Help Print this page 
Title and reference
Teollisuuden päästöt - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Teollisuuden päästöt - EUR-Lex

Euroopan unioni (EU) on määritellyt velvoitteet, joita paljon saastuttavien teollisuudenalojen on noudatettava. EU on laatinut lupamenettelyn ja asettanut muun muassa päästöjä koskevia vaatimuksia. Tarkoituksena on välttää ja vähentää saastepäästöjen ja teollisuuden ja maatalouden jätteiden kulkeutumista ilmakehään, vesistöihin ja maaperään ympäristönsuojelun ja kansanterveyden korkean tason takaamiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen).

TIIVISTELMÄ

Tähän direktiiviin on sisällytetty direktiivi 2008/1/EY (niin kutsuttu IPPC-direktiivi) ja kuusi muuta teollisuuden päästöjä koskevaa direktiiviä.

Teollisuudenalat

Direktiivi kattaa liitteessä I luetellut paljon saastuttavat teollisuudenalat (energia-alan teollisuus, metallien tuotanto ja jalostus, mineraaliteollisuus, kemian teollisuus, jätehuolto, karjankasvatus jne.).

Direktiivi sisältää erityisiä säännöksiä, jotka koskevat seuraavia laitoksia:

 • polttolaitokset (≥ 50 MW)
 • jätteenpolttolaitokset ja rinnakkaispolttolaitokset
 • tietyt orgaanisia liuottimia käyttävät laitokset
 • titaanidioksidia tuottavat laitokset.

Tätä direktiiviä ei sovelleta uusien tuotteiden ja prosessien tutkimukseen, kehitykseen ja testaukseen.

Ympäristövaatimukset

Kaikkien direktiivin liitteessä I lueteltuja toimintoja harjoittavien teollisuuslaitosten on noudatettava tiettyjä velvoitteita. Niiden on muun muassa

 • toteutettava pilaantumista estäviä toimenpiteitä
 • käytettävä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT)
 • vältettävä aiheuttamasta merkittävää pilaantumista
 • rajoitettava, kierrätettävä tai vähennettävä jätettä mahdollisimman vähän saastuttavalla tavalla
 • lisättävä energiatehokkuutta
 • ehkäistävä onnettomuuksia ja niiden seurauksia
 • kunnostettava laitoksen alue toiminnan päätyttyä.

Parhaan käytettävissä olevan tekniikan käyttö

Teollisuuslaitosten on käytettävä parasta käytettävissä olevaa tekniikka, toisin sanoen tehokkainta tekniikkaa, saavuttaakseen yleisesti koko ympäristön suojelun korkean tason. Menetelmät on pitänyt kehittää sellaisessa mittakaavassa, että niiden käyttö kyseisellä teollisuuden alalla on mahdollista taloudellisesti ja teknisesti kannattavalla tavalla. Euroopan komission on annettava parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat päätelmät, joihin sisältyvät tekniikkaan liittyvät päästörajat. Näitä päätelmiä voidaan käyttää viitekehyksenä lupaehtojen asettamisessa.

Lupaehdot

Luvan on käsitettävä kaikki tarvittavat toimenpiteet toiminnanharjoittajan perusvelvollisuuksia ja ympäristönlaatunormeja koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Näihin toimenpiteisiin sisältyvät vähintään

 • epäpuhtauspäästöjen raja-arvot
 • säännöt, jotka takaavat maaperän, vesistön ja ilman suojelun
 • jätteiden valvontaa ja hallintaa koskevat toimenpiteet
 • vaatimukset, jotka koskevat päästöjen mittausmenetelmiä, mittausten tiheyttä ja niiden arviointimenettelyä
 • velvollisuus toimittaa valvonnan tulokset toimivaltaiselle viranomaiselle säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa
 • vaatimukset, jotka koskevat maaperän ja pohjaveden ylläpitoa ja valvontaa
 • poikkeuksellisiin toimintaolosuhteisiin (muun muassa vuodot, virhetoiminnot, väliaikainen seisautus tai lopullinen toiminnan lakkauttaminen) liittyvät toimenpiteet
 • määräykset epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tai valtioiden rajat ylittävän ympäristön pilaantumisen minimoinnista
 • määräykset päästöjen raja-arvojen noudattamisen arvioimiseksi.

