Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta: rikollisjärjestöön osallistumiseen liittyvät rikokset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta: rikollisjärjestöön osallistumiseen liittyvät rikokset

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston puitepäätös 2008/841/YOS järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta

PUITEPÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Siinä rikollisjärjestöön osallistuminen määritellään rikokseksi.

Päätöksellä pyritään yhdenmukaistamaan Euroopan unionin (EU) maiden tällaisia rikoksia koskeva lainsäädäntö, ja siinä asetetaan niistä langetettavat seuraamukset.

Rikokset

EU-maiden on säädettävä rangaistavaksi ainakin toinen seuraavista kahdesta menettelystä:

 • 1.

  aktiivinen osallistuminen järjestön rikolliseen toimintaan tietoisena joko rikollisjärjestön tavoitteesta tai sen aikomuksesta tehdä kyseessä olevat rikokset,

 • 2.

  sellaisesta toiminnasta sopiminen, joka johtaa tarkoitettujen rikosten tekemiseen, vaikka kyseinen henkilö ei itse osallistuisi toiminnan varsinaiseen suorittamiseen.

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä edellä mainittuja rikoksia koskevista seuraamuksista.

 • 1. kohdan rikoksista voidaan määrätä vähintään kahden vuoden vapausrangaistus.
 • 2. kohdan rikoksista voidaan määrätä vähintään kahden vuoden vapausrangaistus tai vapausrangaistus, jonka enimmäiskesto on sama kuin sopimuksen kohteena olevasta rikoksesta määrättävä.

Rangaistuksia voidaan lieventää erityisissä olosuhteissa, kuten jos rikoksentekijä sanoutuu irti rikollisesta toiminnasta tai auttaa tunnistamaan ja tuomaan oikeuden eteen muita rikoksentekijöitä.

Puitepäätöksen pohjalta EU-maiden on otettava käyttöön sääntöjä oikeushenkilöiden (kuten yritysten) vastuuseen saattamiseksi rikoksista, kun rikoksiin syyllistyy itse oikeushenkilö tai henkilö, joka on oikeushenkilössä johtavassa asemassa.

Oikeushenkilöiden seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Niihin on kuuluttava sakkoja mutta niihin voi kuulua myös seuraavia seuraamuksia:

 • oikeuden menettäminen julkisista varoista myönnettäviin tukiin,
 • väliaikainen tai pysyvä kielto harjoittaa liiketoimintaa sekä rikoksen tekemiseen käytettyjen laitosten sulkeminen väliaikaisesti tai pysyvästi,
 • tuomioistuimen valvontaan asettaminen,
 • tuomioistuimen määräys purkaa oikeushenkilö tai asettaa yritys selvitystilaan.

Tuomiovalta ja syytetoimien yhteensovittaminen

Kunkin EU-maan tuomiovallan on katettava rikokset, jotka on tehnyt asianomaisen maan kansalainen tai jotka on tehty kyseiseen maahan sijoittautuneen oikeushenkilön hyväksi.

Jos rikos kuuluu useamman maan tuomiovaltaan, asianomaisten maiden on toimittava yhteistyössä esimerkiksi Eurojustin kautta päättääkseen, mikä niistä ryhtyy syytetoimiin rikoksentekijöitä vastaan, pyrkien keskittämään syytetoimet yhteen jäsenmaahan.

Erityisesti on otettava huomioon:

 • minkä maan alueella teko on tehty,
 • minkä maan kansalainen tekijä on tai missä maassa hän asuu,
 • mistä maasta uhrit ovat peräisin ja
 • minkä maan alueelta tekijä on tavoitettu.

MISTÄ ALKAEN PUITEPÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Puitepäätöstä 2008/841/YOS on sovellettu 11. marraskuuta 2008 alkaen.

TAUSTAA

EU on pyrkinyt tehostamaan järjestäytyneen rikollisuuden vastaista taisteluaan 1990-luvulta alkaen.

 • 1997: EU hyväksyy ensimmäisen toimintasuunnitelmansa järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta.
 • 1998: EU hyväksyy puitepäätöksen 98/733/YOS rikollisjärjestöön osallistumisesta.
 • 2000: Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous hyväksyy kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen YK:n yleissopimuksen, joka on ensimmäinen kansainvälinen oikeudellinen väline kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi ja tuli voimaan vuonna 2003.
 • 2002: EU hyväksyy puitepäätöksen 2002/475/YOS terrorismin torjumisesta (”terroristiryhmä” määritellään puitepäätöksen 1998/733/YOS mukaiseksi ”rikollisjärjestöksi”).
 • 2004: Euroopan Komission tiedonannossa tunnustetaan tarve parantaa toimia järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi; EU liittyy YK:n yleissopimukseen Neuvoston päätöksellä 2004/579/EY.
 • 2008: EU hyväksyy puitepäätöksen 2008/841/YOS, jolla kumotaan ja korvataan puitepäätös 98/733/YOS.

ASIAKIRJA

Neuvoston puitepäätös 2008/841/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta (EUVL L300, 11.11.2008, s. 42-45)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen YK:n yleissopimus ja sen pöytäkirjat

Neuvoston päätös 2004/579/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 261, 6.8.2004, s. 69)

Viimeisin päivitys: 19.12.2016

Top