Help Print this page 
Title and reference
Vaarallisten kemikaalien kansainvälinen kauppa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vaarallisten kemikaalien kansainvälinen kauppa

Euroopan unioni (EU) sääntelee tiettyjen vaarallisten kemikaalien ja torjunta-aineiden vientiä ja tuontia. EU:n antamalla asetuksella (EU) N:o 649/2012 pannaan täytäntöön Rotterdamin yleissopimus, edistetään vastuun jakamista ja yhteistyötä sekä suojellaan terveyttä ja ympäristöä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista.

TIIVISTELMÄ

Asetuksessa annetaan joitakin Euroopan unionissa (EU) kiellettyjen tai ankarasti säänneltyjen kemikaalien vientiä koskevia sääntöjä. Viejän on ennen viennin toteuttamista tehtävä asetuksen soveltamisalaan kuuluvista kemikaaleista vienti-ilmoitus. Rotterdamin yleissopimuksessa tarkoitettuja kemikaaleja ja unionissa kiellettyjä tai ankarasti säänneltyjä kemikaaleja ei myöskään voida viedä ilman tuontimaan suostumusta.

Asetuksella on määrä varmistaa, että kemiallisten aineiden luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen säännöksiä sovelletaan yhtäläisesti kaikkiin kemikaaleihin, joita jäsenvaltiot vievät yleissopimuksen sopimuspuolina oleviin tai muihin maihin, paitsi jos nämä säännökset ovat ristiriidassa kyseisten sopimuspuolten tai maiden asettamien erityisvaatimusten kanssa.

Asetuksen soveltamisalaan kuukuvat kemikaalit

Asetus kattaa

  • tietyt vaaralliset kemikaalit, joihin sovelletaan Rotterdamin yleissopimuksen mukaista ilmoitetun ennakkosuostumuksen (prior informed consent, PIC) menettelyä
  • tietyt kemikaalit, jotka ovat kiellettyjä tai ankarasti säänneltyjä EU:ssa tai jäsenvaltiossa ja
  • kaikkien vientiin tarkoitettujen kemikaalien luokituksen, pakkausmerkinnät ja pakkauksen.

Asetuksen soveltamisalaan eivät kuulu

Kansalliset viranomaiset

Kukin jäsenvaltio nimeää yhden tai useamman viranomaisen suorittamaan asetuksessa edellytetyt hallintotoimet.

Euroopan kemikaalivirasto

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) avustaa komissiota kyseessä olevien kemikaalien vientiin ja tuontiin liittyvien teknisten, tieteellisten ja hallinnollisten näkökohtien hoitamisessa. Se toimittaa muun muassa toimialan vienti-ilmoitukset EU:n ulkopuolisille tuontimaille, hoitaa niihin liittyviä yhteyksiä ja ylläpitää sivustollaan olevaa ilmoitustietokantaa.

Ilmoitusmenettely ja nimenomaista suostumusta koskeva menettely

Asetuksessa säädetään ilmoitusmenettelyyn ja nimenomaista suostumusta koskevaan menettelyyn liittyvät määräajat ja velvoitteet kemikaaliryhmittäin.

Tuonti

Komissio hyväksyy kyseessä olevan kemikaalin tuontia koskevan päätöksen lopullisen tai väliaikaisen tuontivastineen muodossa. Jos kemikaaliin kohdistetaan lisärajoituksia tai sitä koskevia rajoituksia muutetaan, komissio hyväksyy tarkistetun tuontipäätöksen.

Mikäli kemikaali on kielletty tai ankarasti säännelty, komissio ottaa tuontipäätöksessään huomioon näitä seikkoja koskevat tiedot.

Vienti

Viejän on noudatettava tuontiin liittyviä muiden osapuolten päätöksiä. Kemikaalin vienti on kielletty sellaiseen osapuolena olevaan maahan, joka ei ole antanut kyseistä kemikaalia koskevaa tuontivastinetta. Kemikaalin vienti on kuitenkin sallittu, jos tuojaosapuoli on antanut kyseiselle tuotteelle nimenomaisen suostumuksensa.

Unionin lainsäädännön nojalla kiellettyjen tai ankarasti säänneltyjen kemikaalien viennistä on ilmoitettava tuontimaalle, jonka on tehtävä vienti-ilmoituksesta yleissopimuksen mukainen vastaanottoilmoitus.

Tietojenvaihto

Komissio, jota Euroopan kemikaalivirasto avustaa, ja jäsenvaltiot helpottavat asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kemikaaleja koskevien tieteellisten, teknisten, taloudellisten ja oikeudellisten tietojen toimittamista.

Tekninen apu

Komissio, jäsenvaltioiden nimetyt kansalliset viranomaiset ja Euroopan kemikaalivirasto tekevät yhteistyötä tarjotakseen kehitysmaille ja siirtymätalouden maille niiden tarpeita vastaavaa teknistä apua sellaisten infrastruktuurien, valmiuksien ja asiantuntemuksen kehittämiseen, joita nämä maat tarvitsevat kemikaalien asianmukaiseen hallinnointiin koko niiden elinkaaren ajan.

Seuraamukset

Jäsenvaltiot säätävät tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Kumoaminen

Asetuksella korvataan asetus (EY) N:o 689/2008 1 päivästä maaliskuuta 2014.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EU) N:o 649/2012

16.8.2012

-

EUVL L 201, 27.7.2012

See also

  • Rotterdamin yleissopimus (EN) (ES) (FR)

Viimeisin päivitys 31.01.2013

Top