Help Print this page 
Title and reference
Yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS-järjestelmä)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS-järjestelmä)

Yhteisön EMAS-järjestelmällä pyritään kannustamaan eurooppalaisia organisaatioita – niin yksityisyrityksiä kuin julkisia elimiä – parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa. Tämän uuden asetuksen tavoitteena on kehittää nykyistä järjestelmää ja kannustaa yhä useampia organisaatioita osallistumaan siihen. Organisaatiot hyötyvät järjestelmästä merkittävästi. Ne saavat lisäarvoa muun muassa viranomaisvalvonnan helpottumisen, kustannussäästöjen ja kohentuneen julkisuuskuvan muodossa, jos ne voivat osoittaa parantaneensa ympäristönsuojelunsa tasoa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1221/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) ja asetuksen (EY) N:o 761/2001 ja komission päätösten 2001/681/EY ja 2006/193/EY kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS-järjestelmä) on vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuva toimintaväline organisaatioille jotka sijaitsevat yhteisössä tai sen ulkopuolella. Sen tavoitteena on parantaa jatkuvasti yleistä ympäristönsuojelun tasoa millä tahansa elinkeinoelämän alalla toimivissa osallistujaorganisaatioissa. Niiden on

 • laadittava ympäristökatselmus, joka koskee organisaation kaikkia ympäristönäkökohtia
 • laadittava ja toteutettava ympäristöjärjestelmä, joka perustuu ympäristökatselmuksen tuloksiin
 • arvioitava ympäristöjärjestelmää järjestelmällisesti, puolueettomasti ja säännöllisin väliajoin
 • vaihdettava tietoja ympäristönsuojelun tasosta
 • kuultava kansalaisten ja muiden sidosryhmien mielipiteitä
 • lisättävä henkilöstön aktiivista osallistumista ja asianmukaista koulutusta.

Organisaatioiden rekisteröinti

Jäsenvaltiossa sijaitsevien organisaatioiden rekisteröintihakemukset tehdään toimivaltaiselle elimelle kyseisessä jäsenvaltiossa. Toimivaltaisen elimen nimeää jäsenvaltio. Organisaatio voi tehdä vain yhden rekisteröintihakemuksen. Jos organisaatiolla on muita toimipaikkoja yhteisön alueella tai sen ulkopuolisissa maissa, hakemus tehdään konsernitasolla.

Ennen rekisteröintihakemuksen tekemistä organisaation on

 • tehtävä ympäristökatselmus, joka koskee organisaation kaikkia ympäristönäkökohtia (ks. liite I ja liitteessä II oleva A.3.1 kohta)
 • laadittava ja toteutettava ympäristöjärjestelmä (ks. liite II)
 • suoritettava sisäinen auditointi (ks. liitteessä II oleva A.5.5 kohta ja liite III)
 • laadittava ympäristöselonteko (ks. liite IV)
 • osoitettava, että se noudattaa kaikkia asiaan sovellettavia lakisääteisiä ympäristövaatimuksia
 • todennettava ympäristökatselmus, ympäristöjärjestelmä, auditointimenettely ja sen täytäntöönpano käyttäen akkreditoitua ympäristötodentajaa ja huolehdittava, että sama todentaja vahvistaa ympäristöselonteon.

Rekisteröintihakemukseen on liitettävä

 • ympäristötodentajan vahvistama ympäristöselonteko
 • ympäristötodentajan ilmoitus (ks. liite VII)
 • lomake, joka sisältää rekisteröinnin edellyttämät tiedot (ks. liite VI)
 • tarvittaessa tositteet soveltuvien maksujen maksamisesta.

Rekisteröityjen organisaatioiden velvoitteet

Rekisteröityjen organisaatioiden on vähintään kolmen vuoden välein

 • huolehdittava ympäristöjärjestelmän ja auditointiohjelman sekä niiden täytäntöönpanon todentamisesta
 • saatettava ympäristöselonteko ajan tasalle ja huolehdittava siitä, että ympäristötodentaja vahvistaa sen
 • toimitettava ajantasaistettu ja vahvistettu ympäristöselonteko toimivaltaiselle elimelle
 • toimitettava toimivaltaiselle elimelle lomake, joka sisältää rekisteröinnin edellyttämät tiedot (ks. liite VI)
 • maksettava tarvittaessa toimivaltaiselle elimelle maksu rekisteröinnin uusimisesta.

