Help Print this page 
Title and reference
Toimivalta ja sovellettava laki perintöasioissa sekä eurooppalainen perintötodistus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toimivalta ja sovellettava laki perintöasioissa sekä eurooppalainen perintötodistus

Asetuksella yhdenmukaistetaan EU:n säännöt, jotka koskevat toimivaltaa ja sovellettavaa lakia perintöasioissa sekä näihin asioihin liittyvien päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa ja virallisten asiakirjojen hyväksymistä ja täytäntöönpanoa. Siinä otetaan myös käyttöön eurooppalainen perintötodistus, jonka nojalla testamentinsaajat, testamentin toimeenpanijat tai jäämistön hoitajat voivat vedota asemaansa tai käyttää oikeuksiaan toisessa EU-maassa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 650/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta.

TIIVISTELMÄ

Asetusta sovelletaan perimykseen. Sitä ei sovelleta vero-, tulli- tai hallintoasioihin.

Toimivalta

Sen EU-maan tuomioistuimet, jossa perittävän asuinpaikka oli kuolinhetkellä, ovat toimivaltaisia ratkaisemaan perintöasian kokonaisuudessaan. Kun perittävän asuinpaikka hänen kuollessaan ei sijaitse missään EU-maassa, sen EU-maan tuomioistuimet, jossa jäämistöön kuuluvaa omaisuutta sijaitsee, ovat toimivaltaisia ratkaisemaan perintöasian, jos

 • perittävä oli kuollessaan kyseisen EU-maan kansalainen tai
 • perittävän edellinen asuinpaikka oli tuossa EU-maassa edellyttäen, ettei asuinpaikan muutoksesta ole kulunut yli viittä vuotta ajankohtana, jona asia tuli tuomioistuimessa vireille.

Jos perittävä on asetuksen mukaisesti valinnut, että perintöasiaan sovelletaan jonkin EU-maan lakia, asianosaiset voivat sopia, että kyseisen EU-maan tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki perintöasiat.

Sen EU-maan tuomioistuimet, jossa perittävän asuinpaikka oli kuolinhetkellä, voivat luopua toimivallasta perintöasiassa, jos ne katsovat, että sen EU-maan tuomioistuimilla, jonka laki on valittu, on paremmat edellytykset ratkaista asia, kun otetaan huomioon siihen liittyvät käytännön olosuhteet, kuten asianosaisten asuinpaikka ja omaisuuden sijainti.

Sen EU-maan tuomioistuimilla, jonka lain perittävä oli valinnut, on toimivalta, jos

 • tuomioistuin, jossa asia oli aikaisemmin pantu vireille, on luopunut toimivallasta kyseisessä asiassa asetuksessa vahvistettujen erityisedellytysten mukaisesti
 • asianosaiset ovat sopineet toimivallan siirtämisestä kyseisen EU-maan tuomioistuimille
 • asianosaiset ovat nimenomaisesti hyväksyneet sen tuomioistuimen toimivallan, jossa asia on vireillä.

Sovellettava laki

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, koko perintöasiaan sovelletaan sen valtion lakia, jossa perittävän asuinpaikka oli kuolinhetkellä.

Henkilö voi valita, että hänen perimykseensä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalainen hän on valinnan tehdessään tai kuollessaan. Usean maan kansalainen voi valita minkä tahansa sellaisen maan lain, jonka kansalainen hän on.

Kyseistä lakia sovelletaan erityisesti seuraaviin:

 • perimyksen alkamisen syyt, alkamisaika ja -paikka
 • edunsaajien, heidän perintöosuuksiensa ja perittävän heille mahdollisesti asettamien velvoitteiden sekä muiden perintöoikeuksien määrittäminen
 • kelpoisuus saada perintö
 • perinnöttömäksi tekeminen ja perintöoikeuden menettäminen oman menettelyn johdosta
 • jäämistöön kuuluvan omaisuuden, oikeuksien ja velvoitteiden siirto perillisille ja mahdollisille testamentinsaajille
 • perillisten, testamentin toimeenpanijoiden ja muiden jäämistön hoitajien valtuudet; tämä ei kuitenkaan rajoita jäämistön hoitajan nimittämistä ja toimivaltaa tietyissä tilanteissa koskevien erityissääntöjen soveltamista
 • vastuu perimykseen liittyvistä veloista
 • jäämistön määrättävissä oleva osa, lakiosat ja muut jäämistöstä määräämistä koskevat rajoitukset sekä vaatimukset, joita perittävän läheisillä voi olla kuolinpesää tai perillisiä kohtaan
 • velvollisuus peräyttää lahjoja, ennakkoperintöjä tai testamenttisaantoja tai vastata niistä eri edunsaajien osuuksia määritettäessä
 • perinnönjako.

Päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpanokelpoisuus

EU-maassa tehty päätös tunnustetaan koko EU:ssa ilman eri menettelyä.

EU-maassa tehty ja siellä täytäntöönpanokelpoinen päätös on täytäntöönpanokelpoinen toisessa EU-maassa, kun paikallinen tuomioistuin tai toimivaltainen viranomainen on jonkun asianosaisen hakemuksesta todennut sen siellä täytäntöönpanokelpoiseksi.

Virallisten asiakirjojen hyväksyminen ja täytäntöönpano

EU-maassa laaditulla virallisella asiakirjalla on toisessa EU-maassa sama todistusvoima kuin sillä on siinä maassa, jossa se on laadittu, tai siihen mahdollisimman rinnastettavissa oleva vaikutus edellyttäen, että se ei ole selvästi vastoin asianomaisen EU-maan oikeusjärjestyksen perusteita.

EU-maassa laadittu ja siellä täytäntöönpanokelpoinen virallinen asiakirja on täytäntöönpanokelpoinen toisessa EU-maassa, kun paikallinen tuomioistuin tai toimivaltainen viranomainen on jonkun asianosaisen hakemuksesta todennut sen siellä täytäntöönpanokelpoiseksi.

Eurooppalainen perintötodistus

Asetuksella otetaan käyttöön eurooppalainen perintötodistus, jota käyttävät perilliset, perintöön suoraan oikeutetut testamentinsaajat ja testamentin toimeenpanijat tai jäämistön hoitajat, joiden on toisessa EU-maassa vedottava asemaansa tai käytettävä oikeuksiaan perillisinä tai testamentinsaajina ja/tai valtuuksiaan testamentin toimeenpanijoina tai jäämistön hoitajina. Käytettäväksi annettu todistus on pätevä kaikissa EU-maissa ilman eri menettelyä.

Loppusäännökset

Asetusta sovelletaan 17. elokuuta 2015 tai sen jälkeen kuolleiden henkilöiden perimykseen. Ennen kyseistä päivämäärää tehty lainvalinta ja kuolemanvaraismääräykset ovat päteviä asetuksessa vahvistettujen erityisedellytysten nojalla.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EU) N:o 650/2012

16.8.2012

-

EUVL L 201, 27.7.2012

Viimeisin päivitys 16.01.2013

Top