Help Print this page 
Title and reference
Elintarvikehygienia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elintarvikehygienia

Elintarvikehygieniavaatimuksia koskevan yhteisön lainsäädännön (hygieniapaketti) tarkistamisen puitteissa tässä asetuksessa korostetaan elintarviketurvallisuuteen liittyvien tavoitteiden määrittelyä ja velvoitetaan elintarvikealan toimijat toteuttamaan toimia, joilla taataan elintarvikkeiden turvallisuus.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, elintarvikehygieniasta [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tällä asetuksella korvataan elintarvikehygieniasta annettu direktiivi 93/43/ETY, jotta voitaisiin toteuttaa kokonaisvaltaista ja yhtenäistä politiikkaa, jota sovelletaan kaikkiin elintarvikkeisiin maatilalta myyntiin kuluttajalle.

Soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on taata elintarvikkeiden hygieenisyys kaikissa tuotannon vaiheissa alkutuotannosta elintarvikkeiden myymiseen lopulliselle kuluttajalle. Soveltamisalaan eivät kuulu elintarvikkeiden ravintosisältöön, koostumukseen tai laatuun liittyvät seikat.

Asetusta sovelletaan elintarvikealan yrityksiin mutta ei elintarvikkeiden alkutuotantoon eikä yksityiseen kulutukseen tarkoitettujen elintarvikkeiden valmistukseen kotona.

Yleiset vaatimukset ja erityiset vaatimukset

Kaikkien elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että kaikki niiden vastuulla olevat vaiheet, mukaan lukien alkutuotanto, myyntiin tarjoaminen tai elintarvikkeiden toimittaminen lopulliselle kuluttajalle, toteutetaan hygieenisesti tämän asetuksen mukaisesti.

Elintarvikealan toimijoiden on alkutuotannon ja tiettyjen siihen liittyvien toimien tasolla noudatettava liitteessä I olevassa A osassa säädettyjä yleisiä hygieniasäännöksiä. Edellyttäen, että asetukselle asetetut tavoitteet eivät vaarannu, pienille yrityksille voidaan myöntää poikkeuksia.

Kyseiset toimet ovat:

 • alkutuotteiden kuljetus, käsittely ja varastointi tuotantopaikalla silloin kun niiden luonne ei ole muuttunut merkittävästi
 • elävien eläinten kuljetus tarvittaessa
 • kasviperäisten tuotteiden, kalastustuotteiden ja luonnonvaraisen riistan kuljetus tuotantopaikalta käsittelylaitokseen silloin kun niiden luonne ei ole muuttunut merkittävästi.

Muiden kuin alkutuotantotason elintarvikealan toimijoiden on noudatettava liitteessä II säädettyjä yleisiä hygieniasäännöksiä.

Kyseisessä liitteessä on yksityiskohtainen luettelo vaatimuksista, jotka koskevat:

 • elintarvikealan yrityksen tiloja, myös ulkotiloja
 • kuljetusolosuhteita
 • laitteita
 • elintarvikejätettä
 • vesihuoltoa
 • elintarvikkeita käsittelevien henkilöiden henkilökohtaista hygieniaa
 • itse elintarvikkeita
 • käärimistä ja pakkaamista
 • lämpökäsittelyä, jolla voidaan jalostaa tiettyjä elintarvikkeita
 • alan ammattilaisten koulutusta.

Jäsenvaltiot voivat mukauttaa liitteessä II annettuja vaatimuksia vastaamaan sellaisten paikallismarkkinoita palvelevien elintarvikealan yritysten tarpeita, jotka sijaitsevat erityisistä maantieteellisistä haitoista tai toimitusvaikeuksista kärsivillä alueilla, tai halutessaan ottaa huomioon perinteiset tuotantotavat tai yritysten koon. Elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät tavoitteet eivät kuitenkaan saa vaarantua.

Lisäksi kaikkien elintarvikealan toimijoiden on noudatettavaeläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 853/2004 säännöksiä sekä tarvittaessa tiettyjä erityisiä vaatimuksia, jotka koskevat erityisesti elintarvikkeisiin sovellettavia mikrobiologisia kriteerejä, lämpötilan valvonnan ja kylmäketjun periaatteita, näytteiden ottamista ja analyysejä.

HACCP-järjestelmä

Muiden kuin alkutuotantotason elintarvikealan toimijoiden on seurattava Codex Alimentarius -kokoelmaan kuuluvan HACCP-järjestelmän (vaarojen analysointi ja kriittisten kohtien hallinta) periaatteita. (Codex Alimentarius on Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön työn tuloksena syntynyt kansainvälinen elintarvikestandardikokoelma.)

