Help Print this page 
Title and reference
Radioaktiivisen jätteen siirtojen valvonta ja tarkkailu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Radioaktiivisen jätteen siirtojen valvonta ja tarkkailu

Kansanterveyttä uhkaavien riskien minimoimiseksi EU edellyttää ennakkolupaa radioaktiivisen jätteen* siirtoihin.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2006/117/Euratom, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta

TIIVISTELMÄ

Kansanterveyttä uhkaavien riskien minimoimiseksi EU edellyttää ennakkolupaa radioaktiivisen jätteen* siirtoihin.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä sallitaan käytetyn polttoaineen siirrot EU-maiden välillä jälleenkäsittelyä varten.

Direktiivissä edellytetään ennakkolupaa radioaktiivisen jätteen ja käytetyn polttoaineen* rajat ylittäviin siirtoihin, jos alkuperämaa tai määrämaa taikka mikä tahansa kauttakulkumaa on EU-maa.

Direktiivissä säädetään, että direktiiviä rikkovat radioaktiivisten aineiden siirrot on palautettava alkuperämaahansa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n laajuinen siirtojärjestelmä

Käytössä on pakollinen EU:n laajuinen järjestelmä, joka käyttää valvonnan vakioasiakirjaa.

Jos radioaktiivisen jätteen siirron alkuperä-, määrä- tai kauttakulkumaa on EU-maa, siirrosta on tehtävä ilmoitus asianomaisille kansallisille viranomaisille.

Siirron suorittamiseksi haltijan* on jätettävä lupahakemus alkuperämaan toimivaltaisille viranomaisille.

Siirron vastaanottamiseksi haltijan* on jätettävä lupahakemus määrämaan toimivaltaisille viranomaisille.

Määrämaan ja mahdollisen kauttakulkumaan on ilmoitettava alkuperämaan viranomaisille suostumuksensa, ennen kuin siirto voidaan suorittaa.

Minkä tyyppiset siirrot eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan?

Käytöstä poistettujen lähteiden* palautukset radioaktiivisten lähteiden toimittajalle.

Eri käyttötarkoitukseen aiottu jälleenkäsitelty radioaktiivinen jäte.

Luonnossa esiintyvät radioaktiiviset materiaalit, jotka eivät ole peräisin keinotekoisista lähteistä.

Direktiivissä kielletään radioaktiivisen jätteen vienti

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioihin Cotonoun sopimuksen mukaisesti,

mihin tahansa muuhun EU:n ulkopuoliseen maahan, jolla ei ole valmiuksia käsitellä radioaktiivista jätettä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

25. joulukuuta 2008 alkaen.

Lisätietoja: Radioaktiivisten materiaalien kuljetus.

KESKEISET TERMIT

* Radioaktiivinen jäte - radioaktiivinen materiaali, jolle ei ole suunniteltu mitään jatkokäyttöä.

* Käytetty polttoaine - ydinpolttoaine, joka on säteilytetty reaktorin sydämessä ja pysyvästi poistettu sieltä. Sitä voidaan pitää käyttökelpoisena materiaalina, jota voidaan jälleenkäyttää tai joka voidaan loppusijoittaa.

* Haltija - luonnollinen henkilö tai organisaatio, joka vastaa radioaktiivisen jätteen tai käytetyn polttoaineen siirron suunnittelusta ja jolla on lainsäädännön mukainen vastuu näistä materiaaleista ennen siirtoa.

* Käytöstä poistetut lähteet - lähteet, joita ei enää käytetä tai aiota käyttää sen toiminnan harjoittamiseen, johon lupa on myönnetty.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2006/117/Euratom

25.12.2006

24.12.2008

EUVL L 337, 5.12.2006, s. 21-32

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission suositus 2008/956/Euratom, annettu 4 päivänä joulukuuta 2008, kolmansiin maihin suuntautuvaan radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen vientiin sovellettavista arviointiperusteista (EUVL L 338, 17.12.2008, s. 69-71)

Komission päätös 2008/312/Euratom, tehty 5 päivänä maaliskuuta 2008, neuvoston direktiivissä 2006/117/Euratom tarkoitetusta vakioasiakirjasta radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvontaa ja tarkkailua varten (EUVL L 107, 17.4.2008, s. 32-59)

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta annetun neuvoston direktiivin 2006/117/Euratom täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa (COM(2013) 240 final, 25.4.2013)

Viimeisin päivitys: 27.08.2015

Top