Help Print this page 
Title and reference
Luonnonmukaisten tuotteiden tuotanto ja merkinnät

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Luonnonmukaisten tuotteiden tuotanto ja merkinnät

Luonnonmukaisten tuotteiden tuotannon, merkintöjen ja valvonnan yhdenmukaistaminen varmistaa rehellisen kilpailun tuottajien välillä sekä vahvistaa kuluttajien luottamusta, sillä näiden tuotteiden kuluttajia on yhä enemmän Euroopassa.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta [Ks muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Asetuksessa vahvistetaan luonnonmukaisten tuotteiden uusi sääntelykehys. Siinä säädetään tuotantoon sovellettavista tavoitteista ja periaatteista sekä annetaan tuotantoa, merkintöjä, valvontaa ja kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskevia sääntöjä. Asetus tulee voimaan 1. tammikuuta 2009.

Soveltamisala

Asetuksessa säädettyä kehystä sovelletaan seuraaviin tuotteisiin:

 • elintarvikkeina käytettävät jalostamattomat tai jalostetut maataloustuotteet (myös vesiviljelytuotteet)
 • rehut
 • viljelykasvien lisäysaineisto ja siemenet ja
 • elintarvikkeina tai rehuina käytetyt hiivat.

Siinä säädetään yleisistä tavoitteista ja periaatteista, jotka muodostavat luonnonmukaisen maatalouden perustan. Tavoitteet koskevat kestävää maataloutta ja tuotannon laatua, jonka on täytettävä kuluttajien tarpeet. Yleiset periaatteet koskevat esimerkiksi erityisiä tuotantomenetelmiä, luonnonvarojen käyttöä ja kemiallisesti syntetisoitujen tuotantopanosten käytön tiukkaa rajoittamista. Asetuksessa vahvistetaan myös erityisiä periaatteita, jotka koskevat maataloutta, luonnonmukaisten elintarvikkeiden jalostusta sekä luonnonmukaisia rehuja.

Tuotantoa koskevat säännöt

Yleisten luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen mukaan muuntogeeniset organismit ovat kiellettyjä kaikissa niiden muodoissa. Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä koskevien sääntöjen ansioista tuottajat voivat varmistua tämän kiellon noudattamisesta. Ionisoivan säteilyn käyttö on myös kiellettyä.

Tuottajien, jotka haluavat harjoittaa maataloustuotannon molempia osia (luonnonmukaista ja muuta kuin luonnonmukaista), on erotettava osien eläimet ja maa-alat toisistaan.

Luonnonmukaisessa kasvintuotannossa on noudatettava seuraavia asioita koskevia sääntöjä:

 • maaperän käsittely, jossa on otettava huomioon maaperän eliöt ja luonnollinen viljavuus
 • vahinkojen torjunta, jonka on perustuttava luonnollisiin menetelmiin, mutta siinä voidaan käyttää myös rajattu määrä komission hyväksymiä kasvinsuojelutuotteita
 • siemenet ja kasvien lisäysaineisto, jotka on tuotettava luonnonmukaisen menetelmän mukaisesti ja
 • puhdistusaineet, joiden on oltava komission hyväksymiä.

Tietyiltä alueilta kerätyt luonnonvaraiset kasvit luokitellaan myös luonnonmukaisiksi tuotteiksi, mikäli ne täyttävät tietyt niiden keruuta ja kasvualuetta koskevat ehdot. Merileviä voidaan pitää luonnonmukaisina tuotteina, jos niiden tuotantoalue ja keruu täyttävät tietyt ehdot.

Luonnonmukaisessa kotieläintuotannossa on noudatettava seuraavia asioita koskevia sääntöjä:

 • eläinten alkuperä: niiden on oltava luonnonmukaisilla tiloilla syntyneitä ja kasvatettuja
 • kotieläintuotannon käytännöt, jotka koskevat esimerkiksi tiettyjä eläinsuojiin liittyviä piirteitä
 • eläinten lisääntyminen, jossa käytetään yleensä luonnollisia menetelmiä
 • rehu, jonka on oltava luonnonmukaista alkuperää
 • tautien ennaltaehkäisy ja
 • puhdistus ja desinfiointi, joihin voidaan käyttää vain komission hyväksymiä tuotteita.

Vesiviljelyeläimiin sovelletaan vastaavia erityissääntöjä.

Komissio sallii joidenkin tuotteiden ja aineiden käytön luonnonmukaisessa maataloudessa. Näitä tuotteita voidaan käyttää kasvinsuojeluaineina, eläinten ruokintaan sekä eläin- ja kasvintuotannossa käytettävien laitteiden puhdistamiseen. Komissio voi myös asettaa rajoja ja ehtoja näiden tuotteiden käytölle.

Luonnonmukaista tuotantoa aloittaviin tiloihin sovelletaan siirtymävaihetta. Asetuksessa vahvistetut säännökset koskevat myös kyseistä siirtymävaihetta.

Luonnonmukaisten rehujen on sisällettävä luonnonmukaista rehuainesta, eikä jalostuksessa saa käyttää kemiallisia liuottimia. Jalostetuissa elintarvikkeissa on oltava pääasiassa maatalousperäisiä ainesosia. Muut ainesosat ovat sallittuja, jos ne ovat saaneet komission hyväksynnän. Luonnonmukaisen hiivan tuotannossa saa käyttää vain luonnonmukaisia kasvualustoja ja muita sallittuja ainesosia.

