Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta: rikollisjärjestöön osallistumiseen liittyvät rikokset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta: rikollisjärjestöön osallistumiseen liittyvät rikokset

Järjestäytynyt rikollisuus uhkaa Euroopan kansalaisia, yrityksiä, valtion laitoksia ja koko taloutta. Rikollinen toiminta ylittää helposti valtioiden rajat, mikä edellyttää toimintaa Euroopan tasolla.

SÄÄDÖS

Neuvoston puitepäätös 2008/841/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta.

TIIVISTELMÄ

1990-luvulta alkaen Euroopan unioni (EU) on ryhtynyt toimiin järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi. Vuonna 2008 neuvosto hyväksyi puitepäätöksen 2008/841/YOS järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta. Siinä rikollisjärjestöön osallistuminen määriteltiin rikokseksi. Päätöksellä pyritään yhdenmukaistamaan EU-maiden rikollisjärjestöön osallistumiseen liittyviä rikoksia koskeva lainsäädäntö, ja siinä asetetaan kyseisistä rikoksista langetettavat seuraamukset.

Rikokset

Jäsenvaltioiden on säädettävä rangaistavaksi ainakin toinen seuraavista kahdesta menettelystä:

 • A: aktiivinen osallistuminen järjestön rikolliseen toimintaan tietoisena joko rikollisjärjestön tavoitteesta tai sen aikomuksesta tehdä kyseessä olevat rikokset,
 • B: sellaisesta toiminnasta sopiminen, joka johtaa tarkoitettujen rikosten tekemiseen, vaikka kyseinen henkilö ei itse osallistuisi toiminnan varsinaiseen suorittamiseen.

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä edellä mainittuja rikoksia koskevista seuraamuksista.

 • A-kohdan rikoksista voidaan määrätä vähintään kahden vuoden vapausrangaistus.
 • B-kohdan rikoksista voidaan määrätä vapausrangaistus, jonka enimmäiskesto on sama kuin sopimuksen kohteena olevasta rikoksesta määrättävä, tai vähintään kahden vuoden vapausrangaistus.

Rangaistuksia voidaan lieventää erityisissä olosuhteissa, kuten jos rikoksentekijä sanoutuu irti rikollisesta toiminnasta tai auttaa tunnistamaan ja tuomaan oikeuden eteen muita rikoksentekijöitä.

Puitepäätöksen pohjalta EU-maiden on otettava käyttöön sääntöjä oikeushenkilöiden (kuten yritysten) vastuuseen saattamiseksi edellä mainituista rikoksista, kun rikoksiin syyllistyy itse oikeushenkilö tai henkilö, joka on oikeushenkilössä johtavassa asemassa.

Oikeushenkilöiden seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Niihin on kuuluttava sakkoja ja niihin voi kuulua myös seuraavia seuraamuksia:

 • oikeuden menettäminen julkisista varoista myönnettäviin tukiin,
 • väliaikainen tai pysyvä kielto harjoittaa liiketoimintaa sekä rikoksen tekemiseen käytettyjen laitosten sulkeminen väliaikaisesti tai pysyvästi,
 • tuomioistuimen valvontaan asettaminen,
 • tuomioistuimen määräys purkaa oikeushenkilö.

Tuomiovalta ja syytetoimien yhteensovittaminen

Kunkin jäsenvaltion tuomiovallan on katettava rikollisjärjestöön osallistumiseen liittyvät rikokset, jotka on tehty kokonaan tai osittain sen alueella, jotka on tehnyt asianomaisen jäsenvaltion kansalainen tai jotka on tehty kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen oikeushenkilön hyväksi.

Jos rikos kuuluu useamman jäsenvaltion tuomiovaltaan, asianomaisten jäsenvaltioiden on toimittava yhteistyössä esimerkiksi Eurojustin kautta päättääkseen, mikä niistä ryhtyy syytetoimiin rikoksentekijöitä vastaan, pyrkien keskittämään syytetoimet yhteen jäsenvaltioon. Erityisesti on otettava huomioon, minkä jäsenvaltion alueella teko on tehty, minkä jäsenvaltion kansalainen tekijä on tai missä jäsenvaltiossa hän asuu, mistä jäsenvaltiosta uhrit ovat peräisin ja minkä jäsenvaltion alueelta tekijä on tavoitettu.

Taustaa

 • 1997: EU hyväksyy ensimmäisen toimintasuunnitelman järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta.
 • 1998: EU hyväksyy puitepäätöksen 98/733/YOS rikollisjärjestöön osallistumisesta.
 • 2000: YK:n yleiskokous hyväksyy kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen, joka on ensimmäinen kansainvälinen oikeudellinen väline kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi (tuli voimaan vuonna 2003).
 • 2002: EU hyväksyy puitepäätöksen 2002/475/YOS terrorismin torjumisesta (terroristiryhmä määritellään puitepäätöksen 1998/733/YOS mukaiseksi rikollisjärjestöksi).
 • 2004: Komission tiedonannossa tunnustetaan tarve parantaa toimia järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi; EU liittyy YK:n yleissopimukseen.
 • 2008: EU hyväksyy puitepäätöksen 2008/841/YOS, jolla kumotaan puitepäätös 98/733/YOS.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Puitepäätös 2008/841/YOS

11.11.2008

11.5.2010

EUVL L 300, 11.11.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus ja lisäpöytäkirjat.

Viimeisin päivitys 01.07.2014

Top