Help Print this page 
Title and reference
Luonnonvaraisen eläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Luonnonvaraisen eläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES)

Tämän asetuksen tavoitteena on varmistaa luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien suojelu ja säilyminen valvomalla niiden kauppaa asettamalla ehtoja niiden tuonnille, viennille ja jälleenviennille ja niiden siirtämiselle Euroopan unionin sisällä CITES-yleissopimuksen mukaisesti.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 338/97 , annettu 9 päivänä joulukuuta 1996 luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Tätä asetusta sovelletaan luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) tavoitteiden, periaatteiden ja määräysten mukaisesti. Siinä esitetään luettelo uhanalaisista lajeista neljässä liitteessä (A, B, C ja D). Lajiin kohdistuvan suojelun aste ja kaupallisten toimien luonne vaihtelee sen mukaan, missä liitteessä laji on lueteltu.

Tämän asetuksen puitteissa sovelletaan yhteisiä edellytyksiä

  • tässä asetuksessa tarkoitettujen lajien yksilöiden yhteisöön tuontia ja vientiä tai jälleenvientiä koskeviin lupiin liittyvien asiakirjojen myöntämiseen, käyttöön ja esittämiseen. Nämä asiakirjat ovat voimassa koko yhteisön alueella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden mahdollisuutta soveltaa ankarampia toimenpiteitä
  • liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiden myyntiin tai muihin liiketoimiin yhteisön sisällä.

Tuominen yhteisön alueelle

Uhanalaisten lajien edustajien tuonti yhteisön alueelle edellyttää

  • määräjäsenvaltion hallintoviranomaisen myöntämää tuontilupaa tai tuonti-ilmoitusta ja
  • tarpeellisten tarkastusten tekemistä.

Komissio voi milloin tahansa asettaa yleisiä tuontirajoituksia tai tiettyjä alkuperämaita koskevia rajoituksia; se julkaisee säännöllisesti luettelon tällaisista rajoituksista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Vienti tai jälleenvienti yhteisön ulkopuolelle

Uhanalaisten lajien yksilöiden vienti tai jälleenvienti edellyttää

  • sen jäsenvaltion hallintoviranomaisen myöntämän vientiluvan tai jälleenvientitodistuksen esittämistä, jossa vietävät lajiyksilöt sillä hetkellä ovat ja
  • tarpeellisten tarkastusten tekemistä.

Lupa- ja todistushakemusten epääminen

Kun jokin jäsenvaltio epää lupa- tai todistushakemuksen, se tiedottaa siitä välittömästi komissiolle, jonka vastuulla on tiedottaa asiasta muille jäsenvaltiolle.

Poikkeukset

Asetuksessa säädetään poikkeuksia lajiyksilöille, jotka ovat syntyneet tai jotka on kasvatettu tai keinotekoisesti lisätty tarhaoloissa, lajiyksilöille, joita siirretään kohdemaahan jonkin toisen maan kautta sekä lajiyksilöille, jotka ovat osa henkilökohtaista ja kodin esineistöä tai tarkoitettu tieteellisten laitosten käyttöön.

Kaupallisen toiminnan valvontaa koskevat säännökset

Liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiden ostaminen tai niillä käytävä kauppa on kielletty.

Jäsenvaltiot voivat myös kieltää liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiden hallussapidon.

Elävien lajiyksilöiden siirtäminen

Liitteessä A lueteltujen lajien elävien yksilöiden siirtämiseen yhteisön sisällä tarvitaan sen jäsenvaltion hallintoviranomaisten valtuutus, jossa lajiyksilö on.

Yhteisön sisällä tapahtuvan liitteessä B lueteltujen elävien yksilöiden siirtämisen edellytyksenä on, että vastaanottaja noudattaa eläinsuojelulle asetettuja määräyksiä (asianmukainen sijoituspaikka ja hoito).

Komissio voi milloin tahansa määrätä rajoituksia elävien lajiyksilöiden hallussapidolle tai siirtämiselle ottaen huomioon lajien tuontia yhteisöön koskevat rajoitukset.

Tuonti- ja vientipaikat

Jäsenvaltioiden on

  • nimettävä asetuksessa säädettyjen lajien tarkastuksista ja muodollisuuksista vastaavat tullitoimipaikat. Luettelo näistä toimipaikoista on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä
  • nimettävä asetuksen toimeenpanosta vastuussa olevat hallintoviranomaiset ja tieteelliset viranomaiset. Luettelo näistä viranomaisista on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä
  • valvottava asetuksessa annettujen säännösten noudattamista ja rangaistava rikkomuksista.

Tietojen antaminen

Asetuksella otetaan käyttöön asetuksen täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon tarkoitettu järjestelmä, jossa ovat mukana jäsenvaltiot, komissio, CITES-sihteeristö jne.

Jäsenvaltiot laativat vuosittain kertomuksen, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot asetuksen alaan kuuluvien lajien kaupan laajuudesta. Joka toinen vuosi jäsenvaltiot laativat yksityiskohtaisen selvityksen asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.

