Help Print this page 
Title and reference
Elintarvikkeiden ja rehun turvallisuus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Elintarvikkeiden ja rehun turvallisuus

Tällä asetuksella vahvistetaan sääntöjä, jotka koskevat sisämarkkinoilla liikkuvien elintarvikkeiden ja rehun turvallisuutta. Asetuksella luodaan puitteet tuotannon valvonnalle ja seurannalle sekä riskien ennaltaehkäisylle ja hallinnalle. Lisäksi asetuksella perustetaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA), joka tarjoaa elintarvikkeiden valvonnan ja tieteellisen arvioinnin viitejärjestelmän.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä [ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Asetuksella taataan ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden ja eläinten rehun laatu. Asetuksella mahdollistetaan näin ollen terveellisten ja turvallisten elintarvikkeiden vapaa liikkuminen sisämarkkinoilla.

Lisäksi Euroopan unionin (EU) elintarvikelainsäädännöllä suojellaan kuluttajia vilpillisiltä ja harhaanjohtavilta kaupallisilta menettelyiltä. EU:n elintarvikelainsäädännön tavoitteena on suojella myös eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvien ja ympäristön terveyttä.

Turvallisuusstandardit

Markkinoille ei saa saattaa elintarvikkeita, jotka ovat terveydelle haitallisia ja/tai ravinnoksi soveltumattomia. Elintarvikkeen mahdollista haitallisuutta arvioitaessa huomioidaan seuraavat tekijät:

 • elintarvikkeen tavanomaiset käyttöolosuhteet
 • kuluttajalle annetut tiedot
 • todennäköiset välittömät ja pitkän aikavälin terveysvaikutukset
 • kasautuvat toksiset vaikutukset
 • tiettyjen kuluttajaryhmien erityisherkkyydet.

Jos elintarvike, joka ei ole turvallinen, on osa elintarvikkeiden erää tai lähetystä, on oletettava, että kaikki kyseiseen erään tai lähetykseen kuuluvat elintarvikkeet ovat haitallisia.

Myöskään haitallisiksi todettuja eläinten rehuja ei saa saattaa markkinoille eikä antaa millekään elintarviketuotantoon käytettävälle eläimelle.

Toimijoiden vastuu

Toimijoiden on noudatettava elintarvikelainsäädäntöä kaikissa elintarvikeketjun vaiheissa, niin tuotannon, jalostuksen, kuljetuksen, jakelun kuin tarjonnankin yhteydessä.

Toimijoiden on myös taattava tuotteiden jäljitettävyys kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa; tämä koskee myös aineita, jotka elintarvikkeisiin lisätään.

Mikäli toimija katsoo elintarvikkeen tai rehun olevan haitallinen ihmisten tai eläinten terveydelle, hänen on käynnistettävä viipymättä menettely elintarvikkeen poistamiseksi markkinoilta ja ilmoitettava tästä toimivaltaisille viranomaisille. Jos tuote mahdollisesti on jo ehtinyt kuluttajalle, toimijan on ilmoitettava asiasta kuluttajille ja varmistettava, että tuotteet palautetaan.

Elintarvikkeiden riskianalyysi

Terveysriskien analysointi on kolmivaiheinen prosessi, jonka osat ovat riskinarviointi, riskinhallinta ja kansalaisille suunnattu riskiviestintä. Riskianalyysi on toteutettava riippumattomalla, puolueettomalla ja avoimella tavalla. Analyysi perustuu saatavilla olevaan tieteelliseen näyttöön.

Kun analyysissa todetaan riskin olemassaolo, EU-maat ja komissio voivat noudattaa ennalta varautumisen periaatetta ja hyväksyä tilapäisiä ja oikeasuhteisia toimenpiteitä.

Kansainväliset markkinat

Lainsäädäntöä sovelletaan kolmansien maiden markkinoille saattamista varten EU:n alueelta vietäviin tai jälleenvietäviin elintarvikkeisiin, jollei tuojamaa muuta päätä.

EU edistää elintarvikkeita ja rehuja koskevien kansainvälisten teknisten standardien sekä terveyttä ja torjunta-aineita koskevien kansainvälisten standardien laadintaa.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSAn) tehtävänä on lausuntojen sekä tieteellisen ja teknisen tuen antaminen kaikilla elintarviketurvallisuuteen vaikuttavilla aloilla. Se toimii puolueettomana tietolähteenä ja tiedottaa riskeistä suurelle yleisölle.

Kaikki EU-maat ja yhteisön elintarviketurvallisuuslainsäädäntöä soveltavat valtiot voivat osallistua EFSAn toimintaan.

