulle tilapäiselle matkustusasiakirjalle (TMA). TMA voidaan myöntää Euroopan unionin (EU) kansalaisille yhtä ainoata matkaa varten siihen jäsenvaltioon, jonka kansalainen hakija on, hakijan vakinaiseen asuinvaltioon tai, poikkeuksellisesti, muuhun määränpäähän (unionissa tai muualla). Päätös ei koske kansallisia passeja, joiden voimassaoloaika on umpeutunut, vaan ainoastaan tapauksia, joissa matkustusasiakirja on kadonnut, varastettu, tuhoutunut tai se ei ole tilapäisesti saatavilla.

Tilapäisen matkustusasiakirjan hankkiminen

EU:n jäsenvaltioiden lähetystöt ja konsulaatit myöntävät tilapäisiä matkustusasiakirjoja seuraavissa tilanteissa:

  • hakija on sen EU:n jäsenvaltion kansalainen, jonka passi tai matkustusasiakirja on kadonnut, varastettu tai tuhoutunut tai ei tilapäisesti saatavilla;
  • hakijan on oltava maassa, jossa sillä EU:n jäsenvaltiolla, jonka kansalainen hän on, ei ole käytettävissä diplomaattista ja/tai konsuliedustustoa, joka voisi myöntää matkustusasiakirjan, tai tämä valtio ei muuten ole siellä edustettuna;
  • sen jäsenvaltion, josta asianomainen henkilö on peräisin, viranomaisten hyväksyminen on saatu.

TMA:n hakijan on lähetettävä sen kotimaan, josta hän on peräisin, nimeämälle viranomaiselle hakemuslomake ja liitettävä siihen oikeaksi todistetut valokopiot hänen henkilöllisyytensä ja kansalaisuutensa todentavista asiakirjoista.

TMA:n myöntävä EU:n jäsenvaltio perii ne kulut ja maksut, jotka tavallisesti peritään hätäpassin myöntämisestä. Hakijoille, joilla ei ole käytettävissään riittäviä varoja muiden asiaan liittyvien paikallisten menojen maksamiseksi, annetaan tarvittavat varat sen jäsenvaltion hakemusajankohtana antamien ohjeiden mukaisesti, josta asianomainen henkilö on peräisin, päätöksen 95/553/EY säädösten mukaisesti.

Sen varmistamiseksi, että kansalaiset pystyvät palaamaan tiettyyn paikkaan, TMA:n on oltava voimassa hieman kauemmin kuin sen matkan tekeminen vaatii, jota varten TMA on annettu. Tätä aikaa laskettaessa on otettava huomioon yöpymisten ja jatkoyhteyksien vaatima aika.

Liitteessä III käsitellään TMA:han liittyvät turvallisuustoimet.

Jos EU:n kansalaiselta evätään TMA, jolla hän voisi palata EU:n alueelle, hän voi ottaa yhteyttä Euroopan komission pääsihteeristöön.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 96/409/YUTP

3.5.2006

-

EUVL L 168, 6.7.1996

VIIMEISET LIIITTEIDEN MUUTOKSET:

Liitteet 1 ja 3

Päätös 2006/881/YUTP [EUVL L 363, 20.12.2006].

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EU) N:o 517/2013, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013, tavaroiden vapaan liikkuvuuden, henkilöiden vapaan liikkuvuuden, yhtiöoikeuden, kilpailupolitiikan, maatalouden, elintarvikkeiden turvallisuuden, eläinlääkintä- ja kasvinsuojelupolitiikan, liikennepolitiikan, energian, verotuksen, tilastojen, Euroopan laajuisten verkkojen, oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien, oikeuden, vapauden ja turvallisuuden, ympäristön, tulliliiton, ulkosuhteiden, ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä toimielinten alan tiettyjen asetusten ja päätösten mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen johdosta [EUVL L 158, 10.6.2013].

Viimeisin päivitys 18.06.2014

Top