HACCP-järjestelmässä kuvataan vaatimuksia, joita on noudatettava koko tuotantoketjun, käsittelyn ja kuljetuksen ajan, jotta voidaan tunnistaa vaara-analyysin avulla kohdat, joiden valvonta on kriittisessä asemassa elintarvikkeiden turvallisuuden kannalta:

 • tunnistetaan vaarat, jotka on estettävä, poistettava tai vähennettävä hyväksyttävälle tasolle
 • tunnistetaan kriittiset kohdat, joissa valvonta on välttämätöntä
 • asetetaan kriittiset rajat, joiden jälkeen asiaan puuttuminen on välttämätöntä
 • laaditaan kriittisiin kohtiin tehokkaat seurantamenettelyt ja noudatetaan niitä
 • toteutetaan korjaavia toimia silloin, kun valvonta osoittaa, että kriittinen kohta ei ole hallinnassa
 • laaditaan omavalvontamenettelyjä, joiden avulla varmennetaan toimien tehokkuus
 • luodaan rekisterit, joiden avulla voidaan todistaa toimien tehokas soveltaminen ja helpottaa toimivaltaisten viranomaisten virallisia tarkastuksia.

Hyvän käytännön ohjeistot ja HACCP:n soveltamista koskevat ohjeistot

Jäsenvaltioiden on kannustettava elintarvikealan toimijoita kehittämään hyvän käytännön kansallisia ohjeistoja. Niihin on sisällyttävä ohjeita yleisten hygieniavaatimusten ja HACCP:n periaatteiden noudattamisesta. Jäsenvaltioiden on arvioitava nämä kansalliset ohjeistot sen varmistamiseksi, että ne soveltuvat sisältönsä perusteella käytäntöön, että niiden laatimisessa on otettu huomioon Codex Alimentariuksen yleiset elintarvikehygieniaa koskevat periaatteet ja että kaikkia niitä, joiden etua asia koskee, on kuultu. Kansalliset ohjeistot, joita on päätetty noudattaa, toimitetaan komissiolle, joka pitää niistä rekisteriä.

Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että yhdenmukaiset yhteisön ohjeistot ovat tarpeen, komissio tutkii ohjeistojen soveltuvuuden. Komissiota avustavat pysyvät komiteat tarkistavat, että ne voidaan sisältönsä puolesta panna käytäntöön, että niiden laatimisessa on otettu huomioon Codex Alimentariuksen ja kansallisten ohjeistojen yleiset elintarvikehygieniaa koskevat periaatteet ja että kaikkia niitä, joiden etua asia koskee, on kuultu.

Elintarvikealan toimijat voivat soveltaa joko kansallisia tai yhteisön ohjeita.

Elintarvikealan yritysten rekisteröinti tai hyväksyminen

Elintarvikealan toimijoiden on toimittava yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja erityisesti varmistettava, että kaikki niiden valvonnassa olevat laitokset rekisteröidään asianomaisen viranomaisen rekisteriin ja että kyseiselle viranomaiselle tiedotetaan tilanteen muutoksista (esimerkiksi laitoksen sulkemisesta).

Jos kansallinen tai yhteisön lainsäädäntö vaatii, että elintarvikealan yritysten hyväksyminen on tarpeen, toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä elintarvikealan yritykset, eivätkä ne saa toimia ilman tällaista hyväksyntää.

Tuotteiden jäljitettävyys ja vetäminen pois markkinoita

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 mukaisesti elintarvikealan toimijat ottavat käyttöön järjestelmät ja menettelyt valmistusaineiden ja elintarvikkeiden sekä tarvittaessa elintarviketuotannossa käytettyjen eläinten jäljittämiseksi.

Jos elintarvikealan toimija havaitsee, että jokin elintarvike aiheuttaa terveydelle vakavan riskin, sen on viipymättä vedettävä kyseinen elintarvike markkinoilta ja ilmoitettava siitä toimivaltaiselle viranomaiselle ja käyttäjille.

Viralliset tarkastukset

HACPP:n periaatteiden noudattaminen ei poista tarvetta toimivaltaisen viranomaisen tekemiin virallisiin tarkastuksiin. Elintarvikealan toimijoiden on tehtävä yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa yhteisön lainsäädännössä tai sen puuttuessa kansallisessa lainsäädännössä annettujen säädösten mukaisesti.

Ulkoinen ulottuvuus

Yhteisöön tuotujen elintarvikkeiden on oltava yhteisön hygieniastandardien tai vastaavien standardien mukaisia.

Yhteisön ulkopuolisiin maihin vietävien eläinperäisten tuotteiden on täytettävä kyseisen maan mahdollisesti edellyttämien vaatimusten lisäksi vähintään samat vaatimukset kuin mitä yhteisössä sovelletaan.

