Help Print this page 
Title and reference
Kemiallisten aineiden ja niiden seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kemiallisten aineiden ja niiden seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta

Euroopan unioni (EU) muuttaa kemiallisten aineiden ja niiden seosten luokittelujärjestelmänsä Yhdistyneiden Kansakuntien yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän (GHS) mukaiseksi. Tämä kansainvälinen järjestelmä velvoittaa luokittelemaan kemialliset aineet ja niiden seokset niiden vaarallisten ominaisuuksien mukaan, ja siinä määritetään varoitusmerkki ja muut maininnat, jotka varoitusetiketissä on oltava. GHS-järjestelmällä käyttöönotetut säännöt sisällytetään tähän asetukseen, joka korvaa asteittain kemiallisten aineiden ja niiden seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan nykyisen lainsäädännön.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (Ks. muutosasiakirjat).

TIIVISTELMÄ

Tällä asetuksella yhdenmukaistetaan kemiallisten aineiden ja niiden seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevat vaatimukset Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksymän kansainvälisen järjestelmän kanssa. Vaatimuksia yhdenmukaistamalla vahvistetaan terveyden ja ympäristön suojelua ja parannetaan kemiallisten aineiden ja niiden seosten vapaata liikkuvuutta.

Ennen aineidensa ja seostensa markkinoille saattamista yritysten on luokiteltava, merkittävä ja pakattava ne tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

Soveltamisala

Asetus kattaa sellaiset kemialliset aineet ja seokset, jotka koostuvat kahdesta tai useammasta kemiallisesta aineesta.

Asetusta ei sovelleta

 • radioaktiivisiin aineisiin ja seoksiin, joihin sovelletaan direktiiviä 96/29/Euratom
 • aineisiin, jotka ovat tullin valvonnassa, väliaikaisessa varastossa, vapaa-alueella tai vapaavarastossa jälleenvientiä varten tai kauttakuljetettavana
 • erottamattomiin välituotteisiin (aineisiin, joita valmistetaan kemiallista prosessointia varten niiden muuntamiseksi toiseksi aineeksi)
 • tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä varten tarkoitettuihin aineisiin ja seoksiin, joita ei saateta markkinoille
 • jätteisiin
 • lääkkeisiin
 • kosmeettisiin valmisteisiin
 • tiettyihin lääkinnällisiin laitteisiin
 • elintarvikkeisiin
 • vaarallisten aineiden kuljetukseen.

Luokitus

Kemiallisten aineiden ja niiden seosten luokitus perustuu luokkiin, joissa otetaan huomioon vaarallisten ominaisuuksien vaarallisuusaste ja erityisluonne. Niihin kuuluu muun muassa aineita, jotka ovat helposti syttyviä, välittömästi myrkyllisiä tai vaarallisia vesiympäristölle. Liitteessä I esitetään vaarallisten aineiden ja seosten luokitus- ja merkintäperusteet.

Asetuksen liitteissä on myös luettelo vaaralausekkeista, luettelo turvalausekkeista, kutakin vaaraluokkaa koskevat varoitusmerkit sekä luettelot yhteisössä yhdenmukaistetuista luokituksista ja merkinnöistä.

Merkinnät

Varoitusetiketissä on mainittava

 • aineen tai seoksen nimi ja/tai tunnistenumero
 • toimittajan nimi, osoite ja puhelinnumero
 • aineen tai seoksen nimellismäärä.

Varoitusetiketissä on tarvittaessa oltava

 • varoitusmerkit (ks. asetuksen liite V)
 • huomiosanat vaara tai varoitus
 • vaaralausekkeet, kuten palo- tai sirpalevaara, tappavaa nieltynä jne. (ks. asetuksen liite III)
 • turvalausekkeet, kuten säilytä alkuperäispakkauksessa, suojaa kosteudelta, säilytä lasten ulottumattomissa jne. (ks. asetuksen liite IV)
 • täydentäviä tietoja esimerkiksi fysikaalisista tai terveyteen vaikuttavista ominaisuuksista (ks. asetuksen liite II).

Varoitusmerkkien on oltava kärjellään olevan neliön muotoisia. Niissä on oltava musta symboli valkoisella taustalla sekä punainen kehys, joka on riittävän leveä ollakseen selkeästi näkyvä. Varoitusmerkin on peitettävä vähintään yksi viidestoistaosa yhdenmukaistetun varoitusetiketin pinta-alasta, ja vähimmäiskoon on oltava vähintään 1 cm2.

Varoitusetiketin mitat ovat seuraavat:

Pakkauksen tilavuus

Mitat millimetreinä

Enintään 3 litraa

Vähintään 52 × 74, jos mahdollista

Suurempi kuin 3 litraa, mutta enintään 50 litraa

Vähintään 74 × 105

Suurempi kuin 50 litraa, mutta enintään 500 litraa

Vähintään 105 × 148

Suurempi kuin 500 litraa

Vähintään 148 × 210

Vaarallisen aineen tai seoksen varoitusetiketissä on käytettävä sen jäsenvaltion yhtä tai useampaa virallista kieltä, jossa aine tai seos saatetaan markkinoille, jollei kyseinen jäsenvaltio toisin päätä.