Erityissäännökset

Erityissäännöksiä sovelletaan polttolaitoksiin, jätteenpolttolaitoksiin ja jätettä käyttäviin rinnakkaispolttolaitoksiin, orgaanisia liuottimia käyttäviin laitoksiin ja titaanidioksidia tuottaviin laitoksiin.

Direktiivin liitteessä V määriteltyjä suuria jätteenpolttolaitoksia koskevat raja-arvot ovat yleensä tiukempia kuin direktiivissä 2001/80/EY asetetut raja-arvot. Olemassa oleville laitoksille sallitaan jonkin verran joustovaraa (kansallinen siirtymäsuunnitelma, määräaikaispoikkeus).

Muiden sellaisten toimintojen osalta, joihin sovelletaan erityissäännöksiä, sovelletaan suurelta osin edelleen nykyisten direktiivien säännöksiä.

Ympäristötarkastukset

Jäsenvaltioiden on laadittava ympäristötarkastusjärjestelmä kyseisiä laitoksia varten. Kaikkien laitosten on kuuluttava ympäristötarkastussuunnitelmaan. Suunnitelma on tarkistettava ja ajantasaistettava säännöllisesti.

Tarkastussuunnitelman perusteella asianomaisen viranomaisen on laadittava säännöllisesti rutiiniluonteisia ympäristötarkastusohjelmia, joissa on määritetty laitosten tarkastusväli eri laitostyyppien osalta. Laitosvierailujen välinen ajanjakso määräytyy kyseessä olevien laitosten ympäristöriskien järjestelmällisen arvioinnin perusteella. Tarkastusväli ei saa olla yhtä vuotta pitempi suurimmat riskit aiheuttavien laitosten osalta eikä kolmea vuotta pitempi alhaisimmat riskit aiheuttavien laitosten osalta.

Kumoaminen

Direktiivillä 2010/75/EU korvataan pysyvästi seuraavat direktiivit

7. tammikuuta 2014 alkaen:

 • direktiivi 78/176/ETY titaanidioksiditeollisuuden jätteistä
 • direktiivi 82/883/ETY menettelytavoista titaanidioksiditeollisuuden jätteiden vaikutuksen alaisena olevien ympäristöjen valvomiseksi ja tarkkailemiseksi
 • direktiivi 92/112/ETY menettelytavoista titaanidioksiditeollisuuden jätteiden aiheuttaman pilaantumisen vähentämistä ja mahdollista poistamista koskevien ohjelmien yhdenmukaistamiseksi
 • direktiivi 1999/13/EY orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta
 • direktiivi 2000/76/EY jätteenpoltosta
 • direktiivi 2008/1/EY ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi

1. tammikuuta 2016 alkaen:

 • direktiivi 2001/80/EY tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2010/75/EU

6.1.2011

7.1.2013

EUVL L 334, 17.12.2010

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/84/EU , annettu 11 päivänä helmikuuta 2013, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisista vuotien ja nahkojen parkituksen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) koskevista päätelmistä [EUVL L 45, 16.2.2013]: Päätöksessä esitetään nahkojen parkituksen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat päätelmät. Päätelmät otetaan lähtökohdaksi määritettäessä lupaehtoja laitoksille, joista säädetään direktiivissä 2010/75/EU. Tällaisessa tapauksessa päätös koskee nahanparkitustoimintaa, jossa käsittelykapasiteetti on yli 12 tonnia päivässä, sekä sellaisen jäteveden käsittelyä, joka on peräisin kyseisenlaista toimintaa harjoittavista itsenäisistä laitoksista. Jos toisin ei mainita, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava päästöjen raja-arvot, joilla varmistetaan, etteivät päästöt normaalien toimintaolosuhteiden vallitessa ylitä parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyviä päästötasoja, jotka on vahvistettu kyseisissä päätelmissä.

12.11.2013

Top