Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhdistetty nimikkeistö, yhteinen tullitariffi ja Euroopan unionin yhtenäistetty tariffi (Taric)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Yhdistetty nimikkeistö, yhteinen tullitariffi ja Euroopan unionin yhtenäistetty tariffi (Taric)

Yhdistetty nimikkeistö on tulliliiton tariffi- ja tilastonimikkeistö.Yhteisessä tullitariffissa vahvistetaan Euroopan unioniin (EU) tuotavista tuotteista kannettavat tullit. EU:n yhtenäistettyä tariffia kutsutaan Tariciksi. Tariciin sisältyvät EU:n toimenpiteet ja maataloutta koskevat toimenpiteet, joita sovelletaan EU:sta vietäviin ja tuotaviin tavaroihin. Komissio vastaa Taricin hallinnoinnista ja saattaa sen ajan tasalle päivittäin virallisella Taric-verkkosivustolla.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87 , annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Asetuksen tavoitteena on luoda yhdistetty nimikkeistö tulliliiton tariffi- ja tilastointitarpeita varten ja perustaa Euroopan unionin yhtenäistetty tariffi (Taric). Yhdistetyn nimikkeistön käytön ansiosta EU:ssa voidaan kerätä, vaihtaa ja julkaista luotettavia yhteisön ulkomaankaupan tilastoja koskevia tietoja. Sitä käytetään myös ulkomaankauppaa koskevien tilastojen kokoamiseen ja levittämiseen EU:n sisäisessä kaupassa.

Euroopan unionin yhtenäistetty tariffi (Taric)

Taric on Euroopan unionin yhtenäistetty tariffi. Taric sisältää EU:n ulkokaupassa kannettavat tullit sekä määrättyjä siinä sovellettavia EU:n sääntöjä. Taricin oikeusperusta on neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987.

Taricin avulla EU-maat voivat tullata tavarat automaattisesti. Sen käytön ansiosta voidaan kerätä, vaihtaa ja julkaista EU:n ulkomaankaupan tilastoja koskevia tietoja. Nämä tiedot eivät kuitenkaan ole yleisesti saatavilla.

Yhdistetty nimikkeistö ja Taric

Asetuksella otetaan käyttöön yhdistetyksi nimikkeistöksi (CN) kutsuttu tavaranimikkeistö, joka vastaa sekä yhteisen tullitariffin että EU:n ulkomaankaupan tarpeisiin. Sen perustana on harmonoitu järjestelmä (HS-nimikkeistö), johon on lisätty CN:n alanimikkeiksi kutsuttuja alajaotteluita.

Yhdistetty nimikkeistö on laadittu yhdistämällä yhteisen tullitariffin ja Nimexen (EU:n tilastonimikkeistön) nimikkeistöt.

Asetuksen liitteessä I vahvistetaan yhteisen tullitariffin sopimustullit sekä joitakin autonomisia tulleja silloin, kun ne ovat sopimustulleja alhaisemmat, sekä täydentävät tilastolliset yksiköt.

Komissio laatii yhdistettyyn nimikkeistöön perustuvan Euroopan unionin yhtenäistetyn tullitariffin, jota kutsutaan nimellä Taric. Siihen sisältyvät erityisesti tavaroiden lainsäädännön täytäntöönpanon mukaiseen kuvaukseen käytettävät Taricin alanimikkeiksi kutsutut täydentävät EU:n alajaottelut, tavaroiden alkuperän mukaan määräytyvät tullit tai muut kauppapoliittiset toimenpiteet.

Kullakin yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeellä on kahdeksannumeroinen koodi. Koodin kuusi ensimmäistä numeroa muodostavat harmonoidun järjestelmän nimikkeet ja alanimikkeet. Seitsemäs ja kahdeksas numero muodostavat yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeet. Yhdeksäs ja kymmenes numero muodostavat Taricin alanimikkeet.

Komission asema

Komissio antaa vuosittain asetuksen, joka sisältää yhdistetyn nimikkeistön täydellisen toisinnon ja yhteisen tullitariffin tullit neuvoston ja komission niihin tekemine muutoksineen. Tämä asetus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä viimeistään 31. lokakuuta. Sitä sovelletaan seuraavan vuoden 1. tammikuuta alkaen.

Komissio vastaa Taricin levittämisestä ja tietokoneavusteisesta ylläpidosta. Se vahvistaa Taricin koodit, päivittää sen ja ilmoittaa EU-maille päivittäin elektronisessa muodossa siihen tehdyistä muutoksista.

