Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Viljan yhteinen markkinajärjestely

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Viljan yhteinen markkinajärjestely

Viljan yhteisen markkinajärjestelyn (YMJ) avulla voidaan vakauttaa hintoja, sillä siinä vahvistetaan tukijärjestelmä sekä kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan menettelyt. Kyseinen asetus on voimassa 31. kesäkuuta 2008 asti.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1784/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, viljan yhteisestä markkinajärjestelystä [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin sovelletaan 1. heinäkuuta 2008 alkaen maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä.

Tämä asetus on osa vuonna 2003 toteutettua yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistusta (EN), ja siinä tarkistetaan perusteellisesti viljan yhteistä markkinajärjestelyä (YMJ), josta säädettiin aiemmin asetuksessa (ETY) N:o 1766/92.

Viljan YMJ:ssä säädetään sisämarkkinoilla sovellettavasta interventiojärjestelmästä ja eräistä tukitoimenpiteistä, joita sovelletaan eurooppalaisiin tuotteisiin silloin, kun niillä käydään kauppaa maailmanmarkkinoilla.

Soveltamisala

Viljan YMJ kattaa seuraavat:

  • maissin eri laatuluokat (mukaan luettuina sokerimaissi ja maissin siemenet);
  • tavallinen ja durumvehnä;
  • spelttivehnä;
  • ruis, ohra ja kaura;
  • jyvädurra;
  • tattari;
  • vehnä- ja ruisjauhot;
  • vehnärouheet ja karkeat vehnäjauhot ;
  • maltaat.

Näiden tuotteiden markkinointivuosi alkaa 1. heinäkuuta ja päättyy seuraavan vuoden 30. kesäkuuta.

Sisämarkkinat

Komissio hallinnoi vilja-alan interventiota viljan hallintokomitean (FR) avustamana.

Tukkuporrasta koskeva interventiohinta on 101,31 euroa tonnilta, ja siihen tehdään kuukausikorotuksia, jotka vaihtelevat kuukauden mukaan. Jäsenvaltioiden nimeämät interventioelimet (ks. asiaan liittyvissä säädöksissä oleva kohta "Hyväksytyt interventiokeskukset") ostavat tavallista tai durumvehnää, ohraa, maissia ja durraa kyseiseen hintaan, joka voi tietyissä olosuhteissa vaihdella. Näitä ostoja voidaan tehdä vain tiettyinä, kullekin jäsenvaltiolle vahvistettuina ajanjaksoina.

Maissiin ei markkinointivuodesta 2009/2010 alkaen enää sovelleta interventiota, ja interventioelimet voivat markkinointivuosina 2007/2008 ja 2008/2009 ostaa sitä rajoitettuja määriä (1 500 000 tonnia markkinointivuonna 2007/2008 ja 700 000 tonnia markkinointivuonna 2008/2009).

Markkinatilanteen vaatiessa voidaan päättää myös erityisistä interventiotoimenpiteistä. Eräiden tuotteiden osalta säädetään myös säännöllisin väliajoin vahvistettavasta tuotantotuesta.

Kolmansien maiden kanssa käytävä kauppa

Viljan tuonti ja vienti edellyttää, että jäsenvaltiot myöntävät hakijoille tuonti- tai vientitodistuksen.

Viljan tuonnissa sovelletaan yhteisen tullitariffin tulleja ja, tietyin edellytyksin, lisätulleja. Viimeksi mainittuja on sovellettava esimerkiksi silloin, kun tuontihinta alittaa tason, jonka yhteisö on ilmoittanut Maailman kauppajärjestölle, sekä tuotteisiin, joista voi aiheutua epäsuotuisia vaikutuksia yhteisön markkinoille.

Komissio voi hallintokomitean avustuksella vahvistaa tietyille tuontituotteille tariffikiintiöt. Tällaiset toimenpiteet toteutetaan soveltamalla eri menetelmiä, joissa otetaan huomioon yhteisön markkinoiden hankintatarpeet ja niiden tasapaino.

Sellaisenaan tai tietyissä (liitteessä III luetelluissa) muodoissa olevan viljan vientiä voidaan tukea vientituella. Sitä voidaan myöntää määräajoin tai tarjouskilpailulla noudattaen menetelmiä, joissa on vältettävä kaikenlaista toimijoiden välistä syrjintää.

Jos yhteisön viljamarkkinat ovat vaarassa häiriintyä, toimielimet voivat kieltää sisäisen tai ulkoisen jalostusmenettelyn käytön ja ottaa käyttöön muita tarvittavia toimenpiteitä. Poikkeuksellisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa myös silloin, kun maailmanmarkkinoiden hinnat uhkaavat yhteisön hankintoja.

