Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sen varmistaminen, ettei luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppa uhkaa niiden säilymistä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sen varmistaminen, ettei luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppa uhkaa niiden säilymistä

Euroopan unioni (EU) muodostaa merkittävät markkinat luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista peräisin oleville laillisille ja laittomille tuotteille. Se pyrkii suojelemaan ja säilyttämään uhanalaisia lajeja valvomalla niiden kauppaa ja kuljettamista.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 338/97, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) muodostaa merkittävät markkinat luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista peräisin oleville laillisille ja laittomille tuotteille. Se pyrkii suojelemaan ja säilyttämään uhanalaisia lajeja valvomalla niiden kauppaa ja kuljettamista.

ASETUKSEN TARKOITUS

EU:n sisämarkkinoiden vuoksi ja koska EU:ssa ei suoriteta järjestelmällisesti rajatarkastuksia, villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES) on pantava täytäntöön yhdenmukaisesti kaikissa EU-maissa. CITES on pantu EU:ssa täytäntöön luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa koskevilla EU:n asetuksilla. EU-maat noudattavat sääntöjä, jotka koskevat uhanalaisten eläin- ja kasvilajien ja niistä peräisin olevien tuotteiden tuontia ja vientiä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kaupan valvonta

  • Uhanalaisten lajien yksilöiden tuonti EU:hun edellyttää määräjäsenvaltion viranomaisen myöntämän tuontiluvan taikka tuonti-ilmoituksen esittämistä.
  • Vienti EU:sta edellyttää sen EU-maan viranomaisen myöntämän vientiluvan tai jälleenvientitodistuksen esittämistä, jossa yksilöt ovat.
  • Lajien luokat esitetään asetuksen liitteissä A-D.
  • Liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiden, esimerkiksi gepardien, kauppa on kielletty, ja elävien yksilöiden siirrot EU:n sisällä edellyttävät etukäteislupaa.
  • Liitteissä B ja C lueteltujen lajien, kuten kobrien ja mangustien, elävien yksilöiden siirtoihin sovelletaan sääntöjä, jotka koskevat todistuksia sekä eläinten asianmukaista säilytystä ja hoitoa. Liite D kattaa elävien eläinten muut siirrot, kokonaiset nahat ja kasvituotteet.
  • Erityisissä olosuhteissa voidaan asettaa lisärajoituksia, ja EU-mailla voi olla omia, tiukempia sääntöjään.

Asetuksessa säädetään poikkeuksista, jotka koskevat vankeudessa syntyneitä ja kasvatettuja tai keinotekoisesti lisättyjä yksilöitä ja yksilöitä, jotka ovat henkilökohtaisia tavaroita tai tarkoitettu tutkimuslaitoksiin.

Organisointi ja tiedotus

EU-maiden on

  • nimettävä tulliasemat, joissa tarkastuksia suoritetaan,
  • nimettävä hallinto- ja tieteelliset viranomaiset, jotka vastaavat asetuksen täytäntöönpanosta,
  • seurattava säännösten noudattamista ja määrättävä seuraamuksia niiden rikkomisesta,
  • laadittava kertomuksia ja vaihdettava tietoja täytäntöönpanosta ja mahdollisista hylätyistä lupahakemuksista.

Komissio julkaisi helmikuussa 2014 tiedonannon keskustelun käynnistämiseksi EU:n lähestymistavasta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomaan kauppaan.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta sovelletaan 1. kesäkuuta 1997 alkaen.

Lisätietoja on saatavilla seuraavilla verkkosivustoilla:

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 338/97

3.3.1997

-

EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1-69

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1497/2003

30.8.2003

-

EUVL L 215, 27.8.2003, s. 3-84

Asetus (EY) N:o 1882/2003

20.11.2003

-

EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1-53

Asetus (EY) N:o 834/2004

19.5.2004

-

EUVL L 127, 29.4.2004, s. 40-42

Asetus (EY) N:o 1332/2005

22.8.2005

-

EUVL L 215, 19.8.2005, s. 1-60

Asetus (EY) N:o 398/2009

10.6.2009

-

EUVL L 126, 21.5.2009, s. 5-8

Asetukseen (EY) N:o 338/97 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 865/2006, annettu 4 päivänä toukokuuta 2006, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 166, 19.6.2006, s. 1-69). Konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 792/2012, annettu 23 päivänä elokuuta 2012, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 338/97 säädettyjen lupien, todistusten ja muiden asiakirjojen mallia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta (EUVL L 242, 7.9.2012, s. 13-45). Konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2015/57, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 338/97 ja asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 865/2006 säädettyjen lupien, todistusten ja muiden asiakirjojen mallia koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 10, 16.1.2015, s. 19-24).

Neuvoston päätös (EU) 2015/451, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2015, Euroopan unionin liittymisestä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevaan yleissopimukseen (CITES) (EUVL L 75, 19.3.2015, s. 1-3).

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2015/736, annettu 7 päivänä toukokuuta 2015, tiettyjen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden unioniin tuonnin kieltämisestä (EUVL L 117, 8.5.2015, s. 25-44).

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: EU:n lähestymistapa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjuntaan (COM(2014) 64 final, 7.2.2014).

Viimeisin päivitys: 19.05.2015

Top