Komitologia

Näiden tehtävien hoidossa komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 247 artiklalla ja asetuksen 2658/87 10 artiklalla perustettu tullikoodeksikomitea, johon kuuluu EU-maiden edustajia ja jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja. Komitea on toimivaltainen tutkimaan kaikki yhdistettyyn nimikkeistöön, Taric-nimikkeistöön ja kaikkiin muihin yhdistettyyn nimikkeistöön pohjautuviin nimikkeistöihin liittyvät kysymykset.

VIITTEET

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Asetus (ETY) N:o 2658/87

10.9.1987

-

EYVL L 256, 7.9.1987

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Asetus (ETY) N:o 3528/89

28.11.1989

-

EYVL L 374, 22.12.1989

Asetus (ETY) N:o 2913/92

22.10.1992

-

EYVL L 302, 19.10.1992

Asetus (ETY) N:o 1969/93

26.7.1993

-

EYVL L 180, 23.7.1993

Asetus (EY) N:o 254/2000

10.2.2000

-

EYVL L 28, 3.2.2000

Asetukseen N:o 2658/87 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Asetuksen N:o 2658/87 liitettä I muutetaan säännöllisesti

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto menettelytapasäännöistä yhdistetyn nimikkeistön (CN) hallinnoimiseksi [EYVL C 150, 30.5.2000].

Näiden menettelytapasääntöjen tavoitteena on helpottaa perusasetuksen liitteessä I olevien alanimikkeiden hallinnointia, erityisesti sen menettelyn osalta, jolla yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeitä säilytetään, lisätään ja poistetaan yhdistetyn nimikkeistön (CN) yksinkertaistamiseksi ja nykyaikaistamiseksi. Näiden menettelytapasääntöjen periaatteita sovelletaan kaikkiin alanimikkeiden muuttamista koskeviin pyyntöihin. Yhdistetyn nimikkeistön muuttamista voivat pyytää verotuksen ja tulliliiton pääosasto, Eurostat ja muut komission yksiköt, tullikoodeksikomitea, EU-maat sekä eurooppalaiset taloudellisia toimijoita edustavat toimialajärjestöt. Tilastoihin liittyvät muutospyynnöt osoitetaan Eurostatille ja muut muutospyynnöt komission verotuksen ja tulliliiton pääosastolle. Periaatteessa muutospyynnöt on toimitettava viimeistään muutosten voimaantuloa edeltävän vuoden 30. huhtikuuta. Jokaisessa muutospyynnössä on oltava pyynnön esittämisen syyt, kyseessä olevan nimikkeistön alanimikkeet, asianomaisten tuotteiden kaupan määrää koskeva arvio ja tiedot tuotteen esittämismuodosta.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1255/96 , annettu 27 päivänä kesäkuuta 1996, tiettyihin teollisuus- ja maataloustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta [EYVL L 158, 29.6.1996].

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden yhteisen tullitariffin autonomiset tullit suspendoidaan väliaikaisesti kokonaan tai osittain, koska niitä ei tuoteta EU:ssa riittävästi tai niitä ei tuoteta siellä lainkaan. Näin tuottajat voivat täyttää näitä tuotteita käyttävien EU:n teollisuusalojen tarpeet. Komissio tekee asetukseen teknisiä mukautuksia, kun CN-koodia tai Taric-koodeja muutetaan.

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön (EUVL C, 6.5.2011).

Nämä ovat huomautusten viimeiset toisinnot, joiden katsotaan auttavan merkittävästi erilaisten tullinimikkeiden laajuuden tulkinnassa. On kuitenkin huomattava, että ne eivät ole oikeudellisesti sitovia.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1001/2013 , annettu 4 päivänä lokakuuta 2013, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EUVL) (EUVL L 290, 31.10.2013).

Tämä on yhdistetyn nimikkeistön asetusta koskevan liitteen I viimeisin toisinto. Asetus astuu voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014 ja siinä otetaan huomioon kaikki muutokset, jotka ovat kansainvälisesti hyväksyttyjä joko Maailman tullijärjestön harmonoidun järjestelmän nimikkeistön mukaisesti tai Maailman kauppajärjestön (WTO) sopimustullien määrien mukaisesti. Siinä otetaan huomioon myös tilastoihin ja kauppapolitiikkaan sekä teknologiseen ja kaupalliseen kehitykseen liittyvät muutokset sekä tarve mukauttaa tai selkeyttää tekstejä.

Viimeisin päivitys 09.02.2014

Top