Komissio voi säätää poikkeuksien myöntämisestä tavoitteisiin, tuotantosääntöihin ja merkintöihin liittyviin säännöksiin. Nämä poikkeukset ovat kestoltaan rajoitettuja ja niitä sovelletaan vain tiettyihin erityistapauksiin.

Merkinnät

Merkinnöissä, mainoksissa tai kauppa-asiakirjoissa voidaan käyttää ilmauksia "eko" ja "bio" luonnehtimaan luonnonmukaista tuotetta, sen ainesosia tai rehuaineita.

Luonnonmukaisen tuotteen merkintä on oltava helposti nähtävissä pakkauksesta ja siinä on oltava viittaus tarkastuslaitokseen, joka on hyväksynyt kyseisen tuotteen.

Euroopan unionin luomumerkin käyttö tulee 1. heinäkuuta 2010 alkaen pakolliseksi sen luonnonmukaisesti viljellyissä tuotteissa, samoin kuin merkintä siitä, missä tuotteen raaka-aineet on tuotettu. Merkinnän on oltava samassa visuaalisessa kentässä yhteisön tunnuksen kanssa.

Valvonta

Asetukseen sisältyvien säännösten noudattaminen varmistetaan valvontajärjestelmällä, jota sovelletaan asetuksen (EY) N:o 882/2004 ja komission vahvistamien varo- ja valvontatoimenpiteiden perusteella. Kyseinen järjestelmä takaa elintarvikkeiden jäljitettävyyden asetuksen (EY) N:o 178/2002 mukaisesti.

Tarkastusten luonne ja tiheys ratkaistaan arvioimalla millainen riski määräysten rikkomiseen on olemassa. Tarkastusten luonnetta ja tiheyttä hallinnoivat jäsenvaltioiden nimittämät viranomaiset, jotka voivat tietyin edellytyksin siirtää tarkastustehtäviä akkreditoiduille laitoksille. Viranomaiset ovat kuitenkin itse vastuussa tarkastustoimien valvonnasta ja tekemiensä siirtojen myöntämisestä. Jäsenvaltioiden on toimitettava säännöllisesti komissiolle luettelo tarkastusviranomaisista ja -laitoksista (vuonna 2007 julkaistu luettelo tarkastusviranomaisista ja -laitoksista).

Viranomaisten on myös valvottava jokaisen luonnonmukaisia tuotteita myyvän toimijan toimintaa ennen tuotteen saattamista markkinoille. Tarkastuksen jälkeen toimija saa asiakirjaselvityksen, jossa todistetaan, että hänen toimintansa on kyseisen asetuksen säännösten mukaista. Jos todetaan, että sääntöjä on rikottu, tarkastusviranomaisen on varmistettava, että kyseisten tuotteiden merkinnöissä ei viitata luonnonmukaiseen tuotantotapaan.

Kolmansien maiden kanssa käytävä kauppa

Kolmansista maista tuodut tuotteet voidaan saattaa yhteisön markkinoille luonnonmukaisesti tuotettuina edellyttäen, että tuotteet ovat kyseisen asetuksen säännösten mukaisia ja ne on tarkastettu. Tarkastuksen voi tehdä joko Euroopan yhteisön hyväksymä laitos tai akkreditoitu tarkastuslaitos.

Markkinoille saattaminen ja tilastovalvonta

Luonnonmukaisen tuotteen kaupan pitämistä eivät voi estää jonkin jäsenvaltion viranomaiset, vaan ainoastaan tuotteen tarkastanut viranomainen.

Komissio harjoittaa tilastovalvontaa, joka perustuu jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin. Luonnonmukaisen maatalouden pysyvä komitea (EN) avustaa komissiota luonnonmukaista maataloutta koskevien toimintalinjojen määrittelyssä.

Taustaa

Asetus on laadittu useiden luonnonmukaista maataloutta koskevien aloitteiden yhteydessä. Samassa yhteydessä komissio on hyväksynyt luonnonmukaisia elintarvikkeita ja luonnonmukaista maataloutta koskevan eurooppalaisen toimintasuunnitelman vuonna 2004.

Ensimmäinen luonnonmukaista tuotantoa koskeva sääntelykehys vahvistettiin vuonna 1991 asetuksella (EY) N:o 2092/91. Asetukseen on tehty lukuisia muutoksia sen antamisen jälkeen, sillä luonnonmukainen tuotanto on tullut yhä tärkeämmäksi kaikissa jäsenvaltioissa (alan vuosikasvun on arvioitu olevan lähes 25 prosenttia vuosina 1993–1998 ja noin 30 prosenttia vuodesta 1998 lähtien) Vuoden 2011 loppuun mennessä julkaistaan luonnonmukaista tuotantoa koskeva kertomus.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 834/2007

27.7.2007

-

EUVL L 189, 20.7.2007.

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 967/2008

10.10.2008

-

EUVL L 264, 3.10.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Komission asetus (EY) N:o 889/2008, annettu 5 päivänä syyskuuta 2008, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta [EUVL L 250, 18.9.2008].

Viimeisin päivitys 20.11.2008

Top