Help Print this page 
Title and reference
Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallinen valvonta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallinen valvonta

Elintarvikehygieniaa koskevan lainsäädännön tarkistuksen ("hygieniapaketin") yhteydessä Euroopan unioni määrittää yhteisön kehyksen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallista valvontaa varten sekä vahvistaa tuoretta lihaa, simpukoita, maitoa ja maitotuotteita koskevat erityissäännöt.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tässä asetuksessa säädetyt tarkastukset koskevat yhteisön laitoksia ja yhteisöön tuontia.

YHTEISÖN LAITOKSET

Toimivaltaiset viranomaiset myöntävät hyväksynnän laitoksille, jotka noudattavat elintarvikehygieniaa koskevia yhteisön asetuksia.

Elintarvikealan toimijoiden on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki tarpeellinen apu valvonnan suorittamiseksi, erityisesti varmistettava pääsy kaikkiin tiloihin ja esitettävä kaikki asiakirjat ja kirjanpito.

Viralliseen valvontaan on sisällyttävä hyvien hygieniakäytäntöjen tarkastaminen ja HACCP‑järjestelmään (vaarojen analysointi ja kriittiset kohdat niiden hallitsemiseksi) perustuvien menettelyjen valvonta sekä erityistarkastuksia, joiden vaatimukset on määritelty toimialoittain (tuore liha, simpukat, kalastustuotteet, maito ja maitotuotteet).

TUORE LIHA

Virkaeläinlääkäri

Toimivaltaisen viranomaisen nimittämällä ja kelpuuttamalla virkaeläinlääkärillä on oltava vahva ammattipätevyys, joka on arvioitu virkaeläinlääkärin ammattipätevyyteen liittyvien alojen soveltuvuuskokeessa. Virkaeläinlääkäri valvoo erityisesti seuraavia seikkoja:

 • hyvän hygieniakäytännön jatkuva harjoittaminen (laitoksen rakenteen ja laitteiston ylläpito, laitoksen ja henkilökunnan hygienia, koulutus, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten sivutuotteiden käsittely ja niin edelleen)
 • HACCP-periaatteisiin perustuvat menettelyt; etenkin on varmistettava, että eläinperäiset tuotteet ovat mikrobiologisten vaatimusten mukaisia, että kiellettyjä aineita, vierasaineita tai kemiallisia jäämiä ei ole liiallisia määriä, että tuotteet eivät sisällä fysikaalisia vaaratekijöitä kuten vierasesineitä eikä niissä ole patofysiologisia poikkeavuuksia tai muutoksia eikä kontaminaatiota.

Virkaeläinlääkärin tarkastustehtävät koskevat seuraavia seikkoja:

 • elintarvikeketjua koskevat tiedot, joissa on annettu teurastamoon lähetettyjen tai lähetettäväksi aiottujen eläinten terveyttä koskevat tiedot
 • ante mortem -tarkastukset (luonnonvaraista riistaa lukuun ottamatta). Vuorokauden kuluessa eläinten saapumisesta teurastamoon ja ennen niiden teurastusta kaikille eläimille on tehtävä ante mortem -tarkastus. Virkaeläinlääkärin on tarkastettavasta erityisesti, onko eläimissä merkkejä hyvinvoinnin puutteellisuuksista tai tilasta, joka voi vaikuttaa haitallisesti ihmisten tai eläinten terveyteen
 • eläinten hyvinvointi kuljetuksen ja teurastuksen aikana
 • post mortem -tarkastukset. Teurastettujen eläinten ruhot ja muut osat tarkastetaan silmämääräisesti sekä tekemällä tarpeelliset viillot. Lopullisen diagnoosin tekemiseksi taikka eläintaudin tai muiden sellaisten tekijöiden esiintymisen varmistamiseksi, jotka tekevät lihan ihmisravinnoksi kelpaamattomaksi, virkaeläinlääkäri voi tehdä lisätutkimuksen ja ottaa näytteitä tieteellistä laboratoriotutkimusta varten. Tarkastuksen aikana on toteutettava tarvittavat varotoimet kaiken saastumisen välttämiseksi
 • erikseen määritelty riskiaines. Erikseen määritelty riskiaines poistetaan, erotetaan ja mahdollisesti merkitään tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita (BSE-tautia) koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti
 • laboratoriotestit. Virkaeläinlääkärin on otettava näytteet zoonoosien, BSE-taudin, muiden tautien tai kiellettyjen aineiden mahdollisen esiintymisen havaitsemiseksi
 • teuraseläinten ja tarhatun tai luonnonvaraisen suurriistan terveysmerkinnät. Post mortem ‑tarkastuksen jälkeen ravinnoksi kelpaavaan lihaan on painettava terveysmerkintä musteella leimaamalla tai polttomerkitsemällä. Merkin on oltava soikea, helposti luettava, pysyvä ja vaivattomasti tarkastusviranomaisten nähtävissä sekä sisällettävä erityisesti alkuperämaata ja laitoksen hyväksymisnumeroa koskevat tiedot. Lihan ja pakkauksen tyypistä riippuen terveysmerkinnän luonteeseen ja sisältöön sovelletaan erityisvaatimuksia.

