Help Print this page 
Title and reference
Unionin toimeenpanovirastot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Unionin toimeenpanovirastot

Käsiteltävänä oleva säädös koskee yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemaa. Siinä säädetään erityisesti eräistä olennaisista rakennetta, tehtäviä, toimintaa, budjettijärjestelmää, henkilöstöä, tarkastuksia ja vastuuta koskevista seikoista.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta.

TIIVISTELMÄ

Komission tehtävänä on huolehtia yhteisön ohjelmien täytäntöönpanosta. Jotta komissio voi keskittyä institutionaalisiin tehtäviinsä, se on päättänyt siirtää joidenkin yhteisön ohjelmien täytäntöönpanon kolmansille osapuolille eli toimeenpanovirastoille. Käsiteltävänä olevassa asetuksessa vahvistetaan kyseisten virastojen asema. Yhteisön ohjelmien täytäntöönpanosta vastaavana toimielimenä komission on voitava laatia tiukat säännöt toimeenpanoviraston toiminnalle.

Komissio voi näin ollen tehdä kustannusvaikuttavuustutkimuksen perusteella päätöksen toimeenpanoviraston perustamisesta, olemassaolon jatkamisesta tai lakkauttamisesta. Kustannusvaikuttavuustutkimuksessa otetaan huomioon lukuisia tekijöitä, kuten:

 • ulkoistamiseen soveltuvien tehtävien määritteleminen
 • kustannusten ja hyötyjen arviointi, henkilöstövaikutus mukaan luettuna
 • täytäntöönpanon tehokkuus ja joustavuus
 • käytettyjen menettelyjen yksinkertaistaminen
 • toimien sijoittuminen lähelle lopullisia edunsaajaryhmiä.

Jos komissio katsoo, ettei toimeenpanovirasto ole enää tarpeellinen tai toteaa, ettei se ole enää moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukainen, se voi päättää lakkauttaa viraston.

Yhteisön ohjelmaa vahvistaessaan komissio ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle aikomuksestaan luoda toimeenpanovirasto.

Asema

Toimeenpanovirasto on yhteisön elin, jolle on annettu julkinen palvelutehtävä. Se on oikeushenkilö.

Tehtävät

Toimeenpanoviraston tehtävänä on panna täytäntöön yksi tai useampia yhteisön ohjelmia. Virastolle voidaan antaa erityisesti seuraavat tehtävät:

 • hankkeen vaiheiden hallinnointi ja valvonta
 • talousarvion toteuttamistoimien vahvistaminen sekä sopimusten tekemiseen ja avustuksiin liittyvien toimien toteuttaminen
 • ohjelmien täytäntöönpanoon liittyvien tietojen keruu, käsittely ja toimittaminen komissiolle.

Se ei voi panna täytäntöön tehtäviä, joihin liittyy poliittinen valinta.

Komissio määrittelee valtuutuksessa ne edellytykset, perusteet, parametrit ja yksityiskohtaiset säännöt, joita toimeenpanoviraston on noudatettava.

Viraston rakenne

Toimeenpanovirastoa johtaa johtokunta ja johtaja.

Johtokunta muodostuu viidestä komission kahden vuoden kaudeksi (joka on uusittavissa) nimeämästä jäsenestä. Johtokunta vahvistaa vuosittaisen työjärjestyksensä, vahvistaa toimintatalousarvion, antaa vuotuisen toimintakertomuksen ja toteuttaa toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien torjumiseksi.

Komissio nimittää johtajan neljän vuoden toimikaudeksi, jonka voi uusia. Johtaja on Euroopan yhteisöjen virkamies. Hänen tehtävänään on:

 • toimeenpanoviraston edustaminen, valvonta ja hallinnointi, erityisesti henkilöstöhallinto
 • johtokunnan töiden valmistelu
 • toimeenpanoviraston työohjelman täytäntöönpano
 • yhteisön ohjelmien ja toimeenpanoviraston toimintatalousarvion täytäntöönpano
 • toimeenpanoviraston toimintatalousarvion toteutumisen vuosittaisen ennakkoarvion laatiminen
 • toimeenpanoviraston toimintakertomuksen ja muiden kertomusten laatiminen.

Henkilöstö muodostuu yhteisön virkamiehistä, jotka on määrätty väliaikaisina toimihenkilöinä hoitamaan vastuutehtäviä sekä toimeenpanoviraston palvelukseen ottamista sopimussuhteisista toimihenkilöistä.

Rahoitusta koskevat säännökset

Toimeenpanoviraston toimintatalousarvio muodostuu Euroopan unionin yleiseen talousarvioon otetusta avustuksesta, jonka suuruuden määrää komissio. Talousarvion toteuttamista koskevat komission antaman varainhoitoa koskevan malliasetuksen säännökset (ks. otsikko muut asiakirjat).

Johtaja antaa vuosittain edellisen varainhoitovuoden kaikki tulot ja menot sisältävän alustavan tilinpäätöksen hyväksyttäväksi johtokunnalle. Johtokunta toimittaa sen komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle. Euroopan parlamentti hyväksyy neuvoston suosituksesta toimeenpanoviraston toimintatalousarvion toteuttamisen.

Valvonta

Toimeenpanovirastoja valvovat:

 • komissio ja erityisesti sen sisäinen tarkastaja
 • Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)
 • tilintarkastustuomioistuin.

Ulkopuolinen arviointikertomus esitetään joka kolmas vuosi toimeenpanoviraston johtokunnalle, Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle. Näiden kertomusten avulla toimeenpanovirasto voi parantaa toimintaansa ja komissio voi lakkauttaa viraston, jos sen toiminta ei ole enää tarpeellista.

Jokaiseen kolmannen osapuolen vastaiseen toimeenpanoviraston toimeen voidaan kohdistaa hallinnollinen muutoksenhaku. Komissiolla on kahden kuukauden määräaika antaa lausuntonsa muutoksenhaun vuoksi.

Vastuu

Toimeenpanoviraston sopimusperusteista, sopimukseen perustumatonta tai sen henkilöstön vastuuta sovelletaan kunkin tilanteen olosuhteiden mukaisesti.

Oikeus tutustua asiakirjoihin

Yleisö voi tutustua toimeenpanoviraston asiakirjoihin tietyillä ehdoilla. Toimeenpanoviraston henkilöstö ei saa luovuttaa tietoja, joita koskee salassapitovelvollisuus.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 58/2004 (kuulemismenettely CNS/2000/0337)

26.1.2003

-

EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.

Viimeisin päivitys 02.04.2007

Top