Help Print this page 
Title and reference
Eläinten hyvinvointi kuljetuksen aikana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Eläinten hyvinvointi kuljetuksen aikana

Euroopan unioni on laatinut uudelleen kaikki säännöt, jotka liittyvät eläinten hyvinvointiin kuljetuksen aikana. Uusissa säännöksissä kartoitetaan kaikki asiaan liittyvät toimijat ja niiden vastuualueet, vahvistetaan valvontatoimia, ja tiukennetaan pidempiä matkoja ja kuljetukseen käytettyjä ajoneuvoja koskevia sääntöjä.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, annettu 22. joulukuuta 2004, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta.

YHTEENVETO

Asetuksessa säännellään elävien selkärankaisten eläinten kuljetuksia Euroopan unionissa, kun kuljetus tapahtuu taloudellisen toiminnan puitteissa, ja asetuksen tavoitteena on estää eläinten loukkaantuminen tai tarpeettomat kärsimykset ja taata niiden tarpeita vastaavat asianmukaiset olosuhteet.

Asetuksella lujitetaan lainsäädäntöä, joka koskee eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana, kartoittamalla asiaan liittyvät toimijat ja niiden vastuualueet, vahvistamalla luvanantoon ja valvontaan liittyviä toimenpiteitä sekä tiukentamalla kuljetukseen liittyviä sääntöjä.

Asiaan liittyvät toimijat ja niiden vastuualueet

Asetuksella laajennetaan vastuu eläinten hyvinvoinnista koskemaan kaikkia prosessiin osallistuvia henkilöitä, myös kuljetusta edeltävässä ja sen jälkeisessä vaiheessa. Kaikkien näiden toimijoiden tehtävänä on valvoa lainsäädännön noudattamista niiden toimien aikana, jotka kuuluvat heidän tehtäviinsä.

Asetus siis koskee eläinkuljettajia (jotka kuuluivat jo aiemman lainsäädännön piiriin) ja näiden lisäksi kuljetuksen järjestäjiä ja kuljettajia sekä kuljetettavista eläimistä vastaavia (eli keräyskeskusten, markkinapaikkojen ja teurastamojen henkilökuntaa sekä kasvattajia).

Kaikkien toimijoiden ja niiden henkilökunnan on saatava asianmukaista koulutusta. Erityisesti kuljettajilla ja heidän avustajillaan on oltava ammattipätevyyden osoittava todistus, joka on myönnetty, kun eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana koskeva koulutus on suoritettu kokonaan ja toimivaltaisen viranomaisen valtuuttaman riippumattoman organisaation järjestämä koe on läpäisty.

Luvat ja valvonta

Eläinkuljettajilla on oltava kaikkia yli 65 kilometrin pituisia matkoja varten sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen myöntämä lupa, jossa kuljettavat toimivat tai jossa ne ovat edustettuina. Luvan saamiseksi hakijan on osoitettava, että sen käytössä oleva henkilökunta, laitteet ja toimintamenettelyt ovat riittävät ja asianmukaiset.

Pitkiä matkoja varten (yli kahdeksan tuntia) hakijan on toimitettava myös seuraavat:

  • erityisasiakirjat: kuljettajan ja avustajan ammattipätevyyden osoittavat todistukset, käytettävän ajoneuvon hyväksyntätodistus, ajoneuvon ajonseurantalaitteita koskevat tiedot, hätäsuunnitelmat
  • todiste satelliittipaikannuslaitteen käytöstä 1.1.2007 lähtien uusien ajoneuvojen ja 1.1.2009 lähtien vanhojen ajoneuvojen osalta.

Luvat ovat voimassa viisi vuotta. Niiden muoto on yhdenmukaistettu Euroopan tasolla, ja ne rekisteröidään sähköiseen tietokantaan, johon kaikkien jäsenvaltioiden viranomaiset pääsevät.

Kun kyseessä on pitkä matka useiden valtioiden läpi, eläinkuljettajilla on oltava matkan järjestäjän yhdenmukaistetun mallin mukaisesti laatima reittisuunnitelma, jossa on tiettyjä tietoja matkasta (esim. eläinten ja niistä vastaavien henkilöiden tiedot, lähtö- ja määräpaikka, matkan eri vaiheissa tehdyt tarkastukset).

Toimivaltaisen viranomaisen on järjestettävä tarkastuksia kuljetuksen tärkeissä vaiheissa, kuten poistumispaikoissa tai rajatarkastusasemilla. Lisäksi matkan kaikissa vaiheissa voidaan tehdä lisätarkastuksia satunnaisesti tai kohdennetusti.

Tarkastuksissa toimivaltaisen viranomaisen on varmennettava lupien voimassaolo, hyväksyntä- ja pätevyystodistukset sekä reittisuunnitelmaan kirjatut tiedot. Virkaeläinlääkäreiden on lisäksi tarkastettava eläinten kunto ja niiden kyky jatkaa matkaa. Jos kyseessä on meriteitse tapahtuva kuljetus, on myös tarkastettava kuljetukseen käytettävän aluksen kunto ja sääntöjenmukaisuus.