Tarkastustuloksista on pidettävä kirjaa, ja ne on sisällytettävä asianmukaisiin tietokantoihin. Esiin tulleista ongelmista on ilmoitettava liha-alan laitoksen toimijalle, toimivaltaiselle viranomaiselle ja alkutuotantotilasta vastaaville henkilöille. Virkaeläinlääkärin on toteutettava mahdollisen tarttuvan taudinaiheuttajan leviämisen estämiseksi kaikki tarvittavat toimenpiteet ja varotoimenpiteet.

Tarkastusten perusteella tehtävät päätökset

Jos tarkastuksissa havaitaan puutteita tai sääntöjenvastaisuutta, on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet. Niihin kuuluvat:

 • elintarvikeketjua koskeviin tietoihin liittyvät päätökset. Eläimiä ei hyväksytä teurastettavaksi ja ihmisravinnoksi käytettäväksi, jos ne tulevat alueelta, jolla on voimassa liikkumisrajoituksia, jos eläinlääkkeitä koskevia määräyksiä ei ole noudatettu tai on olemassa ihmisten tai eläinten terveyteen haitallisesti vaikuttavia tekijöitä. Jos elintarvikealan toimijan antamat tiedot eläimistä eivät vastaa todellisuutta, toimivaltainen viranomainen voi ryhtyä toimiin kyseisen toimijan suhteen, kuten esimerkiksi teettää lisätarkastuksia toimijan kustannuksella
 • eläviä eläimiä koskevat päätökset. Eläimet, joita ei voida tunnistaa, on lopetettava erillään ja todettava ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi. Sama koskee eläimiä, jotka voivat aiheuttaa tartuntatautiriskin. Niille on silloin suoritettava yksityiskohtainen ante mortem ‑tutkimus. Lisäksi virkaeläinlääkärin on valvottava, että eläimet teurastetaan erityisen tautien (BSE-taudin, luomistaudin, tuberkuloosin tai salmonelloosin) hävittämiseksi laaditun ohjelman mukaisesti
 • eläinten hyvinvointia koskevat päätökset. Virkaeläinlääkärin on varmistettava, että eläinten hyvinvointia koskevia sääntöjä noudatetaan kuljetuksen ja teurastuksen aikana, ja tarvittaessa määrättävä tarvittavat korjaavat toimenpiteet
 • lihaa koskevat päätökset. Kaikki liha, joka voi olla vaaraksi ihmisten terveydelle, on todettava ravinnoksi kelpaamattomaksi. Kyseeseen tulee etenkin sellaisten eläinten liha, joille ei ole tehty ante mortem -tarkastusta (luonnonvaraista riistaa lukuun ottamatta), sellaisten eläinten liha, joiden muille osille ei ole tehty post mortem -tarkastusta, ennen teurastusta kuolleista, kuolleena syntyneistä, syntymättömistä tai alle seitsemän päivän ikäisinä teurastetuista eläimistä saatu liha, jostakin ilmoitettavasta eläintaudista kärsineiden eläinten liha, liha, joka ei täytä biologisia tai radioaktiivisuutta koskevia vaatimuksia sekä liha, joka sisältää erikseen määriteltyä riskiainesta, kemiallisia jäämiä tai eläinlääkkeiden jäämiä liiallisina määrinä tms. Lisäksi eläinlääkäri voi asettaa muualla kuin teurastamossa hätäteurastetuista eläimistä peräisin olevan lihan käyttöä koskevia vaatimuksia.

