Help Print this page 
Title and reference
EU:n energiatehokkuussuunnitelma 2011

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n energiatehokkuussuunnitelma 2011

Energiatehokkuus on olennainen osa Euroopan unionin (EU) energiapolitiikkaa ja tehokas keino torjua ilmastonmuutosta, pienentää energialaskuja ja vähentää riippuvuutta ulkoisista toimittajista.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Energiatehokkuussuunnitelma 2011 (KOM(2011) 109 lopullinen, 8.3.2011).

TIIVISTELMÄ

Energiatehokkuus on olennainen osa Euroopan unionin (EU) energiapolitiikkaa ja tehokas keino torjua ilmastonmuutosta, pienentää energialaskuja ja vähentää riippuvuutta ulkoisista toimittajista.

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa määritellään suunnitelmat, joilla edistetään maapallon luonnonvaroja säästävää taloutta, luodaan vähähiilinen järjestelmä, vähennetään EU:n riippuvuutta energia-asioissa ja parannetaan energian toimitusvarmuutta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Energiankulutuksen vähentäminen rakennusalalla on erittäin tärkeää, koska alan osuus koko energiankulutuksesta on lähes 40 prosenttia. Tiedonannossa painotetaan erilaisia tapoja parantaa rakennusalan energiatehokkuutta esimerkiksi tarjoamalla arkkitehdeille ja insinööreille koulutusta uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelman kautta ja sallimalla energiapalveluyhtiöiden (ESCO) maksut julkisille viranomaisille energiankulutuksen alentamiseksi.

Teollisuuden osalta tiedonannossa kannustetaan käyttämään uusia laitteita ja uutta infrastruktuuria, jotka täyttävät päästökauppadirektiivissä ja teollisuuspäästödirektiivissä asetetut vaatimukset.

Tiedonannossa kehotetaan vahvistamaan ekosuunnitteludirektiiviä ja määritellään tiukat standardit kodinkoneille, kuten vedenlämmittimille ja tietokoneille. Samalla pyritään parantamaan kuluttajien tietoisuutta ympäristömerkistä ja näin edistämään energiatehokkaita tuotteita.

Tiedonannossa mainitaan rahoitusvälineet, kuten Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma ja Euroopan energia-alan elvytysohjelma, keinoina rahoittaa energiatehokkuutta. Tästä tiedonannosta alkunsa saaneessa energiatehokkuusdirektiivissä kuitenkin määritellään energiatehokkuuden rahoituslähteiksi muun muassa Horisontti 2020, Euroopan energiatehokkuusrahasto ja Euroopan rakenne- ja investointirahastot.

TAUSTAA

Suunnitelma on osa EU:n vuoden 2020 ilmasto- ja energiapaketin 20-20-20-tavoitteita. Muut kaksi tavoitetta ovat kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta ja uusiutuvien energianlähteiden osuuden nostaminen 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Lisätietoja löytyy energiatehokkuutta, ympäristömerkkiä ja Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelmaa käsitteleviltä Euroopan komission verkkosivustoilta.

KESKEISET TERMIT

Jaetuilla kannustimilla viitataan tilanteeseen, jossa omistajat ja vuokralaiset ovat haluttomia maksamaan energiatehokkuuden parantamisesta, koska energiatehokkuudesta saatavat hyödyt jakautuvat molemmille osapuolille.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10-35).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1-56).

Viimeisin päivitys 27.08.2015

Top