Eläinten kuljetusta koskevat tekniset säännöt

Asetuksessa annetaan aiempaa tiukemmat säännöt, joita sovelletaan yli kahdeksan tuntia kestäviin matkoihin. Säännöt koskevat sekä ajoneuvoja että eläimiä.

Asetuksessa säädetään lisäksi kuljetusajoneuvojen parempilaatuisesta varustelusta, johon sisältyvät esimerkiksi lämpötilan säätö (mekaaninen tuuletus, lämpötilan rekisteröinti, hälytysjärjestelmä ohjaamossa), pysyvä juottomahdollisuus sekä kuljetusolojen parantaminen karja-aluksilla (esim. tuuletus, juottolaitteet, hyväksymisjärjestelmä).

Joidenkin eläinten kuljettaminen on kielletty. Kielto koskee erittäin nuoria eläimiä (alle 10 vuorokauden ikäiset vasikat, alle kolmen viikon ikäiset porsaat ja alle yhden viikon ikäiset karitsat), paitsi jos matka on alle 100 kilometriä. Asetuksessa kielletään myös naaraseläinten kuljetus tiineyden loppuvaiheessa ja poikimisen tai porsimisen jälkeisellä viikolla.

Lisäksi hevosten pitkänmatkan kuljetusten oloja on parannettu erityisesti velvoittamalla käyttämään järjestelmällisesti yksittäispilttuita.

Matkojen kestoa ja eläimille varattavaa tilaa koskevat säännökset ovat samat kuin aiemmassa asetuksessa. Kuljetuksen keston osalta asetuksessa säädetään eri kestoajoista eri eläintyyppien mukaan: vieroittamattomat eli vielä maitoa juovat eläimet (yhdeksän tunnin matka, jonka jälkeen tunnin lepo juottoa varten, ja jälleen yhdeksän tunnin matka), siat (24 tunnin matka, jos ajoneuvossa on jatkuva juottomahdollisuus), hevoset (24 tunnin matka, ja juotto joka kahdeksas tunti) sekä naudat, lampaat ja vuohet (14 tunnin matka, jonka jälkeen yhden tunnin lepo juottoa varten, ja jälleen 14 tunnin matka). Edellä mainitut matka-ajat voidaan toistaa, jos eläimet puretaan ajoneuvosta, ruokitaan ja juotetaan, ja niiden annetaan levätä vähintään 24 tuntia hyväksytyssä valvontapaikassa.

Tausta

Kuljetusaikojen enimmäiskestoa ja eläinten kuormaustiheyttä (joita koskevat säännökset ovat säilyneet samanlaisina kuin aiemmassa lainsäädännössä) koskevien säännösten tarkistamisesta on annettava uusi ehdotus, joka on esitettävä viimeistään neljä vuotta asetuksen voimaantulon jälkeen, ja sen laatimisessa on otettava huomioon uusien sääntöjen soveltaminen jäsenvaltioissa.

Tällä asetuksella kumotaan ja korvataan direktiivi 91/628/ETY 5. tammikuuta 2007 lähtien.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1/2005

25.1.2005sovelletaan 5.1.2007 alkaen(poikkeuksena 6 artiklan 5 kohta, jota sovelletaan 5.1.2008 alkaen)

-

EUVL L 3, 5.1.2005

ASIAAN LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET

2004/544/EY: Neuvoston päätös, tehty 21. kesäkuuta 2004, eläinten suojelemisesta kansainvälisten kuljetusten aikana tehdyn tarkistetun eurooppalaisen yleissopimuksen allekirjoittamisesta [EUVL L 241, 13.7.2004]. Eläinten suojelemisesta kansainvälisten kuljetusten aikana tehty eurooppalainen yleissopimus tuli voimaan vuonna 1971. Vuonna 1995 sopimuspuolet päättivät päivittää yleissopimuksen määräyksiä alalla tapahtuneen tieteellisen kehityksen ja saadut kokemukset huomioon ottaen. Tarkistetussa sopimuksessa vahvistetaan tarkat säännöt, joita sovelletaan kaikkiin eläinlajeihin ja joissa myös tulevat esiin EU:n lainsäädäntöön tehdyt muutokset. Tällä hetkellä sopimuksen osapuolina ovat 15 vanhaa EU-jäsenmaata sekä Islanti, Kypros, Norja, Puola, Romania, Sveitsi, Tšekki, Turkki ja Venäjä.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1255/97, annettu 25. kesäkuuta 1997, pysähdyspaikkoja koskevista yhteisön vaatimuksista ja direktiivin 91/628/ETY liitteessä tarkoitetun reittisuunnitelman mukauttamisesta [EYVL L 174, 2.7.1997]. Euroopan unionissa on vahvistettu yhteiset kriteerit valvontapaikoille (tai pysähdyspaikoille), joissa eläimet puretaan ajoneuvosta, jos kyseessä on pitkä kuljetus. Sääntöjen tarkoituksena on taata eläinten terveys ja hyvinvointi näiden pysähdysten aikana.

Viimeisin päivitys 17.05.2011

Top