Varoitusmerkit, huomiosanat, vaaralausekkeet ja turvalausekkeet on sijoitettava varoitusetiketissä lähelle toisiaan, ja toimittaja voi päättää niiden järjestyksen edellyttäen, että ne ryhmitellään kielen mukaan.

Pakkaukset

Vaarallisten aineiden ja seosten pakkauksissa on noudatettava seuraavia säännöksiä:

 • pakkauksen on estettävä sisällön vuotaminen
 • pakkauksiin käytetyt materiaalit eivät saa muuttua, kun ne ovat kosketuksissa sisällön kanssa
 • pakkausten on oltava kauttaaltaan vahvaa ja tukevaa tekoa
 • pakkaukset on varustettava tiiviillä sulkimilla.

Joissakin tapauksissa pakkaukset on varustettava turvasulkimilla ja näkövammaisille tarkoitetuilla vaaratunnuksilla.

Yhdenmukaistamismenettely

Aloittaakseen aineiden luokitusta ja merkintöjä koskevan yhdenmukaistamismenettelyn jäsenvaltio tai aineen valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä voi tehdä Euroopan kemikaalivirastolle ehdotuksen, joka koskee kyseisen aineen yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä ja sisältää tämän asetuksen liitteessä VI olevassa 1 osassa säädetyt tiedot. Yhdenmukaistaminen kohdistuu yleensä ainoastaan aineisiin, jotka täyttävät perusteet niiden luokittelemiseksi hengitysteitä herkistäviksi (kategoria 1), perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi, tai torjunta-aineiden tai biosidien tehoaineisiin. Yhdenmukaistaminen voi kuitenkin kohdistua myös muihin aineisiin, mikäli tarve yhdenmukaistamiseen osoitetaan.

Kemikaaliviraston riskinarviointikomitea antaa ehdotuksesta lausunnon 18 kuukauden kuluessa ehdotuksen vastaanottamisesta.

Kemikaalivirasto toimittaa lausunnon komissiolle. Jos komissio katsoo, että yhdenmukaistaminen on asianmukaista, sen on sisällytettävä kyseinen aine ja sen luokitusta ja merkintöjä koskevat tiedot tämän asetuksen liitteessä VI olevaan 3 osaan (ks. Liitteiden muuttaminen).

Luokitusten ja merkintöjen luettelo

Viimeistään kuukauden kuluttua aineen markkinoille saattamisesta valmistajan tai maahantuojan on ilmoitettava kemikaalivirastolle muun muassa omat tunnistetietonsa, aineen tunnistetiedot, tiedot vaaraluokista ja pitoisuusrajat. Kaikki nämä tiedot on sisällytettävä luokitusten ja merkintöjen luetteloon, jota kemikaalivirasto päivittää säännöllisesti.

Taustaa

Tällä asetuksella täydennetään kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia koskevaa REACH-järjestelmää.

Tällä asetuksella muutetaan kemiallisia aineita koskevaa direktiiviä 67/548/ETY ja seoksia koskevaa direktiiviä 1999/45/EY. Kyseiset direktiivit kumotaan 1 päivästä kesäkuuta 2015.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1272/2008

20.1.20091.12.2010 (aineiden osalta II, III ja IV osasto)1.6.2015 (seosten osalta II, III ja IV osasto)

-

EUVL L 353, 31.12.2008

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 790/2009

25.9.2009

-

EUVL L 235, 5.9.2009

Asetus (EU) N:o 286/2011

19.4.2011

-

EUVL L 83, 30.3.2011

Asetus (EY) No 618/2012

31.7.2012

-

EUVL L 179, 11.7.2012

LIITTEIDEN MUUTTAMINEN

Liite I – Luokitusta ja merkintöjä koskevat vaatimukset

Asetus (EU) N:o 286/2011 (EUVL L 83, 30.3.2011).

Liite II – Merkintöjä ja pakkaamista koskevat erityissäännöt

Asetus (EU) N:o 286/2011 (EUVL L 83, 30.3.2011).

Liite III – Vaaralausekeluettelo

Asetus (EU) N:o 286/2011 (EUVL L 83, 30.3.2011).

Liite IV – Turvalausekeluettelo

Asetus (EU) N:o 286/2011 (EUVL L 83, 30.3.2011).

Liite V – Varoitusmerkit

Asetus (EU) N:o 286/2011 (EUVL L 83, 30.3.2011).

Liite VI – Tiettyjen aineiden yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät

Asetus (EU) N:o 790/2009 (EUVL L 235, 5.9.2009);

Asetus (EU) N:o 286/2011 (EUVL L 83, 30.3.2011)

Asetus (EU) N:o 618/2012 [EUVL L 179, 11.7.2012].

Liite VII – Muunnostaulukko

Asetus (EU) N:o 286/2011 (EUVL L 83, 30.3.2011).

Viimeisin päivitys 14.01.2014

Top