Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhteinen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Yhteinen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö

Euroopan unioni on 1970-luvulta lähtien kehittänyt NUTS-järjestelmää (yhteistä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöä), jossa sen alue jaetaan maantieteellisesti alueellisten tilastojen laskentaa varten. Järjestelmää on kehitetty lähinnä siksi, että EU:n rakennerahastojen tukikelpoisuustasoja voitaisiin arvioida objektiivisten ja määrällisten kriteerien perusteella.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (Ks. muutossäädökset).

TIIVISTELMÄ

Kaikilla EU-mailla on omat hallintojärjestelmänsä ja hallinnolliset rakenteensa, joista toiset ovat keskitetympiä kuin toiset. Eri maiden asukasluvuissa, pinta-aloissa ja kehitystasoissa on myös suunnattoman suuria eroja. Eurostat on NUTS-järjestelmää kehittäessään ottanut erityisesti huomioon nämä erilaiset olosuhteet. NUTS-järjestelmällä on ollut oma oikeudellinen asemansa vuodesta 2003, jolloin hyväksyttiin asetus (EY) N:o 1059/2003, ja nimikkeistön tulevia muutoksia varten on sovittu erinäisistä säännöistä. Näin halutaan varmistaa, että tiedot viittaavat samaan alueelliseen yksikköön tietyn ajanjakson ajan. Tämä on tärkeää varsinkin aikasarjojen kannalta.

NUTS-järjestelmän hierarkia

Jokaisen EU-maan alueelliset alajaot on porrastettu kolmelle tasolle pienimpien ja suurimpien asukaslukujen perusteella:

  • NUTS 1: suuret sosioekonomiset alueet, kuten Saksan osavaltiot, Belgian ja Puolan alueet sekä Romanian makroalueet.
  • NUTS 2: perusalueet aluepolitiikan soveltamiseksi, esim. Belgian maakunnat (provinssit), Tanskan alueet, Tšekin alueet (oblasti).
  • NUTS 3: pienet alueet erityisiä määrityksiä varten, esim. Bulgarian maakunnat (oblasti) ja Italian maakunnat.

Kolmas taso on toisen tason alajako, toinen taso on ensimmäisen tason alajako ja ensimmäinen taso on maiden alajako. NUTS-järjestelmä ei kata paikallistasoa (kuntatasoa). Mikäli jonkin EU-maan asukasluku on kokonaisuudessaan pienempi kuin tietyn NUTS-tason vähimmäisasukasluku, maa itse muodostaa kyseisen tason NUTS-alueyksikön.

Luokittelukriteerit

Jäsenvaltioiden nykyiset hallinnolliset yksiköt on otettava huomioon NUTS-järjestelmässä. Se NUTS-taso, jota olemassa oleva hallintotaso vastaa, määritetään kyseisen hallintotason hallinnollisten yksiköiden keskimääräisen asukasluvun perusteella seuraavasti:

Taso

Pienin asukasluku

Suurin asukasluku

NUTS 1

3 miljoonaa

7 miljoonaa

NUTS 2

800 000

3 miljoonaa

NUTS 3

150 000

800 000

Jos jäsenvaltiossa ei ole tiettyä luokitustasoa varten valmiiksi riittävänkokoista hallinnollista tasoa, se on muodostettava yhdistämällä riittävä määrä lähellä sijaitsevia pienempiä alueellisia yksiköitä. Tuloksena saatavat yhdistetyt yksiköt muodostavat ei-hallinnollisen tason, jolla jokaisen ei-hallinnollisen yksikön on vastattava edellä esitettyjä asukaslukuja.

Tämänhetkinen NUTS-alueluokitus on voimassa 1.1.2012-31.12.2014, ja siihen kuuluu 97 aluetta NUTS 1 -tasolla, 270 aluetta NUTS 2 -tasolla ja 1 294 aluetta NUTS 3 -tasolla. Kroatian liityttyä unioniin 1. heinäkuuta 2013 NUTS-alueluokitukseen lisättiin yksi NUTS 1 -tason, kaksi NUTS 2 -tason ja 21 NUTS 3 -tason aluetta. Asetuksessa (EU) N:o 1319/2013 säädetään NUTS 1, 2 ja 3 -tasojen jaottelu, jota aletaan noudattaa 1. tammikuuta 2015.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1059/2003

11.7.2003

-

EUVL L 154, 21.6.2003

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1888/2005

26.11.2005

-

EUVL L 309, 25.11.2005

Asetus (EY) N:o 105/2007

2.3.2007

-

EUVL L 39, 10.2.2007

Asetus (EY) N:o 176/2008

6.3.2008

-

EUVL L 61, 5.3.2008

Asetus (EY) N:o 1137/2008

11.12.2008

-

EUVL L 311, 21.11.2008

Asetus (EU) N:o 31/2011

7.2.2011

-

EUVL L 13, 18.1.2011

Asetus (EU) N:o 517/2013

1.7.2013

-

EUVL L 158, 10.6.2013

Asetus (EU) N:o 1319/2013

7.1.2014 Soveltaminen: 1.1.2015

-

EUVL L 342, 18.12.2013

Asetus (EU) N:o 868/2014

2.9.2014 Soveltaminen: 1.1.2016

-

EUVL L 241, 13.8.2014

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 11/2008, annettu 8 päivänä tammikuuta 2008, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse aikasarjojen toimittamisesta uutta alueellista jaottelua varten (EUVL L 5, 9.1.2008).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1578/2007/EY, tehty 11 päivänä joulukuuta 2007, yhteisön tilasto-ohjelmasta vuosiksi 2008-2012 (EUVL L 344, 28.12.2007).

Viimeisin päivitys 02.07.2014

Top