Help Print this page 
Title and reference
Euroopan energia-alan elvytysohjelma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan energia-alan elvytysohjelma

Euroopan energia-alan elvytysohjelmasta voidaan myöntää rahoitustukea energia-alalle erityisesti yhteenliittämistä koskevien infrastruktuurien käyttöönottoa, uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa energiantuotantoa, hiilidioksidin talteenottoa ja energiatehokkuuden edistämistä varten.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 663/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, yhteisön rahoitustukea energia-alan hankkeille koskevasta talouden elvytysohjelmasta

TIIVISTELMÄ

Euroopan energia-alan elvytysohjelmasta voidaan myöntää rahoitustukea energia-alalle erityisesti yhteenliittämistä koskevien infrastruktuurien käyttöönottoa, uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa energiantuotantoa, hiilidioksidin talteenottoa ja energiatehokkuuden edistämistä varten.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella perustetaan Euroopan energia-alan elvytysohjelma, josta rahoitetaan hankkeita seuraavilla energiasektorin keskeisillä aloilla: kaasu- ja sähköinfrastruktuurit, merituulivoima sekä hiilidioksidin talteenotto ja varastointi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Ohjelmasta rahoitetaan kaasu- ja sähköinfrastruktuurihankkeita, joiden tavoitteena on varmistaa energian toimitusvarmuus ja energiahuollon monipuolistaminen, taata energiaverkkojen yhteentoimivuuden (yhteenliittämisen) turvallisuus ja käyttövarmuus, kehittää ja optimoida verkon kapasiteettia sekä liittää uusiutuvat energialähteet energiaverkkoon.

Merituulivoimahankkeille* annetaan rahoitusta niiden täyttäessä tietyt kriteerit, joissa otetaan huomioon infrastruktuurin rakentaminen, hankkeen innovatiiviset piirteet ja se, missä määrin hanke edesauttaa yhteisön merituuliverkon toteuttamista.

Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointihankkeille* annetaan rahoitusta, jos hankkeessa demonstroidaan, että siinä voidaan ottaa talteen vähintään 80 prosenttia teollisuuslaitosten hiilidioksidista.

Ohjelmassa on myös rahoitusväline, josta tuetaan energiatehokkuuteen liittyvien hankkeiden kehittämistä. Euroopan energiatehokkuusrahasto perustettiin vuonna 2011, ja sen tehtävänä on rahoittaa energiatehokkuutta tukevia hankkeita.

Ohjelman kokonaistalousarvio on 3,98 miljardia euroa, joka jakautuu seuraavasti: noin 2,3 miljardia euroa kaasu- ja sähköinfrastruktuurihankkeisiin, 565 miljoonaa euroa merituulivoimahankkeisiin, 1 miljardi euroa hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin liittyviin hankkeisiin ja 146 miljoonaa euroa rahoitusvälineeseen.

TAUSTAA

Euroopan energia-alan elvytysohjelma on osa Euroopan talouden elvytysohjelmaa, joka perustettiin Euroopan taloutta vuonna 2008 koetelleen rahoitus- ja energiakriisin vaikutusten lieventämiseksi.

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

* Merituulivoimaa koskevat hankkeet: merellä sijaitsevat tuulipuistot.

* Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi: keino hillitä ilmastonmuutosta ottamalla hiilidioksidia talteen teollisuuslaitoksista, siirtämällä se varastointipaikalle ja injektoimalla se maanalaiseen geologiseen muodostumaan.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 663/2009

1.8.2009

-

EUVL L 200, 31.7.2009, s. 31-45

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 1233/2010

30.12.2010

-

EUVL L 346, 30.12.2010, s. 5-10

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Euroopan energia-alan elvytysohjelman täytäntöönpano (COM(2013)0791 final, 18.11.2013).

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Euroopan energiatehokkuusrahaston väliarvioinnista ja komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan energia-alan elvytysohjelman täytäntöönpanosta (SWD(2013)0457 final, 18.11.2013).

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Euroopan energia-alan elvytysohjelman täytäntöönpano (COM(2014)0669 final, 28.10.2014).

Viimeisin päivitys 13.08.2015

Top