EFSA huolehtii myös seuraavista tehtävistä

 • EFSA koordinoi riskien arviointia ja määrittää kehittymässä olevia riskejä
 • EFSA tarjoaa komissiolle tieteellistä ja teknistä neuvontaa muun muassa riskinhallintamenettelyiden yhteydessä
 • EFSA kerää ja julkaisee elintarviketurvallisuutta koskevia tieteellisiä ja teknisiä tietoja
 • EFSA tukee elintarviketurvallisuuden alalla toimivien tahojen verkottumista Euroopan tasolla.

Nopean hälytyksen järjestelmä

Nopean hälytyksen RASFF-järjestelmään (elintarvikkeita ja rehuja koskevaan nopeaan hälytysjärjestelmään) kuuluvat EU-maat, komissio ja EFSA. Järjestelmä mahdollistaa seuraavia seikkoja koskevan tiedonvaihdon

 • toimenpiteet, joilla on tarkoitus rajoittaa elintarvikkeiden markkinoille saattamista tai poistaa niitä myynnistä
 • alan ammatinharjoittajien kanssa toteutettavat toimet, joilla on tarkoitus säännöstellä elintarvikkeiden käyttöä
 • EU:ssa sijaitsevalla raja-asemalla hylätyt elintarvike-erät.

Jos nopean hälytyksen järjestelmän avulla välitettävät tiedot koskevat elintarvikkeista johtuvaa riskiä, ne on saatettava yleisön tietoon.

Hätätilanteet

Jos elintarvikkeet, mukaan lukien kolmansista maista tuodut elintarvikkeet, voivat aiheuttaa vakavan ja hallitsemattoman riskin ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle, komissio toteuttaa suojatoimenpiteitä ja

 • keskeyttää markkinoille saattamisen tai käyttämisen, mikäli tuotteet ovat peräisin EU:sta
 • keskeyttää maahantuonnin, mikäli tuotteet ovat peräisin kolmannesta maasta.

Jos komissio ei toteuta toimenpiteitä saatuaan tiedon vakavan riskin olemassaolosta, kyseinen EU-maa voi toteuttaa suojatoimenpiteitä. Komissio pyytää 10 työpäivän kuluessa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon kyseisten kansallisten toimenpiteiden jatkamisesta, muuttamisesta tai kumoamisesta.

Kriisinhallinnan suunnitelma

Komissio, EFSA ja EU-maat voivat laatia kriisinhallinnan yleissuunnitelman sellaisten tilanteiden varalle, joihin liittyy elintarvikkeista ja rehuista ihmisten terveydelle aiheutuvia välittömiä tai välillisiä riskejä, joista asetuksessa ei ole säädetty.

Jos johonkin tilanteeseen liittyvää vakavaa riskiä ei voida hallita voimassa olevien säännösten avulla, komissio perustaa välittömästi kriisiyksikön, johon EFSA osallistuu antaen sen puitteissa tieteellistä ja teknistä tukea. Kriisiyksikkö kerää ja arvioi asiaan liittyvät tiedot sekä kartoittaa vaihtoehdot, joilla ihmisten terveydelle aiheutuva riski voidaan ehkäistä, estää tai vähimmäistää.

Taustaa

Kumotaan päätökset 68/361/ETY, 69/414/ETY ja 70/372/ETY.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 178/2002

21.2.2002

1.1.2005

EYVL L 31, 1.2.2002

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1642/2003

1.10.2003

-

EUVL L 245, 29.9.2003

Asetus (EY) N:o 575/2006

28.4.2006

-

EUVL L 100, 8.4.2006

Asetus (EY) N:o 202/2008

25.3.2008

-

EUVL L 60, 5.3.2008

Asetus (EY) N:o 596/2009

7.8.2009

-

EUVL L 188, 18.7.2009

Asetukseen (EY) N:o 178/2002 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 2230/2004 , annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tehtäviin liittyvillä aloilla toimivien elinten verkoston osalta [EUVL L 379, 24.12.2004].

Komission päätös 2004/478/EY , tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, kriisinhallinnan yleissuunnitelman hyväksymisestä elintarvikkeiden ja rehujen alalla [EUVL L 160, 30.4.2004].

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004 , annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä [EUVL L 139, 30.4.2004].

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 284/2012 , annettu 29 päivänä maaliskuuta 2012, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 961/2011 kumoamisesta [EUVL L 92, 30.3.2012].

Tässä asetuksessa päivitetään Japaniin kohdistuvat erityiset edellytykset elintarvikkeiden ja rehun tuonnille Fukushiman onnettomuuden jälkeen tilanteen muuttumisen mukaisesti.

Viimeisin päivitys 20.01.2015

Top