Vastuunjako ja tarkastustiheys

Kansallisen viranomaisen on huolehdittava liha-alan laitosten asianmukaisesta virallisesta valvonnasta. Valvonnan luonteen ja tiheyden on perustuttava kansanterveyttä ja eläinten terveyttä uhkaavien riskien säännölliseen arviointiin ja eläinten hyvinvointinäkökohtiin. On huolehdittava etenkin siitä, että sekä koko ante mortem -tarkastuksen että koko post mortem ‑tarkastuksen ajan paikalla on ainakin yksi virkaeläinlääkäri. Määrättyjen teurastamojen ja riistankäsittelylaitosten kohdalla voidaan olla hieman joustavampia.

Virallisen valvonnan suorittaminen edellyttää määrättyjä ammattipätevyyksiä. Eläinlääkärin on näin ollen läpäistävä toimivaltaisen viranomaisen järjestämä koe, jossa hakijat osoittavat tietonsa kaikilla tehtävänsä hoitamiseen liittyvillä aloilla (muun muassa kansallinen ja yhteisön terveyslainsäädäntö, hyvät hygienia- ja viljelykäytännöt, HACCP‑periaatteet, epidemiologiaa ja TSE‑tauteja koskevat oleelliset seikat). Lisäksi jokaisen eläinlääkärin on suoritettava 200 tuntia kestävä käytännön koulutus ennen itsenäisen toiminnan aloittamista.

Tarkastustehtävien suorittamisessa virkaeläinlääkäriä voivat avustaa hänen alaisuudessaan toimivat viralliset avustajat. Avustajat, joiden tehtävät on tarkoin määritelty, suorittavat etukäteen koulutuksen (vähintään 500 tuntia teoriaopetusta ja vähintään 400 tuntia käytännön opetusta) ja suorittavat sen jälkeen soveltuvuuskokeen, jossa arvioidaan heidän ammattipätevyyteensä liittyviä aloja.

Lisäksi jäsenvaltiot voivat antaa siipikarja- ja kaniteurastamojen henkilökunnalle luvan hoitaa määrättyjä virallisten avustajien tehtäviä. Tämän edellytyksenä on, että henkilöstön jäsenet ovat saaneet erityisen koulutuksen.

ELÄVÄT SIMPUKAT

Toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueiden sijainti ja rajat. Tuotantoalueet, joilta simpukoiden pyynti on sallittua, on jaettava kolmeen luokkaan:

 • A-luokan alueisiin, joilta eläviä simpukoita voidaan pyytää sellaisenaan elintarvikkeena käytettäväksi
 • B-luokan alueisiin, joilta eläviä simpukoita voidaan pyytää, mutta saattaa markkinoille ihmisravintona käytettäväksi vasta sen jälkeen kun ne on käsitelty puhdistamossa tai ne ovat olleet uuteen paikkaan sijoitettuina
 • C-luokan alueisiin, joilta eläviä simpukoita voidaan pyytää, mutta saattaa markkinoille ihmisravintona käytettäväksi vasta pitkäaikaisen uuteen paikkaan sijoittamisen jälkeen.

Jotta tuotantoalueet voitaisiin luokitella, toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava kaikki ihmis- tai eläinperäiset saastelähteet ja orgaanisten saastuttajien määrät, joita eri vuodenaikoina esiintyy, ja määritettävä kyseisten epäpuhtauksien liikkeet. Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava näytteenotto-ohjelma simpukoiden mikrobiologisen laadun varmentamiseksi ja toksiinia tuottavan planktonin ja kemiallisten saastumistekijöiden esiintymisen tarkastamiseksi. Ohjelman on perustuttava näytteenottosuunnitelmiin, joissa määritetään tarkastustiheys.

Jos näytteenoton tulokset osoittavat, että välttämättömiä terveysvaatimuksia ei ole noudatettu, simpukoiden pyynti kyseisellä tuotantoalueella kielletään. Tuotantoalueen avaaminen uudelleen riippuu kahdesta peräkkäisestä kokeesta, joiden tekemisen välillä on oltava 48 tuntia.

