Help Print this page 
Title and reference
Direktiivi jätteistä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Direktiivi jätteistä

Voidakseen katkaista talouskasvun ja jätteen syntymisen välisen yhteyden Euroopan unioni (EU) luo lainsäädännölliset puitteet, joiden tarkoituksena on valvoa koko jätekiertoa jätteen syntymisestä sen loppukäsittelyyn ja joissa painotetaan jätteen hyödyntämistä ja kierrätystä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Tällä direktiivillä säädetään lainsäädännölliset puitteet, joita sovelletaan jätteiden käsittelyyn EU:ssa. Sen tarkoituksena on suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä ehkäisemällä jätteen syntymisen ja jätehuollon aiheuttamia haittavaikutuksia.

Direktiiviä sovelletaan jätteisiin, jotka eivät ole

 • kaasumaisia päästöjä
 • radioaktiivisia alkuaineita
 • käytöstä poistettuja räjähteitä
 • ulosteita
 • jätevesiä
 • eläimistä saatavia sivutuotteita
 • muulla tavoin kuin teurastamalla kuolleiden eläinten ruhoja
 • mineraalivaroista peräisin olevia alkuaineita.

Jätehierarkia

Suojellakseen paremmin ympäristöä jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, jotta ne voisivat käsitellä jätteitään noudattaen seuraavaa hierarkiaa, joka esitetään tärkeysjärjestyksessä:

 • ehkäiseminen
 • valmistelu uudelleenkäyttöön
 • kierrätys
 • muu hyödyntäminen , esimerkiksi energiana
 • loppukäsittely.

Tehostaakseen jätteiden käsittelyn hierarkiaa jäsenvaltiot voivat säätää lainsäädännöllisiä toimenpiteitä. Niiden on kuitenkin varmistettava, että jätehuollossa ei vaaranneta ihmisten terveyttä eikä vahingoiteta ympäristöä.

Jätehuolto

Jätteen tuottajan tai muun haltijan on huolehdittava jätteen käsittelystä itse tai annettava se kauppiaan, laitoksen tai yrityksen tehtäväksi. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa tehdä yhteistyötä perustaakseen yhtenäisen jätteiden loppukäsittelylaitosten verkoston. Verkoston on mahdollistettava Euroopan unionin riippumaton toiminta jätteen käsittelyssä.

Vaarallinen jäte on varastoitava ja käsiteltävä olosuhteissa, joissa varmistetaan ympäristön ja ihmisten terveyden suojelu. Sitä ei saa missään tapauksessa sekoittaa muun tyyppisen vaarallisen jätteen kanssa, ja se on pakattava ja merkittävä kansainvälisten tai yhteisön vaatimusten mukaisesti.

Luvat ja rekisteröityminen

Kaikkien laitosten tai yritysten, jotka aikovat käsitellä jätettä, on saatava siihen lupa toimivaltaisilta viranomaisilta, jotka määrittelevät muun muassa käsiteltävän jätteen lajin ja määrän, käsittelymenetelmän sekä seuranta- ja valvontatoimet.

Energian hyödyntämiseksi sovellettavat poltto- tai rinnakkaispolttomenetelmät ovat sallittuja vain, jos energia hyödynnetään hyvin tehokkaasti.

Suunnitelmat ja ohjelmat

Toimivaltaisten viranomaisten on laadittava yksi tai useita jätehuoltosuunnitelmia, joiden tarkoitus on kattaa koko asianomaisen jäsenvaltion alue. Jätehuoltosuunnitelmien on sisällettävä muun muassa jätteen laji, määrä ja alkuperä sekä nykyiset keräysjärjestelmät ja sijoitusperusteet.

On myös laadittava ehkäisemissuunnitelmia, jotta taloudellisen kasvun ja jätteen syntymiseen liittyvien ympäristövaikutusten välinen yhteys voitaisiin katkaista.

Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset suunnitelmat tiedoksi Euroopan komissiolle.

Taustaa

Jätettä tuotetaan Euroopan unionissa koko ajan enemmän. Jätehuoltotoimien valvonnan parantamiseksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että jätteen hyödyntäminen ja loppukäsittely sekä muut keskeiset käsitteet määritellään tarkasti.

Lisäksi on tehostettava toimenpiteitä, joilla ehkäistään jätteen syntymistä ja vähennetään jätteen syntymisen ja jätehuollon aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Luonnonvarojen säästämiseksi on myös edistettävä jätteiden hyödyntämistä.

Tällä direktiivillä kumotaan direktiivit 75/439/ETY, 91/689/ETY ja 2006/12/EY.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2008/98/EY

12.12.2008

12.12.2010

EUVL L L312/3, 22.11.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus neuvoston asetukseksi arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin kierrätyspaperi lakkaa olemasta jätettä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan 1 kohdan nojalla [COM/2013/0502 final - Ei julkaistu EUVL:ssä)

Viimeisin päivitys 07.04.2014

Top