Tausta

Viljan yhteisestä markkinajärjestelystä säädettiin ensimmäisen kerran vuonna 1962 asetuksella (ETY) N:o 19. Sitä on uudistettu useaan otteeseen vuosina 1967, 1975 ja 1992. Tällä, vuonna 2003 annetulla asetuksella käyttöön otetussa viljan YMJ:n uudistuksessa pyritään säilyttämään vuoden 1992 asetuksen henki; sen mukaan viljan YMJ:n riippuvuutta yhteisön tuesta oli vähennettävä sekä interventiohintaa alennettava.

Tämä YMJ sisällytettiin vuonna 2007 maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annettuun asetukseen, joka korvasi alakohtaisiin yhteisiin markkinajärjestelyihin sovellettavat 21 asetusta ja yksinkertaisti yhteisen maatalouspolitiikan oikeudellista kehystä.

Viittaukset

Asetus (EY) N:o 1784/2003

Asetus (EY) N:o 1154/2005

Asetus (EY) N:o 735/2007

Asetukseen (EY) N:o 1784/2003 tehdyt myöhemmät muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto (pdf) on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

ASIAAN LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET

Myynnin menettelyt ja edellytykset

Asetus (ETY) N:o 2131/93 (EYVL L 191, 31.7.1993)

Tässä asetuksessa vahvistetaan edellytykset, jotka koskevat interventioelinten ostaman viljan saattamista uudelleen markkinoille. Asetuksen mukaan kyseisistä tuotteista on tehtävä sopimus sen henkilön kanssa, joka tekee parhaan tarjouksen julkisessa tarjouskilpailussa, johon kaikki asianomaiset osallistuvat. Asetuksessa vahvistetaan julkisen tarjouskilpailun toimintaperiaatteet ja kumotaan aiempi, asetuksessa (ETY) N:o 1836/82 säädetty menettely.

Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

Asetus (EY) 712/2007 [EUVL L 163, 23.6.2007].

Tässä asetuksessa vahvistetaan jäsenvaltioiden kunkin interventioelimen osalta sisämarkkinoilla myytäviksi saatetut määrät 4. päivän heinäkuuta 2007 ja 25. päivän kesäkuuta 2008 välisenä aikana järjestettyjen osittaisten tarjouskilpailujen jälkeen. Kyseistä luetteloa päivitetään säännöllisesti.

Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

Tuonti ja vienti

Asetus (EY) N:o 2133/2001 [EYVL L 287, 31.10.2001].

Tässä asetuksessa vahvistetaan kiintiökausiksi yhteisön tariffikiintiöt ja vilja-alan tariffikatot. Siinä vahvistetaan myös tietyt yhteisöön tuotavan vehnän laatua koskevat vähimmäisvaatimukset.

Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

Asetus (EY) N:o 1342/2003 [EUVL 189, 29.7.2003].

Tässä asetuksessa vahvistetaan vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Se sisältää luettelon maininnoista, jotka kyseisen todistuksen on sisällettävä.

Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

Asetus (EY) N:o 824/2000 [EYVL L 100, 20.4.2000].

Tässä asetuksessa vahvistetaan interventioelinten suorittamaan viljan haltuunottoon sovellettavat menettelyt sekä analyysimenetelmät, joilla varmistetaan, että vilja on laadultaan virheetöntä, aitoa ja kauppakelpoista. Asetuksessa vahvistetaan kunkin vilja-alan tuotteen osalta muuttujat, joita ovat muun muassa enimmäiskosteuspitoisuus, epäpuhtauksien enimmäisosuus ja pienin mahdollinen ominaispaino.

Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

Torjunta-aineet

Direktiivi 86/362/ETY [EYVL L 221, 7.8.1986].

Tämän direktiivin tarkoituksena on suojella kuluttajien terveyttä viljan sisältämistä torjunta-aineista mahdollisesti johtuvilta vahingollisilta vaikutuksilta. Tätä varten direktiivissä vahvistetaan kaikkien luokiteltujen torjunta-aineiden jäämien sallittu enimmäismäärä.

Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

Viljoja koskevat vuotuiset tilastotiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 837/90 [EYVL L 88, 3.4.1990].

Tässä asetuksessa määritellään tilastotiedot, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle.

Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

Hyväksytyt interventiokeskukset

Asetus (ETY) N:o 2273/93 [EYVL L 207, 18.8.1993].

Tämä asetus sisältää luettelon kaikissa jäsenvaltioissa olevista viljan interventiokeskuksista.

Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

See also

Lisätietoja viljan YMJ:stä on saatavilla maatalouden pääosaston (DE) (EN) (FR) Internet-sivuilla olevassa peltokasveja käsittelevässä kohdassa sekä asiaa koskevissa säädöksissä.

Viimeisin päivitys 07.03.2008

Top