Help Print this page 
Title and reference
Uhrien parempi suojelu rikosoikeudellisissa menettelyissä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uhrien parempi suojelu rikosoikeudellisissa menettelyissä

EU:n direktiivi 2012/29 uhrien oikeuksista (uhridirektiivi) vahvistaa jo käytössä olevia kansallisia toimia EU:n laajuisilla vähimmäisvaatimuksilla, jotka koskevat rikosten uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua jokaisessa EU-maassa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta.

TIIVISTELMÄ

Direktiivi hyväksyttiin 25. lokakuuta 2012, ja sitä sovelletaan koko EU:n alueella Tanskaa lukuun ottamatta.

Sen päätavoitteet ovat varmistaa, että rikoksen uhrit saavat tarkoituksenmukaista tietoa, tukea ja suojelua ja voivat osallistua rikosoikeudelliseen menettelyyn siinä EU-maassa, jossa rikos tehtiin.

Jokaisen EU-maan täytyy varmistaa, että rikosten uhrit tunnistetaan ja että heitä kohdellaan kunnioittavasti, ymmärtävästi ja ammattimaisesti kunkin uhrin yksilöllisten tarpeiden mukaan ja ilman minkäänlaista (esimerkiksi kansallisuuteen, oleskeluoikeuteen, rotuun, uskontoon, ikään tai sukupuoleen perustuvaa) syrjintää.

Direktiivissä säädetään kaikkien rikosten kaikkien uhrien oikeuksien vähimmäisvaatimuksista uhrin kansallisuudesta tai oleskeluoikeudesta riippumatta. Heti, kun rikos on tapahtunut tai rikosoikeudellinen menettely alkaa EU:ssa, uhrille täytyy taata uhridirektiivissä luetellut oikeudet. Direktiivin nojalla kuolleen uhrin perheenjäsenet katsotaan myös uhreiksi.

Direktiivissä annetaan seuraavat oikeudet:

1.

Tieto ja tuki

Uhreilla täytyy olla oikeus:

ymmärtää ja tulla ymmärretyksi tapaamisissa viranomaisten kanssa (esim. selkeä ja yksinkertainen kielenkäyttö)

saada tietoa alkaen viranomaisen ensimmäisestä yhteydenotosta

tehdä virallinen valitus ja saada kirjallinen tunnustus

tulkkaukseen ja käännöksiin (ainakin uhrin haastattelujen/kuulustelujen aikana)

saada tietoa asiansa käsittelystä

käyttää uhrien tukipalveluja.

2.

Uhrit, joilla on virallinen rooli rikosoikeudellisissa menettelyissä

Näillä uhreilla täytyy olla oikeus:

tulla kuulluksi

saada syyttämättäjättämispäätös uudelleen käsiteltäväksi

saada korvausta kuluista

oikeusapuun

varastetun omaisuuden palauttamiseen.

Kansallisten viranomaisten täytyy minimoida vaikeudet, joita syntyy, jos uhri asuu toisessa EU-maassa kuin siinä, jossa rikos tehtiin.

3.

Uhrien (ja heidän perheidensä) suojelu / erityistarpeiden tunnistaminen

Tähän kuuluu oikeus:

henkilökohtaiseen arviointiin erityisten suojelutarpeiden määrittämiseksi

välttää rikoksentekijän kohtaamista

kuulustelujen suorittamiseen ilman aiheetonta viivytystä ja kuulustelujen lukumäärän pitämiseen mahdollisimman pienenä rikostutkinnan aikana

yksityisyyden suojaan

henkilökohtaiseen arviointiin ja erityisten suojelutarpeiden täyttämiseen rikosoikeudellisen menettelyn aikana.

Direktiivi kattaa myös oikeusalalla toimivien koulutuksenja eri laitosten välisen yhteistyön ja koordinoinnin.

Direktiivi korvaa neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS uhrin asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

EU:n direktiivi 2012/29/EU uhrien oikeuksista

15.11.2012

16.11.2015

EUVL L 315/57, 14.11.2012

Viimeisin päivitys 20.03.2014

Top