Taustaa

Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES) allekirjoitettiin Washingtonissa 3. maaliskuuta 1973 ja se astui voimaan 1. tammikuuta 1975. Sillä on tällä hetkellä 175 sopimusosapuolta.

Yleissopimuksen tekstiä muutettiin vuonna 1983 siten, että alueellista taloudellista integraatiota edistävät organisaatiot kuten Euroopan yhteisö voisivat tulla sopimuksen osapuoliksi (Gaboronen tarkistus). Tarpeeksi moni maa ei kuitenkaan ratifioinut sopimusta, jotta se olisi tullut voimaan. Tämän vuoksi jäsenvaltiot edustavat CITESin kokouksissa neuvoston määrittämää yhteisön kantaa yhdessä.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Asetus (EY) N:o 338/97

1.3.1997

-

EYVL L 61, 3.3.1997

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1497/2003

30.8.2003

-

EUVL L 215, 27.8.2003

Asetus (EY) N:o 1882/2003

20.11.2003

-

EUVL L 284, 31.10.2003

Asetus (EY) N:o 834/2004

19.5.2004

-

EUVL L 127, 29.4.2004

Asetus (EY) N:o 1332/2005

22.8.2005

-

EUVL L 215, 19.8.2005

Asetus (EY) N:o 398/2009

10.6.2009

-

EUVL L 126, 21.5.2009

Neuvoston asetukseen (EY) N:o 338/97 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

LIITTEIDEN MUUTTAMINEN

Liite I – Uhanalaisten lajien luettelo

Asetus (EY) N:o 318/2008 [EUVL L 95, 8.4.2008];

Asetus (EY) N:o 407/2009 [EUVL 123, 19.5.2009];

Asetus (EU) N:o 709/2010 [EUVL L 212, 12.8.2010];

Asetus (EU) N:o 1158/2012 [EUVL L 339, 12.12.2012].

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 997/2010 , annettu 5 päivänä marraskuuta 2010, tiettyjen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden unioniin tuonnin kieltämisestä toistaiseksi [EUVL L 290, 6.11.2010].

Täytäntöönpanotoimenpiteet

Komission suositus 2007/425/EY , annettu 13 päivänä kesäkuuta 2007 luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanon valvontatoimista [EUVL L 159, 20.6.2007].

Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tietty määrä toimenpiteitä, mukaan lukien asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koordinoivat kansalliset toimintasuunnitelmat, asetuksen rikkomustapauksissa sovellettavien varoittavien seuraamusten valmistelu, asetuksen täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten riittävien taloudellisten resurssien ja henkilöresurssien sekä koulutuksen varmistaminen, riittävä yleisölle tiedottaminen, säännölliset eläimillä ja kasveilla kauppaa tekevien tai niitä hallussa pitävien tahojen kuten eläinkauppojen, kasvattajien ja hoitoloiden tarkastukset, kansallisten tiedonvaihto- ja tietokeskusten nimittäminen, hallinnon ja valvonnan toimintaedellytysten kehittämiseen tähtäävien ohjelmien tukeminen kolmansissa maissa sekä osastojen välinen yhteistyö ja tiedonvaihto jäsenvaltioiden ja hallintoviranomaisten (kuten CITES-yleissopimuksen viranomaiset, Interpol tai Maailman tullijärjestö) välillä.

Komission asetus (EY) N:o 865/2006 , annettu 4 päivänä toukokuuta 2006, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä [EUVL L 166, 19.6.2006].

Lomakkeiden, joille tuonti- ja vientiluvat sekä jälleenvientitodistukset laaditaan, on oltava tämän asetuksen liitteessä I olevan mallin mukaisia. Lomakkeiden, joille laaditaan tuonti-ilmoitukset, on oltava liitteessä II olevan mallin mukaisia. Lomakkeiden, joille laaditaan kiertävien näyttelyjen todistukset, on oltava liitteessä III olevan mallin mukaisia. Lomakkeiden, joille laaditaan henkilökohtaista omistusta koskevien todistusten lisälehdet, on oltava liitteessä IV olevan mallin mukaisia. Asetuksen 5, 8 ja 9 artiklassa tarkoitettuja asiakirjoja varten tarvittavien lomakkeiden on oltava liitteessä V olevan mallin mukaisia. Nimilappujen on oltava liitteessä VI olevan mallin mukaisia. Yksilöiden kuvaukseen on sisällytettävä jokin liitteessä VII luetelluista tunnuksista ja mitat on ilmoitettava liitteessä VII lueteltuina yksikköinä. Liitteessä VIII on lueteltu vakiintuneita nimistölähteitä, joita voidaan käyttää luokitteluyksiköiden tieteellisiä nimiä ilmoitettaessa. Toimituksen tarkoitus ja yksilöiden alkuperä on ilmoitettava käyttäen jotakin liitteessä IX olevista tunnuksista. Lisäksi, asetuksessa annetaan säännöksiä asiakirjojen myöntämisestä, käytöstä ja voimassaolosta. Siinä esitellään myös tarhaoloissa syntyneitä ja kasvatettuja tai keinotekoisesti lisättyjä yksilöitä sekä näytteitä koskevat säännökset.

Ks. konsolidoitu toisinto

Viimeisin päivitys 14.01.2014

Top