Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-maiden välistä kauppaa koskevat tilastot - Intrastat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

EU-maiden välistä kauppaa koskevat tilastot - Intrastat

Euroopan unionin tilastotoimisto Eurostat kerää tietoa muun muassa EU-maiden välisestä tavarakaupasta (Intrastat). Asetuksessa säädetään Intrastat-järjestelmistä ja -menettelyistä, ja sillä pyritään varmistamaan, että EU-maat keräävät ja toimittavat Eurostatille vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 638/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3330/91 kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin tilastotoimisto Eurostat kerää tietoa muun muassa EU-maiden välisestä tavarakaupasta (Intrastat). Asetuksessa säädetään Intrastat-järjestelmistä ja -menettelyistä, ja sillä pyritään varmistamaan, että EU-maat keräävät ja toimittavat Eurostatille vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa vuonna 1993 perustettua Intrastat-järjestelmää ja parantaa EU-maiden tilastojen vertailukelpoisuutta. Kauppaa koskevat tilastot ovat ensisijaisen tärkeitä EU:n sisämarkkinapolitiikkojen kehittämisessä ja markkinoiden analysoimisessa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Asetus koskee tavarakauppaa. ”Tavarakaupalla” tarkoitetaan tavaroiden liikkumista EU-maasta toiseen, ja ”tavaroilla” kaikkea irtainta omaisuutta, sähkövirta mukaan luettuna.

EU:n yritysten, jotka on rekisteröity arvonlisäverovelvollisiksi ja joiden kaupan vuosittainen arvo ylittää tietyn kynnysarvon, on toimitettava tietoja liiketoimistaan muiden EU-maiden kanssa. Tiedot koskevat sekä saapuvia tavaroita (hankinnat, ostot tai tuonti) että lähteviä tavaroita (poistot, myynti tai vienti). Muut yritykset on vapautettu ilmoittamisvelvollisuudesta.

EU-maat määrittelevät vuosittain kynnysarvon ja asettavat erilliset kynnysarvot saapuville ja lähteville tavaroille (vähimmäistietojen keräämiseksi molemmista tavaravirroista).

Rekisterit

Jokaisen EU-maan kansallinen tilastoviranomainen hallinnoi EU:n sisäisten toimijoiden rekisteriä (yritysrekisteriä), joka sisältää lähettäjät ja vastaanottajat.

Tiedonkeruu Intrastat-järjestelmään

Yritysten, jotka ovat velvoitettuja antamaan Intrastat-ilmoituksia, on toimitettava seuraavat tiedot:

tunnistenumero

viitejakso

virta (saapuva, lähtevä)

tavarat, joita ilmoitus koskee (käyttäen EU:n yhdistetyn nimikkeistön kahdeksannumeroista alanimikettä)

kauppakumppanina oleva jäsenvaltio

tavaroiden arvo kansallisessa valuutassa

tavaroiden määrä nettomassana (paino ilman pakkausta) ja tarvittaessa lisäyksiköissä (litra, m2, lukumäärä jne.)

liiketoimen luonne.

Luottamuksellisuus

Tilastotietojen toimittaja voi pyytää tilastotietojen luottamuksellista käsittelyä. Siinä tapauksessa kansallisen viranomaisen on päätettävä, levitetäänkö tilastotietoja, jotka tekevät mahdolliseksi kyseisen osapuolten tunnistamisen epäsuorasti, tai muutetaanko näitä tilastotietoja siten, että niiden levittäminen ei vaikuta tilastotietojen luottamuksellisuuden säilymiseen.

Tietojen toimittaminen Eurostatille

EU-maat toimittavat Eurostatille EU-maiden välistä tavarakauppaa koskevat tilastonsa kuukausittain.

Niiden vastuulla on varmistaa, että toimitetut tiedot täyttävät voimassa olevat laatukriteerit. Tilastojen on täytettävä seuraavat kriteerit:

relevanssi

tarkkuus

ajantasaisuus

oikea-aikaisuus

saatavuus ja selkeys

vertailukelpoisuus

yhtenäisyys.

Euroopan komissio voi yhdessä EU-maiden edustajista koostuvan komitean kanssa tehdä asetukseen tiettyjä teknisiä muutoksia.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta sovelletaan 1.1.2005 alkaen.

TAUSTAA

Intrastat perustettiin 1.1.1993, samana päivänä, jona EU:n sisämarkkinat syntyivät. Se korvaa tulli-ilmoitukset kauppaa koskevien tietojen lähteenä.

Lisätietoja löytyy Eurostatin verkkosivustolta

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 638/2004

27.4.2004

-

EUVL L 102, 7.4.2004, s. 1-8

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 222/2009

20.4.2009

-

EUVL L 87, 31.3.2009, s. 160-163

Asetus (EU) N:o 659/2014

17.7.2014

-

EUVL L 189, 27.6.2014, s. 128-134

Asetukseen (EY) N:o 638/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys 03.04.2015

Top