Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet

Eurooppa on maailman ykkösmatkailukohde. Euroopan johtoaseman säilyttämiseksi komissio kannustaa laatimaan uudet toimintapuitteet Euroopan unionin (EU) koordinoiduille toimille, joilla parannetaan Euroopan matkailualan kilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia kestävällä tavalla.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Eurooppa, maailman ykkösmatkailukohde – Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet [KOM(2010) 352 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komission tavoitteena on säilyttää Eurooppa maailman merkittävimpänä matkailukohteena, minkä vuoksi se Eurooppa 2020 -strategiassa asetettujen uusien Euroopan unionin (EU) painopisteiden mukaisesti esittää uusia puitteita EU:n tason koordinoiduille matkailuun liittyville toimille , joilla parannetaan Euroopan matkailualan kilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia kestävällä tavalla.

Matkailu edustaa kolmanneksi suurinta sosioekonomista toimintaa EU:ssa. Sen arvioidaan tuottavan yli 10 prosenttia EU:n BKT:sta, ja sen osuus kokonaistyöllisyydestä on noin 12 prosenttia. Kyseessä on siis sekä EU:n kansalaisten että teollisuuden kannalta tärkeä toimiala, jolla on myönteisiä vaikutuksia talouskasvuun ja työllisyyteen koko EU:ssa.

Lissabonin sopimuksessa tunnustettiin matkailun merkitys ja annettiin EU:lle toimivalta tukea, koordinoida ja täydentää EU-maiden toimia tällä alalla. EU:n toimivallan määrittely ja selkeyttäminen matkailualalla mahdollistaa kattavien toimintapuitteiden laatimisen. Lissabonin sopimuksen mukaan EU:n matkailualan erityistoimien tavoitteena olisi oltava

 • suotuisan ympäristön luominen alan yritysten kehittymiselle
 • EU-maiden välisen yhteistyön edistäminen erityisesti hyvien käytäntöjen vaihdon avulla.

Euroopan matkailualan haasteita ja mahdollisuuksia

Syynä eurooppalaisen matkailualan vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen on ollut vuoden 2008 talous- ja rahoituskriisi, jolla oli merkittäviä vaikutuksia matkailupalveluiden kysyntään. Tilannetta pahensi lentoliikenteen häiriintyminen Eyjafjöll-tulivuoren purkautumisesta aiheutuneiden, vulkaanisen tuhkan muodostamien pilvien vuoksi vuonna 2010. Lukuisat matkailijat jäivät saapumatta, ja ilmailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä muille matkailuun liittyville toiminnoille koituneet menetykset olivat huomattavat.

Uudet puitteet Euroopan matkailualaan liittyville toimille

Eurooppa 2020 -talousstrategian mukaisesti EU:n tason matkailualan toimintapuitteet voidaan muodostaa seuraavien neljän painopisteen ympärille:

 • Parannetaan Euroopan matkailualan kilpailukykyä seuraavilla toimilla:
  • kehitetään matkailun innovaatioita esimerkiksi helpottamalla alan ja sen yritysten sopeutumista tieto- ja viestintätekniikan sekä innovaatioalan markkinoiden kehittymiseen
  • parannetaan ammattipätevyyttä matkailualalla edistämällä EU:n eri ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia; tällaisia ohjelmia ovat esimerkiksi Leonardo ja kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma, jonka osia ovat ”Erasmus nuorille yrittäjille” ja ”E-skills innovoinnin palveluksessa”
  • pyritään puuttumaan kysynnän vuodenaikaiseen vaihteluun esimerkiksi helpottamalla EU-maiden välistä vapaaehtoista matkailuvaihtoa erityisesti tiettyjen kohderyhmien parissa huippusesongin ulkopuolella ja kehittämällä vapaaehtoinen online-tietojenvaihtojärjestelmä, jotta koulujen lomat voidaan sovittaa paremmin yhteen EU-maissa
  • edistetään matkailutarjonnan monipuolistamista erityisesti keskittymällä Euroopan yhteiseen perintöön ja edistämällä sitä sekä sisällyttämällä matkailustrategioihin luonnonperintö
  • tuetaan matkailualaan liittyvän tutkimustoiminnan parempaa koordinointia sekä yhdistetään matkailua koskevat sosioekonomiset tiedot Euroopan tasolla.
 • Edistetään kestävän, vastuullisen ja laadukkaan matkailun kehittämistäseuraavilla toimilla:
  • laaditaan matkailukohteiden kestävää hoitoa koskeva indikaattorijärjestelmä, jolla voitaisiin tukea kestävien matkailukohteiden markkinointiin tarkoitetun merkinnän kehittämistä
  • järjestetään eurooppalaisille matkailijoille tiedotuskampanjoita matkakohteista, matkustustavoista ja suhteista paikallisväestöön
  • kehitetään kansallisiin kokemuksiin perustuva eurooppalainen laatumatkailumerkki kuluttajien turvallisuuden ja luottamuksen kohentamiseksi
  • tunnistetaan ilmastonmuutokseen liittyvät riskit, jotta Euroopan matkailualaa voidaan varjella vääriltä investoinneilta, ja etsitään vaihtoehtoisen matkailutarjonnan mahdollisuuksia
  • ehdotetaan kestävää ja vastuullista matkailun peruskirjaa
  • esitetään kestävän ranta- ja merimatkailun strategiaa
  • vahvistetaan EU:n yhteistyötä nousevien talouden maiden sekä Välimeren maiden kanssa tai aloitetaan yhteistyö, ellei sitä vielä ole, kestävän ja vastuullisen kehityksen matkailumallien edistämiseksi ja parhaiden toimintatapojen vaihtamiseksi.
 • Vakiinnutetaan kuva Euroopasta kokoelmana kestäviä ja laadukkaita kohteita ja lisätään sen näkyvyyttä seuraavien toimien avulla:
  • tuetaan ”Eurooppa-merkin” luomista läheisessä yhteistyössä EU-maiden kanssa ja niiden omia markkinointitoimia täydentäen siten, että eurooppalaiset matkailukohteet erottuvat selkeämmin muihin kansainvälisiin matkailukohteisiin verrattaessa
  • tuodaan Eurooppaa esiin kestävänä ja laadukkaana matkailukohteena visiteurope.com-verkkosivun kautta sekä suurissa kansainvälisissä tapahtumissa tai matkailumessuilla ja -näyttelyissä
  • tehostetaan EU:n osallistumista kansainvälisiin foorumeihin.
 • EU:n politiikkojen ja rahoitusvälineiden mahdollisuudet matkailun kehittämiseen käytetään mahdollisimman täysimääräisesti seuraavien toimien avulla:
  • integroidaan ja yhteensovitetaan matkailu entistä kiinteämmin muihin EU:n politiikkoihin, kuten liikenne-, kilpailu-, sisämarkkina-, verotus-, kuluttajansuoja-, ympäristö, työllisyys-, koulutus-, alue- ja aluekehityspolitiikkaan, joilla on suora tai epäsuora vaikutus matkailuun
  • edistetään ja otetaan käyttöön yhteisön tukiohjelmia ja –välineitä matkailun hyväksi; niitä ovat esimerkiksi Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä Euroopan kalatalousrahasto.

Viimeisin päivitys 08.09.2010

Top