Rekisteröidyn organisaation on suoritettava välivuosina sisäinen auditointi, joka koskee sen ympäristönsuojelun tasoa ja asiaan sovellettavien lakisääteisten ympäristövaatimusten noudattamista, ja laadittava päivitetty ympäristöselonteko, vahvistutettava se, toimitettava se tämän jälkeen toimivaltaiselle elimelle ja maksettava tarvittaessa maksu rekisteröinnin ylläpidosta.

Organisaatioiden on saatettava ympäristöselontekonsa julkisesti saataville.

EMAS-logon käyttö

Rekisteröidyillä organisaatioilla on lupa käyttää EMAS-logoa niin kauan kuin niiden rekisteröinti on voimassa (ks. liite V).

Logossa on aina oltava organisaation rekisterinumero, paitsi jos logoa käytetään EMAS-järjestelmän edistämiseen.

Logoa voidaan käyttää ympäristötodentajan vahvistamissa ympäristötiedoissa. Logoa ei saa käyttää tuotteissa tai niiden pakkauksissa, muita toimintoja ja palveluja koskevien vertailevien väitteiden yhteydessä eikä tavalla, joka saattaa aiheuttaa sekaannusta ympäristötuotemerkkien kanssa.

Ympäristötodentajien tehtävät

Ympäristötodentajien on arvioitava, ovatko organisaation ympäristökatselmus, ympäristöpolitiikka, ympäristöjärjestelmä, auditointimenettelyt sekä niiden täytäntöönpano ja ympäristöselonteko asetuksen vaatimusten mukaisia. Ympäristötodentajien on todennettava myös, että organisaatio noudattaa asiaan sovellettavia lakisääteisiä ympäristövaatimuksia, parantaa jatkuvasti ympäristösuojelunsa tasoa ja että asiaankuuluvat tiedot ovat luotettavia.

Ympäristötodentajien on vahvistettava enintään 12 kuukauden välein tiedot, joilla ympäristöselonteko tai päivitetty ympäristöselonteko saatetaan ajan tasalle.

Saadakseen akkreditoinnin tai toimiluvan ympäristötodentajan on esitettävä akkreditointia tai toimilupaa koskeva pyyntö valitsemalleen akkreditointi- tai toimilupaelimelle.

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on toteutettava asian vaatimat oikeudelliset tai hallinnolliset toimenpiteet, jos tämän asetuksen säännöksiä ei noudateta. Ne voivat soveltaa säännöksiä, jotka on otettu käyttöön noudattamalla sopimattomista kaupallisista menettelyistä annettua direktiiviä 2005/29/EY.

Tiedotus

Komissio saattaa julkisesti saataville ja pitää saatavilla

 • ympäristötodentajien ja EMAS-järjestelmään rekisteröityjen organisaatioiden luettelon
 • ympäristöselontekojen tietokannan
 • EMAS-järjestelmää koskevien parhaiden toimintatapojen tietokannan
 • luettelon EMAS-järjestelmän rahoitukseen käytettävissä olevista yhteisön varoista.

Taustaa

Tämä asetus korvaa asetuksen (EY) N:o 761/2001, jolla EMAS-järjestelmään osallistuminen mahdollistettiin kaikille elinkeinoaloille niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1221/2009

11.1.2010

-

EUVL L 342, 22.12.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2013/131/EU , annettu 4 päivänä maaliskuuta 2013, organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisesta käyttäjän käsikirjasta, jossa esitetään EMAS-järjestelmään liittymisen edellyttämät vaiheet [EUVL L 76, 19.3.2013] : Päätöksellä luodaan EMAS-järjestelmän käyttäjän käsikirja, jonka tarkoituksena on tarjota selkeitä ja yksinkertaisia neuvoja sekä helposti noudatettavia ohjeita jokaisesta vaiheesta järjestelmästä kiinnostuneille organisaatioille. Käsikirjassa esitellään pääpiirteittäin tärkeimmät perusasiat ja toimet, jotka organisaation on toteutettava, jos se aikoo liittyä järjestelmään.

Viimeisin päivitys 12.11.2013

Top