Help Print this page 
Title and reference
Tuotteiden kaupan - CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tuotteiden kaupan - CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä

Tässä päätöksessä vahvistetaan yhteiset periaatteet, joita sovelletaan kaikkeen alakohtaiseen lainsäädäntöön sen tarkistamisen tai uudelleenlaatimisen yhteydessä. Päätös muodostaa myös puitteet tuotteiden kaupan pitämisen ehtojen yhdenmukaistamista koskevaa tulevaa lainsäädäntöä varten. Päätöksen avulla vahvistetaan kuluttajien luottamusta ja parannetaan tavaroiden vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvissä yhteisissä puitteissa vahvistetaan

  • yhteiset määritelmät
  • tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevat yhteiset arviointimenettelyt
  • talouden toimijoiden velvollisuudet (valmistajat, tuojat, jakelijat ja niin edelleen)
  • CE-merkinnän käyttöä koskevat säännöt unionissa kaupan pidettyihin tuotteisiin liittyvän luottamuksen lisäämiseksi
  • vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia koskevat vaatimukset
  • suojamenettelyt.

Yhteiset puitteet muodostavat perustan tulevalle alakohtaiselle sääntelylle, jonka tarkoituksena on lainsäädännön yhtenäistäminen (harmonisointi). Puitteet pohjautuvat uuteen lähestymistapaan, jonka mukaan vain olennaisista vaatimuksista säädetään lainsäädännöllä ja sitä täydennetään yhdenmukaistetuilla standardeilla. Tämän päätöksen säännöksiä olisi mahdollisuuksien mukaan käytettävä tulevassa alakohtaisessa lainsäädännössä, jossa yksilöidään olennaiset vaatimukset tuotteiden kaupan pitämiselle. Erityislainsäädännössä voidaan tarvittaessa turvautua muihinkin ratkaisuihin.

Määritelmät

Päätöksessä vahvistetaan yksiselitteiset määritelmät peruskäsitteille, joita ovat muun muassa "valmistaja", "jakelija", "tuoja", "yhdenmukaistettu standardi", "markkinoille saattaminen" ja "vaatimustenmukaisuuden arviointi". Yksiselitteisten määritelmien käyttöönottaminen helpottaa tulevan lainsäädännön tulkintaa ja asianmukaista täytäntöönpanoa.

Valmistajan, tuojan ja jakelijan velvollisuudet

Ennen kuin tuotetta voidaan pitää kaupan ja saattaa markkinoille, sen on oltava tiettyjen vaatimusten mukainen. Valmistajan on varmistettava, että hänen tuotteensa ovat sovellettavien vaatimusten mukaisia joko tekemällään tai teettämällään vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyllä. Kun tuotteen vaatimustenmukaisuus on osoitettu, valmistajan on kiinnitettävä tuotteeseen CE-merkintä ja laadittava EY‑vaatimustenmukaisuusvakuutus. Valmistajan on ilmoitettava tuotteessa nimensä, toiminimensä, tavaramerkkinsä ja osoitteensa. Hän varmistaa sarjatuotannon vaatimustenmukaisuuden. Tuotteeseen liitetään ohjeet ja turvallisuustiedot ymmärrettävällä kielellä. Mikäli vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos toteuttaa tuotetta koskevia toimia, valmistaja kiinnittää tuotteeseen kyseisen laitoksen numeron.

Tuojan ja jakelijan on varmistettava, että valmistaja on täyttänyt velvollisuutensa. Heidän on tarkastettava, että tuotteeseen on kiinnitetty asianmukainen vaatimustenmukaisuusmerkintä ja että vaaditut asiakirjat on toimitettu.

Valmistajien (tai näiden valtuutetun edustajan), jakelijoiden ja tuojien on annettava toimivaltaisille viranomaisille kaikki tarvittavat tuotetta koskevat tiedot tuotteen jäljitettävyyden varmistamiseksi.

Tuotteen vaatimustenmukaisuus

Päätöksessä vahvistetaan selkeämmät puitteet vaatimustenmukaisuudelle. Siinä säädetään useista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä (erittely liitteessä), joista lainsäätäjä voi valita parhaiten soveltuvan menettelyn.

Päätöksessä vahvistetaan myös CE-merkinnän kiinnittämistä koskevat säännöt ja edellytykset. Merkintään sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 765/2008 säädettyjä yleisiä periaatteita. Jäsenvaltiot huolehtivat CE-merkintää koskevan järjestelmän asianmukaisesta täytäntöönpanosta ja määräävät seuraamukset rikkomuksista.

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Tietyissä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyissä arvioinnin suorittaa jäsenvaltioiden komissiolle ilmoittama vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos.

Päätöksessä vahvistetaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten ilmoittamista koskevat yhteiset vaatimukset. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on tarjottava takeet siitä, että ne suorittavat toimensa riippumattomasti, objektiivisesti, puolueettomasti ja luottamuksellisesti sekä ammatillista luotettavuutta osoittaen. Laitoksille on myös annettava tarvittava toimivalta ja tekniset voimavarat niille annettujen tehtävien hoitamiseksi moitteettomasti.

Komissio huolehtii asianmukaisesta koordinoinnista ja yhteistyöstä ilmoitettujen arviointilaitosten välillä.

Suojamenettelyt

Kansallisella tasolla riskin aiheuttavien tuotteiden varalta on säädetty yhteisön suojamenettely. Siinä on annettu määräyksiä muun muassa komission ja jäsenvaltioiden tiedottamisesta. Menettelyä voidaan soveltaa, jos jäsenvaltioiden välillä on erimielisyyttä jonkin jäsenvaltion toteuttamista toimenpiteistä.

Taustaa

Tällä päätöksellä kumotaan teknistä yhdenmukaistamista koskevien direktiivien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen eri vaiheissa käytettäviksi tarkoitetuista moduuleista ja CE-merkinnän kiinnittämistä koskevista säännöistä ja käytöstä 22 päivänä heinäkuuta 1993 tehty päätös 93/465/EY.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 768/2008/EY

9.7.2008

-

EUVL L 218, 13.8.2008

See also

Viimeisin päivitys 25.01.2011

Top