Uudelleensijoitus- ja tuotantoalueiden valvonnan lisäksi on perustettava valvontajärjestelmä laboratoriokokeineen lopputuotetta koskevien vaatimusten täyttymisen toteamiseksi.

KALASTUSTUOTTEET

Yleisen valvonnan lisäksi kalastustuotteille tehdään virallisia tarkastuksia saaliiden purkamisen yhteydessä tai ennen ensimmäistä myyntiä kalahuutokaupassa tai tukkukaupassa. Tarkastuksiin kuuluvat etenkin

 • aistinvaraiset seurantakokeet
 • kokeet emäksisen haihtuvan kokonaistypen määrittämiseksi
 • kokeet histamiinin määrittämiseksi
 • seurantakokeet saastepitoisuuksien määrittämiseksi
 • mikrobiologiset kokeet
 • loiskokeet
 • tarkastukset myrkyllisten kalalajien tai biotoksiinia sisältävien kalojen havaitsemiseksi.

Kalastustuotteet, joiden aistinvarainen, kemiallinen tai mikrobiologinen tarkastus on osoittanut niiden sisältävän liiallisen määrän ihmisten terveydelle vaarallisia yhdisteitä, on julistettava ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi.

MAITO JA MAITOTUOTTEET

Yleisten vaatimusten lisäksi maitoa ja maitotuotteita koskevat seuraavat erityiset valvontatoimenpiteet:

 • tuotantotilojen valvonta. Eläimille on tehtävä säännöllisesti eläintautitarkastuksia, jotta varmistetaan raakamaidon tuotantoa koskevien sääntöjen (eläinten terveystilannetta ja eläinlääkkeitä koskevien terveyssääntöjen) noudattaminen
 • raakamaidon valvonta keräämisen yhteydessä. Toimivaltaisen viranomaisen on perustettava valvontajärjestelmiä, joilla varmistetaan raakamaitoon sovellettavien vaatimusten noudattaminen. Jos raakamaito ei täytä elintarviketurvallisuutta koskevia vaatimuksia, viranomainen voi keskeyttää kyseisen raakamaidon jakelun ja vaatia tuottajaa tekemään tarvittavat toimenpiteet.

KOLMANSISTA MAISTA PERÄISIN OLEVIEN ELÄINPERÄISTEN TUOTTEIDEN TUONTI

Komissio laatii elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean avustamana luetteloita kolmansista maista tai niiden osista, joista eläinperäisten tuotteiden tuonti on sallittua. Kolmas maa saa olla tällaisissa luetteloissa ainoastaan, jos kyseinen maa antaa asianmukaiset takeet ja siellä on suoritettu yhteisön tarkastus.

Lisäksi komissio laatii luettelon laitoksista, joista eläinperäiset tuotteet voidaan tuoda tai lähettää. Laitos voidaan ottaa luetteloon vain, jos alkuperämaana olevan kolmannen maan toimivaltainen viranomainen takaa, että laitos täyttää asiaankuuluvat yhteisön vaatimukset. Viranomaisen antamat takeet varmistetaan säännöllisillä yhteisön tarkastuksilla.

TAUSTAA

Kyseinen asetus kuuluu niin katsottuun hygieniapakettiin, säädöskokonaisuuteen, jossa vahvistetaan elintarvikkeita koskevat hygieniasäännöt. Pakettiin kuuluu tämän asetuksen lisäksi seuraavat säädökset:

 • asetus (EY) N:o 852/2004, jossa määritellään elintarvikkeiden turvallisuudessa saavutettavat tavoitteet ja jätetään elintarvikealan toimijoille vastuu elintarvikkeiden vaarattomuuden turvaamiseksi toteutettavien toimien hyväksymisestä
 • asetus (EY) N:o 853/2004, jossa asetetaan eläinperäisiä elintarvikkeita koskevat erityiset hygieniasäännöt, jotta voidaan taata elintarviketurvallisuuden ja kansanterveyden korkeatasoisuus.

