Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-maiden välinen rikosrekisteritietojen vaihto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

EU-maiden välinen rikosrekisteritietojen vaihto

Vuonna 2009 Euroopan unionin (EU) maat päättivät ottaa käyttöön järjestelmän, jonka avulla rikosrekisteritietoja voidaan vaihtaa maiden välillä. Tarkoituksena oli estää rikollisia pakenemasta tuomioitaan muuttamalla toiseen EU-maahan kuin missä he ovat saaneet tuomion.

SÄÄDÖS

Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS, tehty 26 päivänä helmikuuta 2009, jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä.

TIIVISTELMÄ

Vuonna 2009 Euroopan unionin (EU) maat päättivät ottaa käyttöön järjestelmän, jonka avulla rikosrekisteritietoja voidaan vaihtaa maiden välillä. Tarkoituksena oli estää rikollisia pakenemasta tuomioitaan muuttamalla toiseen EU-maahan kuin missä he ovat saaneet tuomion.

PUITEPÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Tässä puitepäätöksessä ja neuvoston päätöksessä 2009/316/YOS, jolla perustetaan eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS), määritellään järjestelmän toiminnan yleiset periaatteet.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Puitepäätöksen tavoitteena on

  • määrittää, miten EU-maa, jossa annetaan tuomio toisen jäsenvaltion kansalaiselle, toimittaa tästä tiedon sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen tuomittu henkilö on,
  • määrittää kansalaisuusjäsenvaltion velvollisuudet säilyttää tuomioita koskevat tiedot sekä täsmentää, miten tämän EU-maan on vastattava sen kansalaisten rikosrekisteritietoja koskeviin pyyntöihin,
  • luoda kehys, jonka avulla voidaan kehittää atk-pohjainen järjestelmä tuomioita koskevaa tietojenvaihtoa varten.

EU-maiden on nimettävä keskusviranomainen tämän tiedonvaihtoa koskevan puitepäätöksen panemiseksi täytäntöön.

Tuomiojäsenvaltion on rekisteröitävä tuomion saaneen henkilön kansalaisuus/kansalaisuudet ja ilmoitettava tämän kansalaisuusjäsenvaltiolle/-valtioille rikosrekisteriin merkityn tuomion yksityiskohdat. Näihin tietoihin on sisällytettävä

  • tuomittua henkilöä koskevat tiedot
  • tuomion luonteeseen ja sisältöön liittyvät tiedot
  • tuomioon johtaneeseen rikokseen liittyvät tiedot.

Tuomitun henkilön kansalaisuusjäsenvaltion on tallennettava sille toimitetut tiedot, jotta se pystyy vastaamaan sen kansalaisten tuomioita koskeviin tietopyyntöihin. Vastaukseen liittyvät vaatimukset:

  • Vastauksessa on oltava tiedot kyseisen maan alueella, muissa EU-maissa ja EU:n ulkopuolisissa maissa annetuista tuomioista.
  • Vastaus on annettava 10 työpäivän kuluessa - tai 20 työpäivän kuluessa, jos pyyntö koskee henkilön omaa rikosrekisteriä.

Tiedot voidaan vaihtaa rikosasiain käsittelyä tai mitä tahansa tarkoitusta varten, esimerkiksi ennen työhönottoa tehtäviin tarkastuksiin. Rikosasiain menettelyjä varten annettavat vastaukset ovat pakollisia, mutta muuta tarkoitusta varten annettavat vastaukset on käsiteltävä kansallisen lain mukaisesti.

Jos EU-maan keskusviranomainen saa tietopyynnön asianomaiselta kansalliselta viranomaiselta, se voi puolestaan pyytää tietoja toisesta EU-maasta, erityisesti siitä maasta, jonka kansalainen kyseessä oleva henkilö on. Kun EU-maa saa toisen EU-maan kansalaiselta tämän omaa rikosrekisteriä koskevan tiedustelun, sen on pyydettävä tiedot henkilön kansalaisuusjäsenvaltiosta ja sisällytettävä ne myönnettyyn todistukseen.

Suurin osa EU-maista on jo ottanut järjestelmän käyttöön. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen pöytäkirjan 36 mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on päättänyt jatkaa osallistumistaan ECRIS-järjestelmään 1. joulukuuta 2014 alkaen. Tämä vahvistettiin komission päätöksellä 2014/858/EU.

Lisätietoa on saatavana eurooppalaista rikosrekisteritietojärjestelmää koskevalta Euroopan komission verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Puitepäätös 2009/315/YOS

27.4.2009

27.4.2012

EUVL L 93, 7.4.2009, s. 23-32

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2009/316/YOS, tehty 6 päivänä huhtikuuta 2009, eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) perustamisesta puitepäätöksen 2009/315/YOS 11 artiklan mukaisesti (EUVL L 93, 7.4.2009, s. 33-48).

Komission päätös 2014/858/EU, annettu 1 päivänä joulukuuta 2014, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ilmoituksesta, jonka mukaan se haluaa osallistua poliisiyhteistyön ja rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön alalla ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa annettuihin, Schengenin säännöstöön kuulumattomiin unionin säädöksiin (EUVL L 345, 1.12.2014, s. 6-9).

Viimeisin päivitys: 10.06.2015

Top