Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhtenäismarkkinoiden seuranta kuluttajan kannalta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Yhtenäismarkkinoiden seuranta kuluttajan kannalta

Eurooppalaisilla on oikeus odottaa yhtenäismarkkinoilta käytännön tuloksia. Siitä syystä komissio on ottanut käyttöön uuden työkalun kuluttajamarkkinoiden seurantaan: tulostaulun, jossa kiinnitetään tuotteiden hinnan ja turvallisuuden lisäksi huomiota kuluttajien tyytyväisyyteen.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto 29. tammikuuta 2008: "Yhtenäismarkkinoiden seuranta kuluttajan kannalta: kuluttajamarkkinoiden tulostaulu" [KOM(2008) 31 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Yhtenäismarkkinat ei ole yksistään taloudellinen hanke, vaan sen tarkoituksena on myös parantaa ihmisten terveyttä, ympäristöä ja eurooppalaisten turvallisuutta. Jotta kansalaiset voisivat hyötyä tuloksista paremmin, komissio on luonut uuden sisämarkkinoiden seurantavälineen eli kulutushyödykkeiden ja -palveluiden markkinoita koskevan eurooppalaisen tulostaulun. Sen tavoitteena on arvioida sisämarkkinoiden toimintaa kuluttajien kannalta.

Tiedonannossa esitellään kuluttajamarkkinoiden arviointiin käytetyt menetelmät sekä ensimmäisen tulostaulun tulokset.

Kulutushyödykemarkkinoiden seurantaprosessi on jaettu kahteen vaiheeseen, joita ovat kartoitusvaihe ja sitä seuraava analyysivaihe. Kartoitusvaiheessa pyritään yksilöimään alat, joilla esiintyy toimintahäiriöitä, ja analyysivaiheessa määrittämään toimintahäiriöiden syyt.

Markkinoita tutkitaan kolmen ulottuvuuden suhteen, joista esitetään yhteenveto jäljempänä.

Kuluttajamarkkinoiden kartoitus

Eri alojen keskeiset ominaispiirteet kartoitetaan viiden tärkeimmän indikaattorin avulla:

 • Kuluttajien valitukset: Valitusten määrä vaihtelee alan, maan, kuluttajansuojan perinteiden ja sen mukaan, miten todennäköisenä valituksen läpimenoa pidetään.
 • Hintatasot: Hintoihin voivat vaikuttaa elintason vaihtelu alueelta toiselle tai asiakaspalvelu, mutta tietyt erot saavat epäilemään kartellien olemassaoloa ja vapaan kilpailun esteitä tai hämäriä hinnoittelukäytäntöjä, jotka estävät kuluttajaa tekemästä valistuneita valintoja. Tästä syystä on tarpeen tutkia hintaerojen lisäksi myös syyt eroihin.
 • Kuluttajien tyytyväisyys: Mitattavia määreitä ovat muun muassa tuotteiden laatu, kuluttajien valinnan mahdollisuudet, hintojen avoimuus ja myynnin jälkeinen palvelu.
 • Palveluntarjoajan vaihtaminen: Vaihtojen määrää mittaamalla voidaan arvioida kuluttajan valinnanmahdollisuuksia. Vaikuttavia tekijöitä ovat etenkin markkinoiden avoimuus ja vaihdon esteet.
 • Tuotteiden ja palvelujen turvallisuus: Tuotteiden ja palvelujen aiheuttamien onnettomuuksien ja vammautumisten määrä on arvioitava asianmukaisella tavalla.

Vähittäiskaupan sisämarkkinoiden yhdentymisen arviointi

Yhdentyneet sisämarkkinat ovat markkinat, joilla kuluttajat ja vähittäismyyjät suhtautuvat yhtä luottavaisesti rajatylittävään kauppaan kuin omassa maassaan tehtyyn kauppaan. Vähittäiskaupan sisämarkkinoiden yhdentymistä voidaan mitata sillä, kuinka paljon maassa on vähittäiskauppiaita muista maista, suoria rajatylittäviä ulkomaisia investointeja ja rajatylittävää vähittäiskauppaa. On myös syytä tutkia asenteita ja rajatylittäviä ostoksia tekevien henkilöiden kohtaamia ongelmia.

Jäsenvaltioiden kuluttajaympäristöjen vertailu

Kuluttajansuoja vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Jäsenvaltioiden kuluttajaympäristöjen arvioimiseksi on tutkittava:

 • lainsäädännön soveltaminen eli valvontajärjestelmien laatu, lainsäädännön noudattaminen ja täytäntöönpanoresurssit (kuten toteutettujen tarkastusten määrä)
 • muutoksenhakukeinot ja kuluttajien käsitys niistä
 • kuluttajajärjestöjen asema ja kuluttajien luottamus niihin
 • kuluttajien vaikutusmahdollisuudet: erityisesti kuluttajavalistuksen, tiedottamisen, kuluttajataitojen hallinnan ja valveutuneisuuden taso.

Analyysivaihe

Analyysivaiheessa pyritään määrittämään markkinoiden toimintahäiriöiden syyt. Toimintahäiriöiden syiden yksilöiminen auttaa myöhemmin valitsemaan parhaan välineen ongelman ratkaisemiseen. Tällaisia voivat olla muun muassa kilpailupolitiikka määräävän markkina-aseman väärinkäyttötapauksessa, alakohtainen sääntely tiettyjen markkinoille pääsyn esteiden poistamiseksi, kuluttajapolitiikka tiedotuksen avoimuuden takaamiseksi jne.

Analyysivaiheessa tarkasteltavia kohteita ovat muun muassa

 • kuluttajien vaikutusmahdollisuudet
 • kuluttajien kärsimät vahingot
 • tuontihintojen ja kuluttajahintojen välinen suhde
 • lainsäädäntöä koskevat indikaattorit
 • lainsäädännön noudattaminen
 • laatu, erityisesti innovointiaste sekä terveys- ja ympäristönäkökohdat
 • saatavuus ja hintojen kohtuullisuus
 • yhteentoimivuus eli järjestelmän tai tuotteen toimivuus yhdessä muiden järjestelmien tai tuotteiden kanssa.

Ensimmäinen kuluttajan tulostaulu

Ensimmäisessä tulostaulussa on tuotu esiin joitakin kuluttajamarkkinoiden toimintahäiriöitä. Se paljastaa muun muassa, että EU:n vähittäiskaupan sisämarkkinat eivät ole läheskään yhdentyneitä. Tosiasiassa eurooppalaiset haluavat edelleen ostaa hyödykkeet ja palvelut omasta maastaan. Lisäksi kuluttajaympäristö vaihtelee liian paljon jäsenvaltiosta toiseen.

Vertailukelpoisten tietojen puuttumisen takia tulostaulu on toistaiseksi epätäydellinen. Tulostaulun parantamiseksi komissio aikoo vuodesta 2008 toteuttaa seuraavat toimet:

 • Otetaan käyttöön yhteisön tasolla yhdenmukainen kuluttajavalitusten luokitusjärjestelmä.
 • Laaditaan vertailukelpoisia hintatietoja yhteistyössä Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston Eurostatin (DE) (EN) (FR) ja kansallisten tilastotoimistojen kanssa.
 • Lisätään käsiteltävien alojen määrää.

Taustaa

Tämä uusi väline on osa marraskuussa 2007 käynnistettyjä sisämarkkinoiden nykyaikaistamisen jatkotoimia, joiden avulla on jo saatu aikaan edistystä televiestintä- ja energia-aloilla.

See also

 • Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto - Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu (EN)

Viimeisin päivitys 12.06.2009

Top