Kertomus neuvostolle ja parlamentille

Komission on toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta kertomus, johon liitetään tarvittaessa asiaa koskevia ehdotuksia ja jossa tarkastellaan tämän asetuksen täytäntöönpanosta saatua kokemusta sekä tarvetta soveltaa HACCP:n periaatteita elintarvikealan toimijoihin, jotka toimivat alkutuotannon ja tiettyjen siihen liittyvien toimien tasolla.

TAUSTAA

Tämä asetus on osa hygieniapakettia eli säädöskokonaisuutta, joka muodostaa elintarvikkeita koskevat hygieniasäännöt. Pakettiin kuuluvat tämän asetuksen lisäksi seuraavat säädökset:

 • asetus (EY) N:o 853/2004, jossa vahvistetaan eläinperäisiä elintarvikkeita koskevat erityiset hygieniasäännöt korkeatasoisen elintarviketurvallisuuden ja kansanterveyden takaamiseksi
 • asetus (EY) N:o 854/2004, jossa säädetään yhteisön puitteista ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallista valvontaa varten ja vahvistetaan tuoretta lihaa, simpukoita, maitoa ja maitotuotteita koskevat erityissäännöt.

Seuraavat säädökset täydentävät elintarvikehygieniaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä:

 • asetus (EY) N:o 178/2002, jossa säädetään elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista. Asetuksella vahvistetaan elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät menettelyt ja perustetaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)
 • asetus (EY) N:o 882/2004, jossa säädetään elintarvikkeita ja rehua koskevan virallisen valvonnan järjestämisestä siten, että valvontaa toteutetaan tuotannon kaikissa vaiheissa ja kaikilla sektoreilla
 • direktiivi 2002/99/EY, jossa vahvistetaan eläinperäisten tuotteiden markkinoille saattamista koskevat edellytykset ja rajoitukset, joita sovelletaan eläinten terveyttä koskevien rajoitusten kohteena olevista kolmansista maista tai alueelta tuleviin tuotteisiin.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 852/2004

20.5.2004

-

EUVL L 139, 30.4.2004

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 219/2009

20.4.2009

-

EUVL 87, 31.3.2009

Asetus (EU) N:o 517/2013

1.7.2013

-

EUVL 158, 10.6.2013

Asetukseen (EY) N :o 852/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 2073/2005 , annettu 15 päivänä marraskuuta 2005, elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista [EUVL L 338, 22.12.2005].

Katsokonsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EY) N:o2074/2005, annettu 5 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamisesta, poikkeuksen tekemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004 sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta [EUVL L 338, 22.12.2005].

Katsokonsolidoitu toisinto.

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille – 29. huhtikuuta 2009 annettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston hygienia-asetusten (EY) N:o 852/2004, 853/2004 ja 854/2004 soveltamisesta saaduista kokemuksista [KOM(2009) 403 lopullinen - ei julkaistu virallisessa lehdessä].

Komissio tarkastelee asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia. Kertomuksessa esitellään toteutunutta kehitystä ja esiin tulleita vaikeuksia kaikkien asiaan liittyvien toimijoiden osalta hygienia-asetusten täytäntöönpanossa vuosina 2006, 2007 ja 2008. Kertomuksessa todetaan, että kaiken kaikkiaan jäsenvaltiot ovat toteuttaneet täytäntöönpanon varmistamiseksi tarvittavat hallinto- ja valvontatoimet mutta että täytäntöönpanossa on edelleen sijaa parannuksille. Suurimmat esiin tuodut vaikeudet liittyvät

 • tiettyihin poikkeuksiin hygienia-asetusten soveltamisalasta
 • tiettyihin asetuksissa säädettyihin määritelmiin
 • tiettyihin käytännön näkökohtiin eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevien laitosten hyväksynnässä ja tällaisten elintarvikkeiden merkintöihin
 • tiettyjen elintarvikkeiden tuontijärjestelmiin
 • HACCP-menettelyjen täytäntöönpanoon tietyissä elintarvikealan yrityksissä (vaarojen analysointi ja kriittiset valvontapisteet) sekä
 • virallisen valvonnan toteuttamiseen tietyillä sektoreilla.

Tässä kertomuksessa ei pyritä ratkaisemaan esitettyjä vaikeuksia. Komissio kuitenkin harkitsee esiin tuotujen vaikeuksien perusteella, onko tarpeen tehdä ehdotuksia elintarvikkeiden hygieniaa koskevan säädöspaketin parantamiseksi erityisesti esiin tuotujen vaikeuksien osalta.

Viimeisin päivitys 18.06.2014

Top