Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurooppalainen yhteistyö rikoksentorjunnan alalla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurooppalainen yhteistyö rikoksentorjunnan alalla

Neuvoston päätöksellä 2009/902/YOS perustetaan eurooppalainen rikoksentorjuntaverkosto.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2009/902/YOS, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, eurooppalaisen rikoksentorjuntaverkoston perustamisesta ja päätöksen 2001/427/YOS kumoamisesta

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin (EU) rikoksentorjuntapolitiikkaa tehostetaan viranomaisten ja muiden alan asiantuntijoiden sekä toimijoiden välisen yhteistyön avulla kansallisella ja paikallisella tasolla.

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä perustetaan eurooppalainen rikoksentorjuntaverkosto, jonka tehtävänä on edistää rikollisuuden ehkäisytoimien kehittämistä EU:ssa. Päätös antaa puitteet EU-maiden väliselle yhteistyölle. Verkosto tukee myös rikoksentorjuntatoimia kansallisella ja paikallisella tasolla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Eurooppalainen rikoksentorjuntaverkosto:

parantaa yhteistyötä, yhteyksiä ja kokemusten vaihtoa rikoksentorjunnan alan toimijoiden välillä

kerää, arvioi ja välittää tietoa rikoksentorjuntatoimiin liittyvistä parhaista käytännöistä

järjestää konferensseja ja muita toimintoja, joiden avulla pyritään kehittämään rikoksentorjuntaa ja jakamaan tietoa työn tuloksista

antaa asiantuntija-apua Euroopan unionin toimielimille (neuvostolle ja komissiolle)

antaa toimintakertomuksen neuvostolle vuosittain

kehittää ja panee täytäntöön työohjelman, jossa otetaan huomioon asiaankuuluvien rikosuhkien tunnistaminen ja niihin vastaaminen.

Eurooppalaisen rikoksentorjuntaverkoston tavoitteisiin päästään vuosittaisen työohjelman avulla, joka on osa monivuotista strategiaa (2010-2015).

Verkoston elimet:

Johtokunta - vastaa verkoston yleisestä hallinnoinnista

Sihteeristö - antaa hallinnollista tukea johtokunnalle

Yhteyshenkilöt - tukevat kansallisia edustajia rikoksentorjuntaan liittyvän tiedon ja asiantuntemuksen vaihdossa.

Toiminta

Eurooppalaisella rikoksentorjuntaverkostolla on monia tehtäviä:

parhaiden käytäntöjen edistäminen - hyödyntämällä tietokantaa, joka sisältää esimerkkitapauksia rikoksentorjuntaa koskevista aloitteista ja hankkeista koko EU:n alueelta (rikoksentorjunta väkivaltarikoksista aina kyberrikollisuuteen).

parhaita käytäntöjä käsittelevän vuosittaisen konferenssin järjestäminen - päättäjille, tutkijoille ja muille alan toimijoille suunnattu vuosittainen tapahtuma, jossa voidaan jakaa ja välittää rikoksentorjuntaan sekä EU-maiden turvallisuuteen liittyviä kokemuksia sekä parhaita käytäntöjä.

Euroopan rikoksentorjuntapalkinnon myöntäminen - palkinto myönnetään parhaalle eurooppalaiselle rikoksentorjuntahankkeelle. Se voidaan myöntää mille tahansa määritettyyn aiheeseen liittyvälle hankkeelle, aloitteelle tai toimenpidepaketille, jonka tarkoituksena on vähentää rikollisuutta ja rikollisuuden pelkoa.

tutkimukseen perustuvan tiedon ja toimintojen kerääminen sekä edistäminen rikollisuuden ehkäisemiseksi. Rikoksentorjunnan eri näkökohtiin liittyvillä ”työkalulaatikoilla” pyritään tukemaan ja inspiroimaan paikallisia toimijoita ja päättäjiä jakamalla tietoa, joka on saatavilla helposti luettavana asiakirjana.

rikoksentorjuntaan liittyviä tutkimuksia, artikkeleita sekä muita asiakirjoja käsittävän ja verkkokirjaston hakukoneen kautta käytettävän arkiston luominen ja ylläpitäminen Euroopan rikoksentorjuntaverkoston verkkosivustolla.

MILLOIN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

30. marraskuuta 2009 alkaen.

Lisätietoja löytyy eurooppalaisen rikoksentorjuntaverkoston verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2009/902/YOS

30.11.2009

-

EUVL L 321, 8.12.2009, s. 44-46

Viimeisin päivitys 13.08.2015

Top