Lisäksi seuraavilla säännöksillä täydennetään elintarvikehygieniaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä:

 • asetus (EY) N:o 178/2002, joka sisältää elintarvikelainsäädännön yleiset periaatteet. Asetuksella määritellään elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat menetelmät ja perustetaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
 • asetus (EY) N:o 882/2004, jolla järjestetään uudelleen elintarvikkeiden ja rehujen viralliset tarkastukset niiden toteuttamiseksi kaikissa tuotantovaiheissa ja kaikilla toimialoilla
 • direktiivi 2002/99/EY, jossa vahvistetaan eläinperäisten tuotteiden markkinoinnin edellytykset sekä kolmansista maista tai kolmansien maiden osista tuotaviin tuotteisiin sovellettavat, eläinten terveyttä koskevien vaatimusten mukaiset rajoitukset.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Asetus (EY) N:o 854/2004

20.5.2004

-

EUVL L 139, 30.4.2004

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 882/2004

20.5.2004

-

EUVL L 165, 30.4.2004

Asetus (EY) N:o 219/2009

20.4.2009

-

EUVL L 87, 31.3.2009

Asetukseen (EY) N:o 854/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on

sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUTOKSET LIITTEISIIN

Liite I – Tuore liha

Asetus (EY) N:o 2074/2005 [EUVL L 338, 22.12.2005]

Asetus (EY) N:o 2076/2005 [EUVL L 338, 22.12.2005]

Asetus (EY) N:o 1663/2006 [EUVL L 320, 18.11.2006]

Asetus (EY) N:o 1791/2006 [EUVL L 636, 20.12.2006]

Asetus (EY) N:o 1021/2008 [EUVL L 277, 18.10.2008].

Liite II – Elävät simpukat

Asetus (EY) N:o 2074/2005 [EUVL L 338, 22.12.2005]

Asetus (EY) N:o 1021/2008 [EUVL L 277, 18.10.2008]

Asetus (EU) N:o 505/2010 [EUVL L 149, 15.6.2010].

Liite III – Kalastustuotteet Asetus (EY) N:o 2074/2005 [EUVL L 338, 22.12.2005]

Asetus (EY) N:o 1021/2008 [EUVL L 277, 18.10.2008].

Liite IV – Raakamaito, ternimaito, meijerituotteet ja ternimaitotuotteet Asetus (EY) N:o 1663/2006 [EUVL L 320, 18.11.2006].

Liite VI – Vientituotteiden mukana olevia todistuksia koskevat vaatimukset Asetus (EY) N:o 1663/2006 [EUVL L 320, 18.11.2006].

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille – 29. huhtikuuta 2009 annettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston hygienia-asetusten (EY) N:o 852/2004, 853/2004 ja 854/2004 soveltamisesta saaduista kokemuksista [KOM(2009) 403 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Komissio tarkastelee asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia. Kertomuksessa esitellään toteutunutta kehitystä ja esiin tulleita vaikeuksia kaikkien asiaan liittyvien toimijoiden osalta hygienia-asetusten täytäntöönpanossa vuosina 2006, 2007 ja 2008. Kertomuksessa todetaan, että kaiken kaikkiaan jäsenvaltiot ovat toteuttaneet täytäntöönpanon varmistamiseksi tarvittavat hallinto- ja valvontatoimet mutta että täytäntöönpanossa on edelleen sijaa parannuksille. Suurimmat esiin tuodut vaikeudet koskevat seuraavia seikkoja:

 • tiettyihin poikkeuksiin hygienia-asetusten soveltamisalasta,
 • tiettyihin asetuksissa säädettyihin määritelmiin,
 • tiettyihin käytännön näkökohtiin eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevien laitosten hyväksynnässä ja tällaisten elintarvikkeiden merkintöihin,
 • tiettyjen elintarvikkeiden tuontijärjestelmiin,
 • HACCP-menettelyjen täytäntöönpanoon tietyissä elintarvikealan yrityksissä (vaarojen analysointi ja kriittiset valvontapisteet) sekä
 • virallisen valvonnan toteuttamiseen tietyillä sektoreilla.

Tässä kertomuksessa ei pyritä ratkaisemaan esitettyjä vaikeuksia. Komissio kuitenkin harkitsee esiin tuotujen vaikeuksien perusteella, onko tarpeen tehdä ehdotuksia elintarvikkeiden hygieniaa koskevan säädöspaketin parantamiseksi erityisesti esiin tuotujen vaikeuksien osalta.

Viimeisin päivitys 28.09.2010

Top