Help Print this page 
Title and reference
Laittoman puunkorjuun torjuminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Laittoman puunkorjuun torjuminen

Laiton puunkorjuu ja metsäkato nopeuttavat ilmastonmuutosta ja biologisen monimuotoisuuden vähentymistä. Tällä asetuksella kielletään laittomasti korjatun puun saattaminen eurooppalaisille markkinoille, asetetaan edellytyksiä puutavaran ja puutuotteiden markkinoinnille ja määritetään valvontaorganisaatioita koskevat vaatimukset.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta.

TIIVISTELMÄ

Laittomalla puunkorjuulla tarkoitetaan sellaista puutavaran korjuuta, käsittelyä ja markkinoille saattamista, joka on vastoin sen maan lainsäädäntöä, jossa korjuu tapahtuu. Laiton puunkorjuu aiheuttaa metsäkatoa ja vahinkoja, jotka heikentävät vakavasti ympäristön tilaa; ne muun muassa vähentävät biologista monimuotoisuutta ja lisäävät hiilidioksidipäästöjä. Laittomalla puunkorjuulla on myös taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia.

Tuotteet, joita asetus koskee:puutavara ja puutuotteet

Asetusta ei sovelleta ainoastaan tuotavaan puutavaraan, vaan myös puutavaraan, joka on korjattu Euroopan unionin alueella. Se kattaa laajan valikoiman erilaisia puutuotteita, jotka on lueteltu liitteessä noudattaen yhteisön tullikoodeksin nimikkeistöä.

FLEGT-luvan (asetuksella (EY) N:o 2173/2005 perustettu lupajärjestelmä) tai CITES-luvan (asetuksella (EY) N:o 338/97 perustettu lupajärjestelmä) saaneiden puutavaroiden ja puutuotteiden katsotaan kuitenkin noudattavan asetuksen vaatimuksia.

Toimijoiden velvollisuudet

Asetuksella asetetaan toimijoille kolme pääasiallista velvoitetta:

  • Laittomasti korjatun puutavaran ja puutuotteiden EU:n markkinoille saattaminen kielletään.
  • Euroopan unionin alueen toimijat, jotka saattavat EU:n markkinoille puutavaraa tai puutuotteita, velvoitetaan noudattamaan asianmukaisen huolellisuuden (due diligence) järjestelmää. Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä on riskinhallintajärjestelmä, jonka tavoitteena on vähentää laittoman puutavaran esiintymistä toimitusketjussa. Toimijoiden on toimitettava markkinoille saatetusta puutavarasta ja puutuotteista tiettyjä tietoja sekä analysoitava riskejä.
  • Jo markkinoille saatetulla puutavaralla tai puutuotteilla kauppaa käyvät velvoitetaan yksilöimään tavarantoimittajat ja asiakkaat, jotta voidaan taata jäljitettävyyden vähimmäistaso.

Huolellisuuden järjestelmä ja valvontaorganisaatiot

Asetus tarjoaa toimijoille mahdollisuuden käyttää valvontaorganisaatioiden toteuttamia asianmukaisen huolellisuuden järjestelmiä. Näillä organisaatioilla on tarvittava asiantuntemus ja analysointikyky, joiden ansiosta ne voivat auttaa jäseniään noudattamaan sääntöjä.

Jotta komissio voi hyväksyä valvontaorganisaation, hakijan on osoitettava, että sillä on asianmukainen asiantuntemus ja asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä sekä sen noudattamiseen tarvittavat menettelyt, mutta myös strategia, jolla pyritään välttämään eturistiriitoja.

Soveltaminen

Asetuksen soveltamisen alkamispäivä on 3. maaliskuuta 2013. Asetus on velvoittava kaikissa maissa.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EU) N:o 995/2010

2.12.2010

-

EUVL L 295, 12.11.2010

VIITATUT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 2173/2005 , annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 363/2012 , annettu 23 päivänä helmikuuta 2012, puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 995/2010 tarkoitetusta valvontaorganisaatioiden hyväksymistä tai niiden hyväksynnän peruuttamista koskevista menettelysäännöistä.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 607/2012, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2012, puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) No 995/2010 säädetyistä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää ja valvontaorganisaatioille tehtävien tarkastusten tiheyttä ja luonnetta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

Viimeisin päivitys 17.01.2014

Top